Салбарын стандартын жагсаалт
ХХЗХ
 
Салбарын стандартын жагсаалт
 
 
2017
 
 
2016
 
 
2015
 
 
2014
 
 
2013
 
 
2012
 
 
 
Ангилалт Стандартын тэмдэглэгээ Стандартын нэр
01 НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ, НЭР ТОМЪЁО, СТАНДАРТЧИЛАЛ, БАРИМТ БИЧИГ
01.040.03 Үйлчилгээ, компаний зохион байгуулалт, менежмент ба чанар. Захиргаа. Тээвэр. Социологи (Нэр томъёо)
1 01.040.03 MNS 0515:2015 Шуудан холбоо. Нэр томьёо
2 01.040.03 MNS 4250:1995 Шуудангийн дугтуй, нэр томъёо, ангилалт, хэмжилт
01.080.30 Механик байгууламж ба барилгын зураг, диаграмм, төлөвлөлт, газрын зураг холбогдох бүтээгдэхүүний техникийн баримт бичигт хэрэглэх график
3 01.080.30 MNS 5698-1:2006 Диаграммын зориулалттай график тэмдэг. 2-р хэсэг Цахилгаан холбоо. Холболтын ба нэмэлт төхөөрөмжүүд
4 01.080.30 MNS 5698-2:2006 Диаграммын зориулалттай график тэмдэг. 2-р хэсэг Цахилгаан холбоо. дамжуулах байгууламж
01.080.99 Бусад график тэмдэг
5 01.080.99 MNS 1814:1979 Антеннийг цахилгаан бүдүүвчинд тэмдэглэх
01.100.27 Цахилгаан холбоо ба мэдээллийн технологийн салбарын техникийн зураг
6 01.100.27 MNS 4908:2017 Мэдээлэл холбооны сүлжээний гадна холбооны зургийн тэмдэглэгээ
7 01.100.27 MNS 5532:2016 Барилгын зураг. Мэдээлэл, холбоо, дохиоллын тоног төхөөрөмжийн тэмдэглэгээ
8 01.100.27 MNS 6586:2016 Барилгын зураг. Барилга байгууламжийн мэдээлэл, холбоо, дохиоллын ажлын зураг төсөл боловсруулах. Ерөнхий шаардлага
9 01.100.27 MNS 6305:2012 Холбооны кабель шугамын ажлын зураг төсөл
10 01.100.27
01.100.30
MNS 6580:2016 Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага
01.100.30 Барилгын зураг
11 01.100.27
01.100.30
MNS 6580:2016 Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага
03 Үйлчилгээ, компаний зохион байгуулалт, менежмент ба чанар. Захиргаа. Тээвэр. Социологи
03.240 Шуудангийн үйлчилгээ
12 3.240 MNS 5380-1:2004 Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн. 1-р хэсэг. Шуудангийн тэмдэг
13 3.240 MNS 5380-2:2004 Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн. 2-р хэсэг. Шуудангийн маягт
14 3.240 MNS 5380-3:2004 Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн. 3-р хэсэг. Богцны битүүмжлэл
15 3.240 MNS 5381-1:2004 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 1-р хэсэг. Илгээмжийн хаяг
16 3.240 MNS 5381-2:2004 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 2-р хэсэг. Энгийн ба баталгаатай битүүмжилсэн захидал, ил захидал, боодол
17 3.240 MNS 5381-3:2004 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 3-р хэсэг. Үнэ зарласан бичиг захидал, боодол
18 3.240 MNS 5381-4:2004 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 4-р хэсэг. Илгээлт
19 3.240 MNS 5381-5:2004 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 5-р хэсэг. Тусгай хэрэглээний шуудан
20 3.240 MNS 5381-6:2004 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 6-р хэсэг. Оногдуулсан төлбөртэй шуудангийн илгээмж
21 3.240 MNS 5381-7:2005 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 7-р хэсэг. Шуудангийн бөөн илгээмж
22 3.240 MNS 5381-8:2005 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 8-р хэсэг. Цэргийн шуудан
23 3.240 MNS 5381-9:2005 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 9-р хэсэг. Шууданг тээвэрлэлтэнд бэлтгэх, солилцох ба тээвэрлэх
24 3.240 MNS 5381-10:2005 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 10-р хэсэг. Шууданг хүлээн авах ба задлах
25 3.240 MNS 5381-11:2005 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 11-р хэсэг. Шуудангийн илгээмжүүдийг хадгалах, буцаах ба дахин хүргүүлэх
26 3.240 MNS 5381-12:2005 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 12-р хэсэг. Эзэндээ олгогдоогүй шуудангийн илгээмж
27 3.240 MNS 5381-13:2005 Дотоод шуудангийн үйлчилгээ. 13-р хэсэг. Шуудангийн илгээмжийн гардуулалтын хариу
28 3.240 MNS 5382-1:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 1-р хэсэг. Буухиа шуудан
29 3.240 MNS 5382-2:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 2-р хэсэг. Бичиг захидал
30 3.240 MNS 5382-3:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 3-р хэсэг. Илгээлт
31 3.240 MNS 5382-4:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 4-р хэсэг. Боодол
32 3.240 MNS 5382-5:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 5-р хэсэг. "М" богц
33 3.240 MNS 5382-6:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 6-р хэсэг. Богц
34 3.240 MNS 5382-7:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 7-р хэсэг. Үнэ зарласан бичиг, захидал ба боодол
35 3.240 MNS 5382-8:2004 Улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ. 8-р хэсэг. Үнэ зарласан илгээлт
36 3.240 MNS 5539:2005 Шуудангийн аюулгүй байдал
37 3.240 MNS 5540:2005 Шуудангийн ажлын байр
