Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Стандарт.
Стандарт.
2023-12-14
 • Гүйцэтгэл нь дууссан болон боловсруулалтыг зогсоосон төслүүд >

   

  Санал авах төслийн нэр

  Эхлэх огноо

  Дуусах огноо

       
       

  ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1000 MHz; Part 2: Harmonised Standard for access to radio spectrum for non specific radio equipment

  2020.12.01

  2021.05.30

  IEC 60215:2016; Safety requirements for radio transmitting equipment- General requirements and terminology

  2020.12.01

  2021.05.30

  MNS 5640:2006 ЦАХИЛГААН ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ ДУГААРЛАЛТЫН ФОРМАТ, ТҮҮНД ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА стандарт

  2019.11.06

  2019.12.06

  ISO/IEC 27003:2017 INFORMATION TECHNOLOGY - SECURITY TECHNIQUES - INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS

  2019.11.25

  2019.12.25

  MNS ISO/IEC 27001:2009 МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ. АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АРГА ТЕХНИК. МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО. ШААРДЛАГА (шинэчлэх)

  2019.11.25

  2019.12.25

  MNS ITU-T R 573-3 : 2004 Радио холбоо - Тайлбар толь

  2020.09.23

  2020.10.30

  ETSI EN 301 753 V1.2.1 (2003-12); Fixed Radio Systems; Multipoint equipments and antennas; Generic harmonized standard for Point-to-Multipoint digital fixed radio systems and antennas covering the essential requirements under article 3.2 of the Directive 1999/5/EC

  2020.12.01

  2021.05.30

  ETSI EN 300 220-2 V3.2.1 (2018-06) Short Range Devices (SRD) operating in the frequency range 25 MHz to 1000 MHz; Part 2: Harmonised Standard for access to radio spectrum for non specific radio equipment

  2020.12.01

  2021.05.30

  ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05); 5 GHz RLAN; Harmonized standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

  2020.12.01

  2021.05.30

  MNS 6528:2015 Дата төвийн цахилгаан холбооны дэд бүтэц

  2021.04.01

  2021.05.30

  Өргөн нэвтрүүлгийн салбарт мөрдөгдөж буй үндэсний стандартуудад үзлэг хийгдэж байна. Та саналаа өгнө үү

  2021.03.22

  2021.04.09

  АВТОЗАМ, ТӨМӨР ЗАМ ХӨНДЛӨН ГАРАХ БОЛОН ГҮҮРЭН БАЙГУУЛАМЖИД ХОЛБООНЫ КАБЕЛЬ ШУГАМЫГ СУУРИЛУУЛАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА MNS 6597:2016 стандарт (шинэчлэх)

  2019.01.02

  2019.02.28

  ХОЛБООНЫ ТӨМӨР БЕТОН УГСАРМАЛ ХУДАГ MNS 3966:1987 стандарт (шинэчлэх)

  2019.01.02

  2019.02.28

  ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН НЭР ТОМЬЁО-ХӨТӨЛБӨР стандарт

  2018.11.23

  2019.01.15

  ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН НЭР ТОМЬЁО-ТЕХНИК стандарт

  2018.11.23

  2019.01.15

  МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНИКИЙН ӨРӨӨНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА стандарт

  2020.03.06

  2020.04.20

  MNS 5596:2006 ЦАХИЛГААН ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭНД АЖИЛЛАХАД ТАВИХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ШААРДЛАГА стандарт

  2020.03.06

  2020.04.20

  MNS 5594:2015 РАДИО ДАВТАМЖТАЙ ЦАХИЛГААН СОРОНЗОН ОРНЫ ХҮНД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙН ТҮВШИН (3 кГц-ээс 300 ГГц хүртэл) стандарт

  2020.03.06

  2020.04.20

  ТООН РАДИО. DAB СИСТЕМИЙН НЭВТРҮҮЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИД ТАВИХ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА стандарт

  2018.11.19

  2019.01.15

  ТООН РАДИО. DAB СИСТЕМИЙН ХҮЛЭЭН АВАХ ТӨХӨӨРӨМЖИД ТАВИХ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА стандарт

  2018.11.19

  2019.01.15

  ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ СУУРИН СҮЛЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА MNS 6580:2016 стандарт (шинэчлэх)

  2019.01.02

  2019.02.28

  ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЦАМХАГ БАЙГУУЛАХАД ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА MNS 5884:2016 стандарт (шинэчлэх)

