Home / Төлбөр
Төлбөр
2022-06-08

Мэдээлэл, лавлах үйлчилгээний тусгай дугаар

Жилийн зохицуулалтын хөлсний хэмжээ / мян.төгрөг /

Энгийн (Улаанбаатар хотод) 

 500,0

Энгийн (Орон нутагт)

 100,0

(1800/1900-АВАВ, 1800/1900-ААВВ, 1800/1900-АВВА)(Улаанбаатар хотод)

 1000,0

 

(1800/1900-АВАВ, 1800/1900-ААВВ, 1800/1900-АВВА)(Орон нутагт)

 300,0

(1900-1900, 1800-1800, 1800/1900-АААА)

 2000,0

Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг Голомт банкны 1102626829 тоот дансанд тушаах ба мөн Голомт банкны 1165009467 тоот дансанд улсын тэмдэгтийн хураамж 20.000 ₮-ийг тушаана уу.