38 3.240 MNS 5541-1:2005 Шуудангаар үйлчлэгч хоорондын мэдээлэл солилцоо. 1-р хэсэг: Илгээмжийн тухай мэдээллийг электрон бүртгэлийн санд хамруулах
39 3.240 MNS 5541-2:2005 Шуудангаар үйлчлэгч хоорондын мэдээлэл солилцоо. 2-р хэсэг: Электрон мэдээлэл
40 3.240 MNS 5541-3:2005 Шуудангаар үйлчлэгч хоорондын мэдээлэл солилцоо. 3-р хэсэг: Илгээмжийн солилцооны бүртгэл мэдээлэл
41 3.240 MNS 5541-4:2005 Шуудангаар үйлчлэгч хоорондын мэдээлэл солилцоо. 4-р хэсэг: Илгээмжийн байршлыг тогтоох
42 3.240 MNS 5880:2008 Шуудангийн нэгдсэн кодын формат. Ерөнхий шаардлага
43 3.240 MNS 5970:2009 Шуудангийн логистик үйлчилгээ
44 3.240 MNS 5971:2009 Шуудангийн хаяг
45 3.240 MNS 5972:2009 Шуудангийн маркийн хадгалалт, хамгаалалтад тавих шаардлага
46 3.240 MNS 5978:2014 Шуудангийн хайрцаг
47 3.240 MNS 6275:2016 Нэгдсэн хаягжуулалт. Хаягийн бичвэрт тавих шаардлага
48 3.240 MNS 6356:2012 Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны хөдөлгөөнт салбар
49 3.240 MNS 6364:2013 Хамгаалагдсан электрон шуудангийн үйлчилгээний интерфейс
13 ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАМГААЛАЛ. АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
13.260 Цахилгаан цохихоос хамгаалах. Эрсдэлтэй ажиллагаа
50 13.260 MNS 5148:2015 Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орноос хүнд үзүүлэх нөлөө аюулгүйн түвшинд нийцэж буй эсэхийн үнэлгээ
33 ЦАХИЛГААН ХОЛБОО, ДУУ ДҮРСИЙН ТЕХНИК
33.020 Цахилгаан холбооны нийтлэг асуудал
51 33.020 MNS 3635:1983 Өгөгдөл нэвтрүүлэх. Нэр томъёо, тодорхойлолт
52 33.020 MNS 5640:2006 Цахилгаан холбооны сүлжээний дугаарлалтын формат, түүнд тавих ерөнхий шаардлага
53 33.020 MNS 5383:2004 Цахилгаан холбооны сүлжээний харилцан холболтын техникийн нөхцөл
54 33.020 MNS ITU-T R Q.9:2004 Цахилгаан холбоо - Тайлбар толь. Холболт ба дохиолол
55 33.020 MNS ITU-T R G.701:2004 Цахилгаан холбоо - Тайлбар толь. Тоон дамжуулал, нягтруулга ба импульс кодын модуляци
56 33.020 MNS ITU-T R I.112:2004 Цахилгаан холбоо - Тайлбар толь. Нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээ
57 33.020 MNS ITU-T R I.113:2004 Цахилгаан холбоо - Тайлбар толь. Өргөн зурвасын нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээ
58 33.020 MNS ITU-T R E.600:2004 Цахилгаан холбоо - Тайлбар толь. Ачаалал
59 33.020 MNS ITU-T R G.601:2004 Цахилгаан холбоо - Тайлбар толь. Кабель
60 33.020 MNS 6668:2017 Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага
61 33.020 MNS 6669:2017 Харилцаа холбооны зай тэжээлийн ба нөөц тэжээлийн төхөөрөмжийн өрөөний ерөнхий шаардлага
33.030 Цахилгаан холбооны үйлчилгээ. Ашиглалт
62 33.020 MNS 5881:2008 Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний ажилтанд тавих шаардлага
63 33.020 MNS 5882:2008 Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний ажлын байранд тавих шаардлага
64 33.030 MNS 6365:2013 Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэгчийн дуудлагын төвд тавих шаардлага
65 33.030 MNS 6366:2013 Мэдээлэл, лавлах үйлчилгээний дуудлагын төвд тавих шаардлага
33.040 Цахилгаан холбооны систем
66 33.040 MNS 5596:2006 Цахилгаан холбооны сүлжээнд ажиллахад тавих аюулгүй ажиллагааны шаардлага
67 33.040 MNS 5694:2006 ADSL технологитой интерфейст тавих техникийн шаардлага
68 33.040 MNS 5696:2006 Телефон холбооны олон хосын нам үелзлэлийн кабелийг цахилгааны кабельтай огтлолцох болон зэрэгцүүлэн суурилуулахад тавих шаардлага
69 33.040 MNS 5697:2006 Утасгүй холбооны систем. Техникийн шаардлага
33.040.01 Цахилгаан холбооны системийн нийтлэг асуудал
70 33.040.01 MNS 5318:2003 Нийтийн хэрэглээний автомат телефон станцын төрөл, ангилал, техникийн үзүүлэлтүүд
33.040.20 Дамжуулалтын систем
71 33.040.20 MNS 5360:2004 Тоон болон аналог дамжуулах байгууламжийн харилцан зохицоо, интерфейсийн техникийн үзүүлэлт, үндсэн шаардлагууд
72 33.040.20 MNS 5361:2004 PDH, SDH тоон дамжуулах төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтүүд ба хэмжилт
73 33.040.20 MNS 5469:2005 Газрын VSAT станц. Ерөнхий шаардлага
74 33.040.20 MNS 5470:2005 STM-1 ба STM-4 (...STM-N) дамжуулах байгууламж. Ерөнхий шаардлага ба хэмжилт
75 33.040.20 MNS 5593:2006 DWDM дамжуулах байгууламжийн ерөнхий шаардлага, хэмжилт
33.040.30 Холболт ба дохиоллын систем
76 33.040.30 MNS 5241-7:2002 Харилцаа холбооны сүлжээний дохиоллын систем. 7-р хэсэг. Дохиоллын систем-7 ба шугамын дохиолол. Ерөнхий шаардлага
77 33.040.30 MNS 5843:2008 Хамгаалалтын дохиоллын тоног төхөөрөмжийн техникийн үндсэн үзүүлэлт. Угсралт суурилуулалт, үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага
33.040.35 Телефон сүлжээ
78 33.040.35 MNS 5468:2005 Телефон сүлжээний техникийн бүртгэл. Ерөнхий шаардлага
33.040.40 Өгөгдлийн холбооны сүлжээ
Стандартын нэгж байхгүй      
