Home / ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН МОНИТОРИНГИЙН ДҮН
ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН МОНИТОРИНГИЙН ДҮН
2022-10-31

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2021 оны 01 тоот тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Телевизийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага”, 2020 оны 89 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Телевизээр нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам”-ын хэрэгжилтийн байдалд хийсэн хяналт, мониторингийн дүн

ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН МОНИТОРИНГИЙН  ДҮН 

2022 оны 1-р улирлын мониторингийн нэгдсэн дүн

2022 оны 2-р улирлын мониторингийн нэгдсэн дүн

2022 оны 3-р улирлын мониторингийн нэгдсэн дүн

 

2022 оны мониторингийн нэгдсэн дүн телевиз тус бүрээр, сараар

Он

Сар

2022

1

2

 3

4 

5 

 6

7