  2019.01.02

  2019.02.28

  БАРИЛГА, ОРОН СУУЦ, ГУДАМЖ ТАЛБАЙД ТАВИХ ХЯНАЛТЫН КАМЕР. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА MNS 6423:2013 стандарт (шинэчлэх)

  2018.11.21

  2019.01.15

  MNS 5880:2008 ШУУДАНГИЙН НЭГДСЭН КОДЫН ФОРМАТ. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА, MNS 6275:2016 НЭГДСЭН ХАЯГЖУУЛАЛТ. ХАЯГИЙН БИЧВЭРТ ТАВИХ ШААРДЛАГА, MNS  5971:2009 ШУУДАНГИЙН ХАЯГ стандарт (нэгтгэж шинэчлэх)

  2018.10.30

  2018.12.17

  Төрийн байгууллагын өгөгдлийн нэршлийн стандарт

  2018.06.19

  2018.07.09

  MNS 5381:2004,2005 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 2-13-р хэсэг, MNS 5382:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 1-5,7,8-р хэсэг, MNS 5541:2005 Шуудангаар үйлчлэгч хоорондын мэдээлэл солилцоо. 1-4-р хэсэг /нэгтгэж шинэчлэх/

  2018.06.19

  2018.07.09

  MNS 5539:2005 Шуудангийн аюулгүй байдал /шинэчлэх/

  2018.06.19

  2018.07.09

  MNS 5381:2004,2005 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 2-13-р хэсэг, MNS 5382:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 1-5,7,8-р хэсэг, MNS 5541:2005 Шуудангаар үйлчлэгч хоорондын мэдээлэл солилцоо. 1-4-р хэсэг /нэгтгэж шинэчлэх/

  2018.03.09

  2018.04.09

  MNS 5539:2005 Шуудангийн аюулгүй байдал /шинэчлэх/

  2018.03.09

  2018.04.09

  Төрийн байгууллагуудын өгөгдлийн сангийн нэршлийн стандарт

  2018/02/09

  2018/04/09

  Программ хангамжийн шалгалт бататгалын стандарт

  2018/02/09

  2018/04/09

  Радио давтамжийн 3400-3600 МГЦ-ийн  зурвасын зохицуулалт, техникийн нөхцөл шаардлага

  2017/04/03

  2017/04/15

  Радио давтамжийн 2 500-2 690 МГЦ-ийн зурвасын зохицуулалт

  2016/11/04

  2016/11/30

  Радио давтамжийн 2300-2400 мгц-ийн зурвасын зохицуулалт, техникийн нөхцөл шаардлага

  2016/09/19

  2016/10/03

  “MNS 5473:2005 Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээний тооцооны арга стандарт"-ыг шинэчлэн боловсруулах

  2016/09/08

  2016/10/20

  “Мэдээлэл холбооны сүлжээний худаг, сувагчлалын байгууламжийн стандарт” шинээр боловсруулах

  2016/09/08

  2016/10/20

  “Программ хангамжийн шалгалт, бататгалын стандарт” шинээр боловсруулах

  2016/09/08

  2016/10/20

  ”Эрчим хүчний шугамын баганыг ашиглан холбооны шилэн кабелийн суурилуулалт хийх стандарт” шинээр боловсруулах

  2016/09/01

  2016/10/20

  ”MNS 4908:2000 Техникийн зураг. Телефон сүлжээний зургийн тэмдэглэгээ, түүний хэмжээ стандарт”-ыг шинэчлэн боловсруулах

  2016/08/23

  2016/10/01

  “Мэдээлэл Холбооны зай тэжээл, нөөц тэжээл болон кабелийн уурхайн өрөөний стандарт” шинээр боловсруулах

  2016/08/23

  2016/10/01

  “MNS 6285:2011 Төрийн үйлчилгээний вэб сайтад тавигдах шаардлага”-ыг шинэчлэн боловсруулах

  2016/08/23

  2016/10/01

  “Телевиз, сувгийн дуу, дүрсийн дохионы техникийн үзүүлэлтүүдийг хэмжих аргачлал” гарын авлага шинээр боловсруулах

  2016/08/23

  2016/10/01

  Радио өргөн нэвтрүүлгийн аналог системийг тоон технологид шилжүүлэхэд баримтлах зохицуулалт төсөл