33.040.50 Шугам, холболт ба хэлхээ
Стандартын нэгж байхгүй      
33.040.60 Эрчим хүчний шугамыг цахилгаан холбоонд ашиглах нь
33.040.99 Цахилгаан холбооны системийн бусад тоног төхөөрөмж
79 33.040.99 MNS 1548:1972 220 кВ, түүнээс бага хүчдэлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн барилга байгууламжийг аянгаас хамгаалах дүрэм ба бүдүүвч
80 33.040.99 MNS 3964:1987 Утсан холбооны төхөөрөмж, түүн дээр ажиллагсдыг цахилгаан соронзон орны нөлөөллөөс хамгаалах хэмжилтийн арга
33.050 Цахилгаан холбооны төгсгөлийн тоног төхөөрөмж
Стандартын нэгж байхгүй      
33.050.01 Цахилгаан холбооны төгсгөлийн тоног төхөөрөмжийн нийтлэг асуудал
Стандартын нэгж байхгүй      
33.050.10 Телефоны тоног төхөөрөмж
81 33.050.10 MNS 4911:2000 Алсын холбоо. Дуу дүрс бичлэгийн техник. Нийтийн хэрэглээний телефон сүлжээний аналог хэрэглэгчийн модульд холбогдох төгсгөлийн төхөөрөмжид тавих. Техникийн ерөнхий шаардлага
82 33.050.10 MNS 5533:2005 Нийтийн хэрэглээний, утастай болон утасгүй төгсгөлийн төхөөрөмжид тавих техникийн ерөнхий шаардлага
83 33.050.10 MNS 5695:2006 Картын телефон. Техникийн үндсэн үзүүлэлт
84 33.050.10 MNS 5740:2007 Тоон технологитой мэдээлэл холбооны тоног төхөөрөмжийн цахилгаан тэжээл. Техникийн ерөнхий шаардлага
33.050.20 Пейжерийн тоног төхөөрөмж
Стандартын нэгж байхгүй      
33.050.99 Цахилгаан холбооны төгсгөлийн бусад тоног төхөөрөмж
Стандартын нэгж байхгүй      
33.060 Радио холбоо
85 33.060 MNS 5467:2005 Шууд харалтын радио систем зохион байгуулах тооцооны аргачлал, үндсэн үзүүлэлт
86 33.060 MNS 5474:2005 Радио мэдээллийн чанарыг сонсголоор үнэлэх арга
87 33.060 MNS 5739:2007 Утасгүй холбооны олон цэгийн хүртэмжтэй кодын нягтруулгатай 450 МГц сүлжээний дэд станц болон суурин төгсгөлийн төхөөрөмж. Техникийн ерөнхий шаардлага
88 33.060 MNS 5741:2007 Утасгүй, өргөн зурвасын системийн (WiMAX) радио сүлжээ. Техникийн ерөнхий шаардлага
89 33.060 MNS 6611:2016 LTE, LTE-А хөдөлгөөнт холбооны системийн бааз станц ба дахин дамжуулах станцын тоног төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
33.060.01 Радио холбооны нийтлэг асуудал
90 33.060.01 MNS ITU-R R 573-3:2004 Радио холбоо - Тайлбар толь
33.060.20 Хүлээн авах ба дамжуулах тоног төхөөрөмж
91 33.060.20 MNS 1898:1989 Ахуйн радио цахим хэрэгсэл. Найдваршлын үзүүлэлт турших арга
33.060.30 Радиорелей ба хиймэл дагуулын холбооны суурин систем
Стандартын нэгж байхгүй      
33.060.40 Кабель утсан түгээх систем
33.060.99 Радио холбооны бусад тоног төхөөрөмж
92 33.060.99 MNS 4534:1997 Үйлдвэрийн радио садаа. Зөвшөөрөх норм. Хэмжих аргачлал
33.070 Хөдөлгөөнт үйлчилгээ
93 33.070 MNS 5209:2002 Тоон үүрэн телефон холбооны сүлжээний дэд станц болон төгсгөлийн төхөөрөмж. Техникийн ерөнхий шаардлага
33.070.01 Хөдөлгөөнт үйлчилгээний нийтлэг асуудал
Стандартын нэгж байхгүй      
33.070. 10 Terrestrial Trunked Radio (TETRA)
Стандартын нэгж байхгүй      
33.070.20 Пейжерийн систем
Стандартын нэгж байхгүй      
33.070.30 Digital Enhanced Cordless Telecommunications DECT
Стандартын нэгж байхгүй      
33.070.40 Хиймэл дагуул
Стандартын нэгж байхгүй      
33.070.50 Global System for Mobile Communication (GSM)
Стандартын нэгж байхгүй      
33.070.99 Бусад хөдөлгөөнт үйлчилгээ
Стандартын нэгж байхгүй      
33.080 Нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээ (ISDN)
Стандартын нэгж байхгүй      
33.100 Цахилгаан-соронзон нийцэл (EMS)
94 33.100 MNS 5477:2005 Давтамжийн модуляцтай радио өргөн нэвтрүүлгийн цацаргалтын давтамжийн хамгийн их хазайлтыг хэмжих аргууд
95 33.100 MNS CISPR 22:2002 Мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн радио садаа. Норм, шалгах арга
96 33.100 MNS IEC 61000-4-5:2003

Техник хэрэгслийн цахилгаан соронзон зохицол. 4-5 дугаар хэсэг: Өндөр энергитэй огцом садаа (ОС)-г тэсвэрлэх чадвар. Техникийн шаардлага ба турших арга

97 33.100 MNS IEC 61000-4-8:2002 Үйлдвэрийн давтамжтай соронзон оронг тэсвэрлэх чадвар. Техникийн шаардлага ба турших арга
98 33.100 MNS 6527:2015 Өргөн зурвасын утасгүй хандалтын төхөөөрөмжийн техникийн шаардлага
99 33.100 MNS 6545:2015 Богино зайн утасгүй төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага, сорилтын арга
100 33.100 MNS 6497:2015 Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн радио спектр, цахилгаан соронзон зохицлын техникийн ерөнхий шаардлага
33.100.01 Цахилгаан-соронзон нийцлийн нийтлэг асуудал
Стандартын нэгж байхгүй      
33.100.10 Цацаргалт
Стандартын нэгж байхгүй      
33.100.20 Дархлаа
101 33.100.20 MNS IEC 61000-4-3:2002 Техник хэрэгслийн цахилгаан соронзон зохицол. 4-3 дугаар хэсэг. Радио давтамжит, цахилгаан соронзон талбайд үл хувьсах чадвар. Туршилтын арга ба шаардлага
