Home / Vision, mission values
Vision, mission values
2022-05-04
 • Эрхэм зорилго

  Бид Харилцаа холбооны чанартай, дэвшилтэт  бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр хэрэглэгчийг хүртээмжтэй хангах, оролцогч талууд харилцан үр ашигтай хамтран ажиллах зохицуулалтын тогтолцоог төгөлдөршүүлнэ.

 • Алсын хараа

  Дижитал шилжилтийг дэмжих баримтад суурилсан, уян хатан, хамтын зохицуулалттай 5 дахь үеийн зохицуулах байгууллага болно. 

 • Суурь зарчим, үнэт зүйлс

  Үндэсний эрх ашиг, хуулиа дээдлэн бие даасан, ил тод, хараат бус зарчмыг баримтлан дараах үнэт зүйлийг төлөвшүүлнэ: 

  ЁС ЗҮЙТЭЙ, ШУДАРГА, ЗАРЧИМЧ

  Зохицуулах хорооны ажилтны ёс зүйн дүрмийг мөрдөж, хариуцсан ажил, гаргасан шийдвэртээ эзэн байна.

   

  МЭРГЭШСЭН, ӨНДӨР ЧАДАВХТАЙ

  Зохицуулагчийн эзэмшвэл зохих болон стратеги зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд нэн шаардлагатай мэдлэг, ур чадварыг эзэмшиж, өөрийгөө болон бусдыг хөгжүүлнэ.

   

  ТАСРАЛТГҮЙ СУРАЛЦАГЧ

  Ажиллагсдын суралцах үйл явцыг байнга дэмжиж, өөрчлөлтөд дасан зохицох чадвартай, суралцагч байгууллага байна.  

   

  ХАРИУЦЛАГАТАЙ

  Байгууллага нь хамт олон болон тэдний гэр бүл, нийгмийн өмнө, ажилтан нь мөн өөрийн гэр бүл, нийгмийн өмнө хүлээсэн үүргээ ухамсарлаж хариуцлагатай байна

 • Стратегийн зорилго, зорилт

VISION: Independence of the Communications Regulatory Commission as stipulated in Article 8 and Article 9 of the second chapter of the Law on Communications of Mongolia, creating conditions for efficient and fair competition in the communications market for all types of enterprises and citizens. It is to provide all-round support for the development of communications and services that meet the national interests of every citizen of Mongolia, and to provide all-round support for the sector's policies and programs. 

MISSION: To create a regulatory environment for the communications industry that supports the sustainable development of Mongolia. 

VALUES: Preserving national interests Adhering to independent and independent principles Preserving fairness and transparency