  2016/05/13

  2016/06/13

  “Телевизийн үгэн /урсдаг/ мэдээллийн форматад тавигдах шаардлага” стандарт төсөл

  2016/04/25

  2016/05/09

  “Оффис болон үйлдвэрийн зориулалттай барилгын мэдээлэл холбооны дэд бүтцэд тавигдах угсралтын болон норматив шаардлага” төсөл Файл 1, Файл 2

  2016/04/21

  2016/05/09

  Томоохон арга хэмжээний үед радио давтамжийн зохицуулалт хийх, хяналт тавих журам төсөл

  2016/04/15

  2016/05/15

  Зохицуулалтын баримт бичгийг сайжруулахад та санал аа өгнө үү. Төслийн файлуудыг татаж авна уу

  2016/03/28

  2016/04/19

  Үүрэн холбооны цамхагт байрлах радио давтамжуудын хуваарилалт, хязгаарлалтын хэмжээ, илүүдэл мужийн цацаргалтуудыг хэмжих аргууд

  2016/03/22

  2016/04/25

  "LTE, LTE-А дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийн  техникийн нөхцөл шаардлага" стандартын төсөл

  2016/03/22

  2016/04/25

  “Цахим худалдааны хүргэлтийн стандарт”стандартын төсөл

  2016/03/22

  2016/04/25

  "Орон сууцны зориулалттай барилгын дотор мэдээлэл холбооны дэд бүтэц байгуулах техникийн шаардлага" стандартын төсөл

  • 2.2.or.suuts.ICT.suuril. stand.16.02.26
  • 2.3.or.suuts. ICT.tuluvluh stand.16.01.28

  2016/03/22

  2016/04/04

  Орон сууцны хотхоны мэдээлэл холбооны дэд бүтцэд тавигдах техникийн нөхцөл шаардлага ерөнхий шаардлага

  2016/03/16

  2016/04/04

  Оффис болон үйлдвэрийн зориулалттай барилгын мэдээлэл холбооны дэд бүтцэд тавигдах угсралтын болон норматив шаардлага

  2016/03/16

  2016/04/04

  Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны зах зээлд зүй ёсны монополь болон давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийг тогтоох аргачлалын төсөл

  2016/3/7

  2016/3/14

  Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах ерөнхий шаардлага

  2016/1/28

  2016/2/5

  Орон сууцны хотхоны мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний дэд бүтцийн төлөвлөлт. ерөнхий шаардлага файл1, файл2

  2016/1/22

  2016/2/5

  “Радиогийн студийн тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага /mns 5591-2:2006 шинэчлэх/ стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ”

  2015/12/14

  2015/12/25

  “Телевизийн үгэн /урсдаг/ болон дүрст мэдээллийн форматад тавигдах шаардлага” стандарт

  2015/12/14

  2015/12/25

  Орон сууцны барилгын зураг төсөлд мэдээлэл, холбооны суурин  сүлжээний кабель шугамын байгууламж суурилуулах орон зайг төлөвлөх ерөнхий шаардлага файл1, файл2, файл3

  2015/12/14

  2016/2/5

   

  Орон сууцны барилгын дотор  мэдээлэл, холбооны суурин  сүлжээ байгуулах зураг төсөл боловсруулах , суурилуулалт хийх. ерөнхий шаардлага файл1, файл2, файл3

  2015/12/14

  2016/2/5

  Үүрэн холбооны антен, фидерийн байгууламжинд ажиллах аюулгүй ажиллагааны стандарт файл1, файл2

  2015/12/14

  2016/2/5

  Цахилгаан холбоо, радио нэвтрүүлэг, телевизийн байгууламж болон тоног төхөөрөмжийн монтажийн талаарх барилга-технологийн нормууд

  2015/12/14

  2015/12/25

  Шуудангийн цахим худалдааны стандарт

  2015/12/14

  2015/12/25

  Телевизийн нэвтрүүлэгт насны ангилал тогтоох,таних тэмдэг, тэмдэглэгээ ашиглах шаардлага

  2015/12/14

  2015/12/25

  Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрний байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах  ерөнхий  шаардлага

  2015/12/14

  2015/12/25

  Орон сууцны барилгын зураг төсөлд мэдээлэл, холбооны суурин  сүлжээний кабел шугамын байгууламж суурилуулах орон зайг төлөвлөх ерөнхий шаардлага файл1файл2