102 33.100.20 MNS IEC 61000-4-6:2003 Техник хэрэгслийн цахилгаан соронзон зохицол. 4-6 дугаар хэсэг: Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орноор чиглүүлсэн авалцуурын садааг тэсвэрлэх чадвар. Шаардлага ба турших арга
103 33.100.20 MNS IEC 61000-4-11:2002 Техник хэрэгслийн цахилгаан соронзон зохицол. Цахилгаан тэжээлийн хүчдэлийн динамик өөрчлөлтийг даах чадвар. Туршилтын арга ба шаардлага
33.100.99 Цахилгаан-соронзон нийцэлд хамаарах бусад асуудал
Стандартын нэгж байхгүй      
33.120 Цахилгаан холбооны үндсэн ба нэмэлт тоног төхөөрөмж
104 33.120 MNS 5471:2005 Барилгын дотор холбоо, дохиоллын сувагчлал ба кабелийн угсралт
105 33.120 MNS 6581:2016 Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага
106 33.120 MNS 6588:2016 Мэдээлэл холбооны суурин сүлжээний сувагчлалын хоолойд уян нийлэг дэд сувагчлал суурилуулах ерөнхий шаардлага
107 33.120 MNS 6589:2016 Мэдээлэл холбооны суурин сүлжээнд шилэн кабелийн бичил хоолойн сувагчлал суурилуулах ерөнхий шаардлага
33.120.01 Үндсэн ба нэмэлт тоног төхөөрөмжийн нийтлэг асуудал
Стандартын нэгж байхгүй      
33.120.10 Коаксаль кабель. Долгионы хуваарь
Стандартын нэгж байхгүй      
33.120.20 Утас ба тэгш хэмт кабель
Стандартын нэгж байхгүй      
33.120.30 Холбогч
Стандартын нэгж байхгүй      
33.120.40 Агаарын шугам
Стандартын нэгж байхгүй      
33.120.99 Үндсэн ба нэмэлт бусад тоног төхөөрөмж
108 33.120.99 MNS 2361:1997 Дамжуулан нэвтрүүлэх радио зангилааны станц болон утсан холбооны суурин төхөөрөмжийн газардуулга. Эсэргүүцлийн хэмжээ
109 33.120.99 MNS 2978:1980 Холбооны агаарын шугамын модон хөндлөвч
33.140 Цахилгаан холбооны хэмжилтийн тусгай тоног төхөөрөмж
110 33.140 MNS 5319:2003 Хажуугийн цацаргалтын хэмжээ, хэмжих арга
111 33.140 MNS 5594:2015 Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшин (3 кГц-ээс 300 ГГц хүртэл)
112 33.140 MNS 6499:2015 Хүний биед ойр хэрэглэдэг утасгүй холбооны төхөөрөмжийн нөлөөллөөр үүсэх онцгой шингээлтийн хэмжээг тодорхойлох арга (30МГц-ээс 6 ГГц-ийн давтамжийн цараанд)
113 33.140 MNS 6574:2016 Хүнд нөлөөлж байгаа радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хэмжилт ба тооцоо (100кГц-ээс 300ГГц хүртэл)
114 33.140 MNS 6605:2016 Үүрэн холбооны бааз станцуудын давтамж, орон зайн тусгаарлалт, илүүдэл цацаргалтын хэмжээ, хэмжих арга
33.160 Дуу, дүрс ба дуут дүрсийн инженерчлэл
115 33.160 MNS 4907:2005 Кабелийн телевизийн сүлжээний техникийн үндсэн шаардлага
116 33.160 MNS 4909:2000 Алсын холбоо. Дуу дүрс бичлэгийн техник. Давтамжийн модуляцтай хэт богино долгионы нэвтрүүлэгч. Техникийн шаардлага
33.160.01 Дуу, дүрс ба дуут дүрсийн техникийн нийтлэг асуудал
Стандартын нэгж байхгүй      
33.160.10 Өсгөгч
Стандартын нэгж байхгүй      
33.160.20 Радио хүлээн авагч
Стандартын нэгж байхгүй      
33.160.25 Телевизийн хүлээн авагч
Стандартын нэгж байхгүй      
33.160.30 Дууны систем
Стандартын нэгж байхгүй      
33.160.40 Дүрсийн систем
Стандартын нэгж байхгүй      
33.160.50 Нэмэлт хэрэгсэл
117 33.160.50 MNS IEC 908:2000 Компакт диск. Үзүүлэлт ба хэмжээс
33.160.60 Малтимедиа ба теле хурлын тоног төхөөрөмж
Стандартын нэгж байхгүй      
33.160.99 Дуу, дүрс ба дуут дүрсэд хамаарах бусад тоног төхөөрөмж
118 33.160.99 MNS 6473:2014 IPTV хэрэглэгчийн төхөөрөмж. Техникийн үзүүлэлт ба тохирлын сорил
33.170 Телевиз ба радиогийн нэвтрүүлэг
119 33.170 MNS 4910:2000 Алсын холбоо. Дуу дүрс бичлэгийн техник. Телевизийн дамжуулах станц. Техникийн шаардлага
120 33.170 MNS 5208:2002 Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн систем. Техникийн шаардлага
121 33.170 MNS 5397:2004 Олон сувгийг олон цэгт түгээх системийн техникийн шаардлага
122 33.170 MNS 5473:2005 Радио телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээний тооцооны арга
123 33.170 MNS 5475:2005 Хэт богино ба ультра хэт богино долгионы (VHF/UHF) газрын сүлжээний телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн дохио/шуугианы харьцаа ба цахилгаан оронгийн хүчлэгийн зөвшөөрөх хэмжээ
124 33.170 MNS 5476:2005 Давтамжийн модуляцтай радио өргөн нэвтрүүлгийн цахилгаан оронгийн хүчлэгийн хамгаалах харьцаа, зөвшөөрөх хэмжээ
125 33.170 MNS 5591-1:2006 Радиогийн студи. 1-р хэсэг: Үндсэн шаардлага
126 33.170 MNS 5591-2:2016 Радиогийн студи. 2-р хэсэг: Тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага
127 33.170 MNS 5592-1:2006 Телевизийн студи. 1-р хэсэг: Үндсэн шаардлага
128 33.170 MNS 5592-2:2016 Тоон телевизийн студи. 2-р хэсэг: Тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага
129 33.170 MNS 5595:2006 Дүрс шахах MPEG-2 арга. Үндсэн шаардлага
130 33.170 MNS 5761:2007 Интерактив кабелийн телевизийн сүлжээний төхөөрөмж. Техникийн шаардлага
131 33.170 MNS 5762:2007 Цамхагт суурилуулсан антен фидерийн байгууламж. Аюулгүй ажиллагааны шаардлага.
