Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Тохирлын гэрчилгээ
2022-05-10

Тохирлын гэрчилгээ шинээр авах бол

 • Албан хүсэлт (байгууллага); Иргэн бол хүсэлт, иргэний үнэмлэх хуулбар, (итгэмжлэл)
 • Баталгаажуулалтын өргөдөл
 • Үйлдвэрлэгч/Нийлүүлэгчийн тохирлын мэдэгдэл
 • Үйлдвэрлэгч/Нийлүүлэгчийн итгэмжлэл
 • Сүүлийн 6 жилийн дотор хийгдсэн сорилт туршилтын дүн (Эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа (Health and safety), Цахилгаан соронзон зохицоо (EMC), Радио спектр (RF))
 • ААН гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар
 • Ашиглалтын товч танилцуулга тохиргоо хийх заавар
 • Бүтээгдэхүүний гадна болон дотоод бүтцийн зураг
 • Хэрэглэгчийн гарын авлага
 • Гэрчилгээний загвар
 • Тоног төхөөрөмжийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл (Нэр, загвар, үйлдвэрлэгчийн нэр, харилцах хүний нэр, утас, төрөл, ажиллах технологи, үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрлэгчийн хаяг, төхөөрөмжийн товч танилцуулга, хэрэглээ зориулалт, ажиллах давтамжийн зурвас, гаралтын чадал, модуляцын төрөл, сувгийн зай, антенны өсгөлт гэх мэт)
 • Шаардлагатай тохиолдолд тоног төхөөрөмжийн загварын дээж болон бусад материал

Тохирлын гэрчилгээ сунгуулах бол

 • Албан хүсэлт (байгууллага); Иргэн бол хүсэлт, иргэний үнэмлэх хуулбар, (итгэмжлэл)
 • Баталгаажуулалтын өргөдөл
 • Үйлдвэрлэгч/Нийлүүлэгчийн тохирлын мэдэгдэл
 • Үйлдвэрлэгч/Нийлүүлэгчийн итгэмжлэл
 • Сүүлийн 6 жилийн дотор хийгдсэн сорилт туршилтын дүн (Эрүүл мэнд аюулгүй ажиллагаа (Health and safety), Цахилгаан соронзон зохицоо (EMC), Радио спектр (RF))
 • ААН гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар
 • Ашиглалтын товч танилцуулга тохиргоо хийх заавар
 • Бүтээгдэхүүний гадна болон дотоод бүтцийн зураг
 • Хэрэглэгчийн гарын авлага
 • Гэрчилгээний загвар
 • Тоног төхөөрөмжийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл загвар маягтын дагуу (Нэр, загвар, үйлдвэрлэгчийн нэр, харилцах хүний нэр, утас, төрөл, ажиллах технологи, үйлдвэрлэсэн улс, үйлдвэрлэгчийн хаяг, төхөөрөмжийн товч танилцуулга, хэрэглээ зориулалт, ажиллах давтамжийн зурвас, гаралтын чадал, модуляцын төрөл, сувгийн зай, антенны өсгөлт гэх мэт)
 • Сунгалт хийлгэх тохирлын гэрчилгээний хуулбар
 • Шаардлагатай тохиолдолд тоног төхөөрөмжийн загварын дээж болон бусад материал

Хүснэгт 1

Баталгаажуулалтын маягт

Баталгаажуулалтын маягтыг бөглөх заавар

1

Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтын өргөдлийн маягт

Харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтын өргөдөл /Загвар маягт/

2

Өргөдөл гаргах албан хүсэлтийн маягт /аль нэгийг бөглөх/

А. Аж ахуйн нэгж, байгууллага

Б. Хувь хүн

Өргөдөл гаргах албан хүсэлт /Загвар маягт/

А. Аж ахуйн нэгж, байгууллага

Б. Хувь хүн

3

Үйлдвэрлэгчийн мэдэгдлийн маягт

 

Үйлдвэрлэгчийн мэдэгдэл /Загвар маягт/

А. Монгол Улсад үйлдвэрлэсэн

Б. Гадаад улсад үйлдвэрлэсэн

4

Тохирлын гэрчилгээ хэрэглэх гэрээ, гэрчилгээний маягт

Тохирлын гэрээ, гэрчилгээний /Загвар маягт/