  2015/12/14

  2015/12/25

  Монгол улсын нутаг дэвсгэрт сонирхогчийн радио станц ашиглах эрхийн бичиг олгох журам

  2015/12/09

  2015/12/25

  Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний чанарыг хянах журам

  2015/12/07

  2015/12/25

  Монгол улсад дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны (ДҮХХ) системийг нэвтрүүлэхэд баримтлах зохицуулалтын чиглэл төсөл

  2015/12/07

  2015/12/25

  Зохицуулалтын баримт бичгүүдийн чанарын талаар санал асуулга

  2015/09/07

  2015/10/15

  Харилцаа холбооны салбарын үйлчилгээний тарифын үндэслэлийг хянах журам төсөл

  2015/09/28

  2015/10/28

  "Тусгай зөвшөөрлийг өрсөлдүүлэн шалгаруулж олгох журам" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

  "Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

  "Machine-to-machine (M2M) буюу төхөөрөмжнөөс төхөөрөмжид хандах, хянах, удирдахтай холбоотой үйлчилгээний зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага" төсөл

  2015/05/28

  2015/06/05

  "Монгол Улсын харилцаа холбооны зах зээлд үүрэн холбооны сүлжээний виртуал оператор (MVNO) нэвтрүүлэх талаарх судалгаа, зохицуулалтын чиглэл" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

  "Шуудангийн илгээмжийн бүртгэл, хяналтын хугацааны чанарыг хянах журам" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

  "Үүрэн холбооны дугаартайгаа шилжих үйлчилгээний ерөнхий журам" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

   

Та саналаа бичгээр эсвэл info@crc.gov.mntsetsegmaа@crc.gov.mn хаягаар өгч болох ба боловсруулалтын явцад төсөлд нэмэлтээр санал шүүмж ирүүлэх нь нээлттэй.

Харилцах утас: 304258

Салбарын стандартын жагсаалт

Жич: Төслийн материалуудад ямар өөрчлөлт орсныг ойлгомжтой байдлаар харуулах үүднээс зарим тохиолдолд өнгөөр ялгаж тэмдэглэсэн болно. 

 

Санал авах төслийн нэр

 

Эхлэх огноо

 

Дуусах огноо

 Мэдээллийн аюулгүй байдал, кибер аюулгүй байдал, нууцлалын хамгаалалт мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийг удирдах арга зүй

2024.01.09

 

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ – МТ - ИЙН ЗАСАГЛАЛ - ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗҮЙ

2024.01.09

 

Мэдээллийн технологи — Мэдээллийн технологийн засаглал — Тогтолцоо болон загвар

2024.01.09

 

Мэдээллийн технологи- МТ-ийн засаглал — МТ-ийн технологийн засаглалын үнэлгээ

2024.01.09

 

МТ-ийн засаглалын зарчимд суурилсан стандартын арга зүй

2024.01.09

 

CISPR 16-1-4 edition 4.1 (2020-06); Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods-Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus-Antennas and test sites for radiated disturbance measurements 

2023.06.21

2023.07.30

RFC 5280 Интернэт X.509 Нийтийн Түлхүүрийн Дэд бүтцийн Гэрчилгээ ба Хүчингүй Гэрчилгээний Жагсаалт (ХГЖ)-ийн профайл

2023.02.14

2023.03.02

Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus –  Part 1: Emission

2023.02.14

2023.04.12

Хаяг. Хаягийн бичвэрт тавих шаардлага MNS 6775:2019  стандартын нэмэлт, өөрчлөлт

2023.02.03

2023.03.10

Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны хөдөлгөөнт салбар. MNS 6356:2012  стандартын нэмэлт, өөрчлөлт

2023.02.03

2023.03.10

Шуудангийн хайрцаг. MNS 5978 : 2014 стандартын нэмэлт, өөрчлөлт

2023.02.03

2023.03.10

RFC-3161 X.509 Нийтийн Түлхүүрийн Дэд бүтэц - Цагийн бүрд гэлийн (тамгалах) протокол (ЦБП)

2023.02.03

 

2023.03.10

RFC-2560 X.509 Интернэтийн нийтийн түлхүүрийн дэд бүтэц Онлайн гэрчилгээний төлөв байдлын протокол 

2023.02.03

 

2023.03.10

information-security-cybersecurity-and-privacy-protection-guidelines-for-information-security-management-systems-auditing-iso-iec-27007

2022.11.18

 