132 33.170 MNS 5844:2008 Тоон телевизийн хувиргагч. Техникийн шаардлага
133 33.170 MNS 5883:2008 Тоон софтсвич. Tехникийн шаардлага
134 33.170 MNS 5884:2016 Харилцаа холбооны цамхаг байгуулахад тавих ерөнхий шаардлага
135 33.170 MNS 6304:2012 Телевизийн тоон архивын стандарт
136 33.170 MNS 6400:2013 Тоон телевиз. Газрын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-T2 системийн нэвтрүүлэх төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
137 33.170 MNS 6401:2013 Тоон телевиз. Газрын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-T2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
138 33.170 MNS 6402:2013 Тоон телевиз. Кабелийн тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-C2 системийн дамжуулах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
139 33.170 MNS 6403:2013 Тоон телевиз. Кабелийн тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-C2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
140 33.170 MNS 6404:2013 Тоон телевиз. Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн нэвтрүүлэх төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
141 33.170 MNS 6405:2013 Тоон телевиз. Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
142 33.170 MNS 6472:2014 Тоон дүрсийн өргөн нэвтрүүлэг. Тоон телевизийн DVB-T2 тюнертэй хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжийн үзүүлэлт, хэмжилт ба шалгалтын аргачлал
143 33.170 MNS 6496:2015 Тоон DRM радио хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих шаардлага
144 33.170 MNS 6587:2016 Өргөн нэвтрүүлэгт насны ангилал тогтоох, таних тэмдэг ашиглах шаардлага
145 33.170 MNS 6590:2016 Радио холбооны антен, фидерийн байгууламжид ажиллах аюулгүй ажиллагааны шаардлага
146 33.170 MNS 6607:2016 Өргөн нэвтрүүлгийн үгэн болон урсдаг мэдээллийн форматад тавих шаардлага
33.180 Шилэн кабель
33.180.10 Шилэн кабель ба кабель
147 33.180.10 MNS 5207:2011 Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага
148 33.180.10 MNS 5017:2001 Телефон сүлжээний сувагчлалд зориулсан хуванцар яндан. Техникийн ерөнхий шаардлага
149 33.180.10 MNS 5276:2013 Холбооны кабелийн суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага
150 33.180.10 MNS 5277:2003 Кабелийг залгах, муфтлах. Ерөнхий шаардлага
151 33.180.10 MNS 5278:2012 Шилэн кабелийг залгах, муфтлэх ерөнхий шаардлага
152 33.180.10 MNS 5279:2013 Телефоны хуваарилах шүүгээ, 100 хосын төгсгөлийн блок суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага
153 33.180.10 MNS 5280:2003 Салбар кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмжийн суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага
154 33.180.10 MNS 5281:2003 Кабелийн цахилгааны үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага
155 33.180.10 MNS 5317:2011 Оптик шугамын төгсгөлийн төхөөрөмж, ашиглалт үйлчилгээний хэмжилт, суурилуулалтад тавих ерөнхий шаардлага
156 33.180.10 MNS 6544:2015 Шилэн кабелийг шалгах аргачлал
157 33.180.10
93.080.10
MNS 6597:2016 Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах ерөнхий шаардлага
33.180.30 Оптик өсгөгч
Стандартын нэгж байхгүй      
33.180.99 Шилэн кабельд хамаарах бусад тоног төхөөрөмж
Стандартын нэгж байхгүй      
33.200 Алсын хяналт. Алсын хэмжилт
158 33.200 MNS 5362:2004 Дамжуулах системийн удирдлага хяналтын сүлжээ
35. МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ. АЛБАН ТАСАЛГААНЫ МАШИН, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
35.020 Мэдээллийн технологийн нийтлэг асуудал
159 35.020 MNS 5736:2007 Мэдээллийн технологийн инженерийн ур чадвар. Мэдээллийн технологийн нийтлэг мэдлэг
160 35.020 MNS 5737:2007 Мэдээллийн технологийн инженерийн ур чадвар. Мэдээллийн технологийн суурь инженер
161 35.020 MNS 6355:2012 Нээлттэй эхийн системийг ашиглах чадвар
162 35.020 MNS ISO/IEC 2382-1:1999 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 1-р хэсэг. Үндсэн нэр томьёо
163 35.020 MNS ISO/IEC 2382-3:1999 Мэдээлэл боловсруулах систем. Тайлбар толь. 3-р хэсэг. Тоног төхөөрөмжийн технологи.
