File
120 Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай (“ДҮХХ-ны системд ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт”: Радио давтамжийн 2595-2615 МГц-ийн 20 МГц зурвас) 2024-05-16 Download
119 Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай (“ДҮХХ-ны системд ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт”: Радио давтамжийн 2575-2595 МГц-ийн 20 МГц зурвас) 2024-05-16 Download
118 Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай (“ДҮХХ-ны системд ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт”: Радио давтамжийн 2550-2555 МГц / 2670-2675 МГц-ийн 5 МГц х 2 зурвас) 2024-05-16 Download
117 Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай (“ДҮХХ-ны системд ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт”: Радио давтамжийн 2540-2550 МГц / 2660-2670 МГц-ийн 10 МГц х 2 зурвас) 2024-05-16 Download
116 Сонгон шалгаруулалтад шалгарсанд тооцох тухай (“Телевизийн газрын дахин дамжуулах сүлжээнд радио давтамж, радио давтамжийн зурвас ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт”, 2024-58) 2024-05-16 Download
115 Сонгон шалгаруулалт зарлах тухай (“Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын нутаг дэвсгэрт радио өргөн нэвтрүүлгийн станцад радио давтамж, радио давтамжийн зурвас ашиглах тусгай зөвшөөрөл”) 2024-05-16 Download
114 Тусгай зөвшөөрлийн тоо тогтоох тухай 2024-05-16 Download
113 Харилцаа холбооны сүлжээний дугаарын ашиглалтын хугацаа сунгах тухай 2024-05-16 Download
112 Харилцаа холбооны сүлжээний дугаар олгох тухай 2024-05-16 Download
111 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай (Рашаантын баясгалант ХХК) 2024-05-16 Download