2022.12.18

 IEC 61000-4-3:2020 Electromagnetic compatibility (EMC) –  Part 4-3: Testing and measurement techniques – Radiated, radio-frequency electromagnetic field immunity test

2022.11.08

 

2022.12.08

ISO/IEC 38505-1:2017 Information technology - Governance of IT - Governance of data - Part 1: Application of ISO/IEC 38500 to the governance of data /орчуулах/

2021.10.29

 

2021.11.30

ISO/IEC TR 38505-2:2018 Information technology - Governance of IT - Governance of data - Part 2: Implications of ISO/IEC 38505-1 for data management /орчуулах/

2021.10.29

 

2021.11.30

ISO/IEC 38506:2020 ISO/IEC Information technology - Governance of IT - Application of ISO/IEC 38500 to the governance of IT enabled investments /орчуулах/

2021.10.29

 

2021.11.30

Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. Тооцоолох хэрэгслийн гарын товчлуур дээрх монгол бичгийн үсэг, тэмдэгтийн байршил

2021.10.29

 

2021.11.30

BS EN 50360:2017 Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices, with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 300 MHz to 6 GHz: devices used next to the ear /орчуулах/

2021.10.29

 

2021.11.30

BS EN 50566:2017 - TC Tracked Changes. Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 30 MHz to 6 GHz: hand-held and body mounted devices in close proximity to the human body /орчуулах/

2021.10.29

 

2021.11.30

MNS 0515:2015 Шуудан холбоо. Нэр томьёо /шинэчлэх/

2021.10.07

 

2021.11.12

MNS 4250:1995 Шуудангийн дугтуй, нэр томъёо, ангилалт, хэмжилт /шинэчлэх/

2021.10.07

 

2021.11.12

MNS 4908:2017 Мэдээлэл холбооны сүлжээний гадна холбооны зургийн тэмдэглэгээ, MNS 5532:2016 Барилгын зураг. Мэдээлэл, холбоо, дохиоллын тоног төхөөрөмжийн тэмдэглэгээ /нэгтгэж шинэчлэх/

Төсөлтэй холбоотой бусад материал:

2021.04.01

2021.05.30

MNS 5843:2008 Хамгаалалтын дохиоллын тоног төхөөрөмжийн техникийн үндсэн үзүүлэлт. Угсралт суурилуулалт, үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага /шинэчлэх/

Төсөлтэй холбоотой бусад материал:

2021.04.01

 

2021.05.30

Интернетийн үйлчилгээний чанарт тавигдах шаардлага

Төсөлтэй холбоотой бусад материал:

2020.12.30

2021.05.30

MNS 5475:2005 Хэт богино ба ультра хэт богино долгионы (VHF/UHF) газрын сүлжээний телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн дохио/шуугианы харьцаа ба цахилгаан оронгийн хүчлэгийн зөвшөөрөх хэмжээ /шинэчлэх/

Төсөлтэй холбоотой бусад материал:

2020.12.01

 

2021.05.30

MNS 5361:2004 PDH, SDH тоон дамжуулах төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтүүд ба хэмжилт, MNS 5470:2005 STM-1 ба STM-4 (...STM-N) дамжуулах байгууламж. Ерөнхий шаардлага ба хэмжилт, MNS 5593:2006 DWDM дамжуулах байгууламжийн ерөнхий шаардлага, хэмжилт /нэгтгэж шинэчлэх/

Төсөлтэй холбоотой бусад материал:

2020.12.01

 

2021.05.30

MNS 5883:2008 Тоон софтсвич. Tехникийн шаардлага /шинэчлэх/

Төсөлтэй холбоотой бусад материал:

2020.12.01

 

2021.05.30

ISO/IEC 38500:2015 Information technology - Governance of IT for the organization /орчуулах/

Төсөлтэй холбоотой бусад материал:

2020.12.01

 

2021.05.30

Төрийн албан хаагчдын мэдээллийн технологийг ашиглах суурь чадвар

2021.12.15

 

2022.01.30

Дууны дохионы зөвшөөрөгдөх дээд түвшин ба сонсогдолтын хэмжээг тохируулах, хянахад тавигдах шаардлага

2021.12.15

 

2022.01.30

MNS 5017:2001 Телефон сүлжээний сувагчлалд зориулсан хуванцар яндан. Техникийн ерөнхий шаардлага

2021.12.15

 

2022.01.30

MNS 5207:2011 Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага

2021.12.15

 

2022.01.30