164 35.020 MNS ISO/IEC 2382-4:1998 Мэдээллийн технологи - Толь бичиг өгөгдлийн дүрслэл. 4-р хэсэг
165 35.020 MNS ISO/IEC 2382-5:2000 Мэдээллийн технологи - Өгөгдлийн дүрслэл Тайлбар толь. 5-р хэсэг
166 35.020 MNS ISO/IEC 2382-6:2000 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 6-р хэсэг. Өгөгдлийг бэлтгэх, боловсруулах
167 35.020 MNS ISO/IEC 2382-7:2011 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 7-р хэсэг. Компьютерийн програмчлал
168 35.020 MNS ISO/IEC 2382-8:2011 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 8-р хэсэг. Аюулгүй байдал
169 35.020 MNS ISO/IEC 2382-16:1998 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 16-р хэсэг. Мэдээллийн онол
170 35.020 MNS ISO/IEC 20000-1:2008 Мэдээллийн технологи. Үйлчилгээний удирдлага. 1-р хэсэг: Шаардлага
171 35.020 MNS ISO/IEC 20000-2:2008 Мэдээллийн технологи. Үйлчилгээний удирдлага. 2-р хэсэг: Хэрэглээний дүрэм
172 35.020 MNS 6463:2014 Нээлттэй эхийн үйлдлийн системийн монгол нэр томьёо
173 35.020 MNS 6465:2014 Мэдээллийн технологийг ашиглах суурь чадвар
174 35.020 MNS 6528:2015 Дата төвийн цахилгаан холбооны дэд бүтэц
175 35.020 MNS 6606:2016 Мэдээллийн технологийн суурь мэдлэгийн шалгуур
176 35.020
35.260
MNS 6498:2015 Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжид тавих аюулгүй байдлын шаардлага
35.040 Багц тэмдэг ба мэдээллийн кодчилол
177 35.040 MNS 4329:1996 Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. DOS-ын орчны кирилл үсгийн код /2005 оны 80 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулав./
178 35.040 MNS 4330:1996 Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. WINDOWS-ын орчны кирилл үсгийн код /2005 оны 80 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулав./
179 35.040 MNS 4331:1996 Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. WINDOWS-ын орчны макинтошийн кирилл үсгийн код /2005 оны 80 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулав./
180 35.040 MNS 4332:1996 Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. Товчлуур дээрх кирилл үсэг, тэмдэгтийн байршил
181 35.040 MNS 4333:1996 Зохион бүтээх баримт бичгийн нэгдсэн тогтолцоо. Монгол бичгийн цагаан толгой. Дармал үсэг
182 35.040 MNS 4932:2000 Монголжин бичгийн кодыг хэрэглэх дүрэм
183 35.040 MNS 5552:2005 Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. Кирилл ба монгол бичгийн нэгдсэн код
184 35.040 MNS 5969:2009 Аюулгүй байдлын арга техник - Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн удирдлага
185 35.040 MNS 6197:2011 Мэдээллийн аюулгүй байдал- Криптографийг хэрэгжүүлэх удирдамж
186 35.040 MNS 6242-1:2011 Аюулгүй байдлын арга - Мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал -1-р хэсэг: Сүлжээний аюулгүй байдлын удирдлага
187 35.040 MNS 6242-2:2011 Аюулгүй байдлын арга - Мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал - 2-р хэсэг: Сүлжээний аюулгүй байдлын архитектур
188 35.040 MNS 6068:2010 Компьютерийн аюулгүй байдал - Криптографийн технологи - Тоон гарын үсэг, түүнд тавих шаардлага
189 35.040 MNS ISO/IEC TR 9789:2012 Өгөгдөл солилцохын тулд өгөгдлийн бүрдэл хэсгүүдийг зохион байгуулах, илэрхийлэх удирдамж. Кодлох арга бa зарчим
190 35.040 MNS ISO/IEC 13335-1:2009 Мэдээллийн технологи - Аюулгүй байдлын арга техник - Мэдээллийн ба холбооны технологийн аюулгүй байдлын удирдлага - 1-р хэсэг: Мэдээлэл холбооны технологийн аюулгүй байдлын үндсэн ойлголтууд болон загварууд
191 35.040 MNS ISO 15394:2006 Баглаа боодол - Ачих, тээвэрлэх болон хүлээн авах шошгонд зориулсан зураасан код болон хоёр хэмжээст тэмдэг
192 35.040 MNS ISO/IEC 15418:2006 Мэдээллийн технологи. EAN/UCC хэрэглээ танигч болон Fact өгөгдөл танигч ба тэдгээрийн мөрдөлт
193 35.040 MNS ISO/IEC 18028-4:2012 Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал. 4-р хэсэг: Зайнаас хандах хандалтын аюулгүй байдлыг хангах
194 35.040 MNS ISO/IEC 18043:2013 Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга - Халдалтыг илрүүлэх системийг сонгох, суурилуулах, ажиллуулах
195 35.040 MNS ISO/IEC 27001:2009 Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо. Шаардлага
196 35.040 MNS ISO/IEC 27002:2007 Мэдээллийн аюулгүй байдал. Аюулгүй байдлын аргачлал. Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын үйл ажиллагааны дүрэм
197 35.040 MNS ISO/IEC 27035:2012 Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга. Мэдээллийн аюулгүй байдлын будлианы удирдлага
198 35.040 MNS ISO/IEC 27006:2014 Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга. Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоонд аудит хийх, баталгаажуулах байгууллагад тавих шаардлага
35.060 Мэдээллийн технологид хэрэглэдэг хэл
199 35.060 MNS ISO/IEC 2382-15:2011 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 15-р хэсэг. Програмчлалын хэл
35.080 Программ хангамж
200 35.080 MNS 6243:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм Хангамжийн Бүтээгдэхүүний Чанарын Шаардлага болон Үнэлгээ (SQuaRE) - SQuaRE-ийн удирдамж
201 35.080 MNS 6244:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE) - Төлөвлөлт болон удирдлага
202 35.080 MNS 6245:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE) - Програм хангамжийн болон түүний ашиглалтын чанарын загвар
203 35.080 MNS 6246:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE) - Хэмжилтийн суурь загвар болон удирдамж
204 35.080 MNS 6247:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм Хангамжийн Бүтээгдэхүүний Чанарын Шаардлага болон Үнэлгээ (SQuaRE) - Чанарын Хэмжүүрийн Элемент
205 35.080 MNS 6248:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE) - Чанарын шаардлага
206 35.080 MNS ISO/IEC 2382-20:2011 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 20-р хэсэг. Систем хөгжүүлэлт
207 35.080 MNS ISO/IEC 24773:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамж боловсруулагч мэргэжилтнүүдийг гэрчилгээжүүлэх - Харьцуулалтын хүрээ
208 35.080 MNS ISO 90003:2007 Программ хангамжийн инженерчлэл - ISO 9001:2001 стандартыг компьютерийн программ хангамжид хэрэгжүүлэх арга зүйн заавар
209 35.080 MNS ISO/IEC 29110-4-1:2015 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 4-1-р хэсэг: Ерөнхий горимын бүлэг
210 35.080 MNS ISO/IEC TR 29110-1:2015 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 1-р хэсэг: Тойм
211 35.080 MNS ISO/IEC 29110-2:2015 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 2-р хэсэг: Ерөнхий бүтэц ба системчлэл
212 35.080 MNS ISO/IEC TR 29110-3:2015 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 3-р хэсэг: Үнэлгээний заавар
213 35.080 MNS ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2015 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 5-1-2-р хэсэг: Менежмент болон инженерчлэлийн тодорхойлолт: Ерөнхий горимын бүлэг
35.100 Харилцан холбогдолтын нээлттэй систем
Стандартын нэгж байхгүй      
35.100.01 Харилцан холбогдолтын нээлттэй системийн нийтлэг асуудал
214 33.100.01 MNS ISO/IEC 7498-3:2011 Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Суурь загвар: Нэршил ба хаяглал
215 35.100.10 MNS ISO/IEC 18092:2015 Мэдээллийн технологи. Систем хоорондын телехолбоо ба мэдээлэл солилцоо. Ойр оронгийн холбоо. Интерфейс ба протокол
35.100.05 Хэрэглээг олон үе давхаргаар тодорхойлох
Стандартын нэгж байхгүй      
35.100.10 Физик үе давхарга
216 35.100.10 MNS ISO/IEC 10022:2013 Нээлттэй системүүдийн харилцан холболт - Физик үйлчилгээний тодорхойлолт
35.100.20 Шугамын үе давхарга
217 35.100.20 MNS ISO/IEC 8886:2011 Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Дата линк үйлчилгээний тодорхойлолт
35.100.30 Сүлжээний үе давхарга
Стандартын нэгж байхгүй      
35.100.40 Тээврийн үе давхарга
218 35.100.40 MNS ISO/IEC 8072:2010 Мэдээллийнтехнологи- Нээлттэй системийн харилцан холболт - Дамжууллын үйлчилгээний тодорхойлолт
219 35.100.40 MNS ISO/IEC 8348:2010 Мэдээллийн технологи - Нээлттэй системийн харилцан холболт - Сүлжээний үйлчилгээний тодорхойлолт
35.100.50 Ээлжийн үе давхарга
220 35.100.40 MNS ISO/IEC 8326:2011 Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Сеанс үйлчилгээний тодорхойлолт
35.100.60 Танилцуулах үе давхарга
221 35.100.60 MNS ISO/IEC 8822:2014 Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Таниулах үйлчилгээний тодорхойлолт
35.100.70 Хэрэглээний үе давхарга
222 35.100.70 MNS ISO/IEC 9545:2013 Нээлттэй системүүдийн харилцан холболт-Хэрэглээний түвшний үйлчилгээний бүтэц
35.110 Сүлжээ
223 35.110 MNS 5398:2004 Өгөгдлийн утасгүй дотоод сүлжээний техникийн шаардлага
35.140 Компьютер график
Стандартын нэгж байхгүй      
35.160 Микропроцессорын систем
Стандартын нэгж байхгүй      
35.180 Мэдээллийн технологийн төгсгөлийн ба гадна тоног төхөөрөмж
224 35.180 MNS 5536:2005 Мэдээллийн сүлжээний зангилаа болон сэлгэгчийн техникийн үндсэн шаардлага
225 35.180 MNS 6423:2013 Барилга, орон сууц, гудамж талбайд тавих хяналтын камер. Ерөнхий шаардлага
35.200 Интерфейс ба харилцан холболтын тоног төхөөрөмж
226 35.200 MNS 5535:2005 Хамгаалалтгүй тэгш хэмт, 5 ба 5е ангиллын кабелийн техникийн үндсэн шаардлага
35.220 Өгөгдөл хадгалах хэрэгсэл
35.220.01 Өгөгдөл хадгалах хэрэгслийн нийтлэг асуудал
Стандартын нэгж байхгүй      
35.220.10 Цаасан карт ба тууз
Стандартын нэгж байхгүй      
35.220.20 Өгөгдөл хадгалах соронзон хэрэгслийн нийтлэг асуудал
Стандартын нэгж байхгүй      
35.220.21 Соронзон дискэт
Стандартын нэгж байхгүй      
35.220.22 Соронзон тууз
Стандартын нэгж байхгүй      
35.220.23 Соронзон туузны хуурцаг ба дамар
Стандартын нэгж байхгүй      
35.220.23 Соронзон туузны хуурцаг ба дамар
Стандартын нэгж байхгүй      
35.220.30 Өгөгдөл хадгалах оптик хэрэгсэл
Стандартын нэгж байхгүй      
35.220.99 Өгөгдөл хадгалах бусад хэрэгсэл
Стандартын нэгж байхгүй      
35.240 Мэдээллийн технологийн хэрэглээ
35.240.01 Мэдээллийн технологийн хэрэглээний нийтлэг асуудал
Стандартын нэгж байхгүй      
35.240.10 Компьютер ашигласан дизайн
Стандартын нэгж байхгүй      
35.240.15 Таних карт, холбогдох хэрэгсэл
227 35.240.15 MNS ISO 4909:2003 Банкны карт. Соронзон тууз. 3 дугаар замын өгөгдлийн агуулга
228 35.240.15 MNS ISO/IEC 7810:2004 Таних /ID/ карт - Физик шинж чанар
229 35.240.15 MNS ISO/IEC 7811-1:2004 Таних /ID/ карт - Бичилт хийх аргачлал
230 35.240.15 MNS ISO/IEС 7811-2:2005 Таних карт-бичлэг хийх арга. 2-р хэсэг: Соронзон тууз-зөөлөн соронзот
231 35.240.15 MNS ISO/IEС 7811-6:2005 Таних карт-Бичлэг хийх арга. 6-р хэсэг: Соронзон тууз-Хатуу соронзот
232 35.240.15 MNS ISO/IEC 7812-1:2004 Таних /ID/ карт - Карт гаргагчийг таних. 1-р хэсэг: Дугаарлах систем
233 35.240.15 MNS ISO /ISO 7812-2:2005 Таних карт-карт гаргагчийг таних. 2-р хэсэг: Өргөдөл гаргах болонг бүртгэх үйл ажиллагаа
234 35.240.15 MNS ISO/IEC 7813:2004 Таних /ID/ карт - Санхүүгийн гүйлгээний карт
235 35.240.15 MNS ISO 8583-1:2005 Санхүүгийн гүйлгээний картаас үүссэн мэдээ солилцооны мэдээний тодорхойлолт. 1-р хэсэг: мэдээ, өгөгдлийн элемент ба кодын утга
236 35.240.15 MNS ISO 8583-2:2005 Санхүүгийн гүйлгээний картаас үүссэн мэдээ солилцооны мэдээний тодорхойлолт. 2-р хэсэг: Байгууллагын таних дугаар (БТД) авах хүсэлт ба бүртгэх журам
237 35.240.15 MNS ISO 8583-3:2005 Санхүүгийн үйлчилгээний картаас үүссэн мэдээ солилцооны мэдээний тодорхойлолт. 3-р хэсэг: мэдээ, өгөгдлийн элемент ба кодын утгын үйлчилгээний журам
238 35.240.15 MNS ISO/IEC 14443-1:2016 Таних карт - Интеграл схемтэй зайнаас унших карт - Богино зайнаас уншигддаг карт - 1-р хэсэг:Физик шинж чанар
239 35.240.15 MNS ISO/IEC 14443-2:2016 Таних карт - Интеграл схемтэй зайнаас унших карт - Богино зайнаас уншигддаг карт - 2-р хэсэг: Радио давтамжийн чадал болон дохионы интерфейс
240 35.240.15 MNS ISO/IEC 14443-3:2016 Таних карт - Интеграл схемтэй зайнаас унших карт - Богино зайнаас уншигддаг карт - 3-р хэсэг: Ажиллагааг эхлүүлэх болон давхцлаас сэргийлэх
241 35.240.15 MNS ISO/IEC 14443-4:2016 Таних карт - Интеграл схемтэй зайнаас унших карт - Богино зайнаас уншигддаг карт - 4-р хэсэг: Дамжууллын протокол
35.240.20 Албан ажилд мэдээллийн технологийг хэрэглэх
242 35.240.20 MNS 6285:2017 Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага
243 35.240.30 MNS ISO/IEC 2382-17:2001 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 17-р хэсэг. Өгөгдлийн сан
244 35.240.30 MNS ISO 17933:2008 ЦББС - Цахим баримт бичгийн солилцоо
35.240.40 Банкинд мэдээллийн технологийг хэрэглэх
245 35.240.40 MNS ISO 9362:2000 Банк - Банкны теле сүлжээгээр дамжиж буй мэдээлэл - Банкны нотлох код
246 35.240.40 MNS ISO 9564-1:2003 Банкны үйл ажиллагаа. Хувь хүнийг нотлох дугаар (ХХНД)-ын удирдлага, аюулгүй байдал. 1-р хэсэг: ХХНД-ыг хамгаалах зарчим, арга
35.240.50 Үйлдвэрт мэдээллийн технологийг хэрэглэх
247 35.240.50 MNS ISO/IEC 2382-24:2001 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 24-р хэсэг. Компьютерийн удирдлагатай үйлдвэрлэл
35.240.60 Худалдаа ба тээвэрт мэдээллийн технологийг хэрэглэх
Стандартын нэгж байхгүй      
35.240.70 Шинжлэх ухаанд мэдээллийн технологийг хэрэглэх
248 35.240.70 MNS 5774:2007 Газарзүйн мэдээлэл-Мета өгөгдөл
249 35.240.71 MNS ISO/TS 19104:2012 Газарзүйн мэдээлэл - Нэр томъёо
35.240.80 Эмнэлгийн тусламжийн технологид мэдээллийн технологийг хэрэглэх
Стандартын нэгж байхгүй      
35.240.99 Бусад салбарт мэдээллийн технологийг хэрэглэх
Стандартын нэгж байхгүй      
35.260 Албан ажлын техник, хэрэгсэл
250 35.020
35.260
MNS 6498:2015 Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжид тавих аюулгүй байдлын шаардлага
85 ЦААСНЫ ТЕХНОЛОГИ
85.080 Цаасан бүтээгдэхүүн
251 85.080 MNS 3922:2001 Шуудангийн богц
252 85.080 MNS 3963:2014 Шуудангийн дугтуй. Тэмдэглэгээ ба хэмжээ. Техникийн шаардлага
91 Барилга, барилгын материал
91.100.30 Бетон ба бетон бүтээгдэхүүн
253 91.100.30 MNS 3966:1987 Холбооны төмөр бетон угсармал худаг
93 Автозамын байгууламж
93.080.20 Автозамын байгууламжийн материал
254 33.180.10
93.080.10
MNS 6597:2016 Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах ерөнхий шаардлага
Д.Дамдинцогт
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2019/08/20
Мэдээ мэдээлэл
Шуудангийн үйлчилгээний стандартууд шинэчлэгдлээ
Шуудангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль 2019 оны 05 дугаар сарын 30-нд батлагдсанаар шуудангийн үйлчилгээний стандартуудыг шинэчлэх ажлыг ХХЗХ-ны ШЗГ-аас хийж гүйцэтгэлээ.
08.21
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 7-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 7-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
07.29
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 6-р сарын сүүлийн хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 6-р сарын сүүлийн хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
07.29
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 6-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 6-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
07.29
Стандарт боловсруулагчдад сургалт зохион байгууллаа
2018-2019 онд шинээр болон шинэчлэн боловсруулахаар батлагдсан стандартуудын боловсруулагчдад СХЗГ-тай хамтарч сургалт 2019 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр зохион байгууллаа
07.22
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
07.22
Иргэн Н.Бадамхандаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт
Иргэн Н.Бадамхандаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт
07.18