Home / Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн...
Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээ
2022-09-15

Хууль эрх зүй

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль

Бүх нийтийн үүрэг үйлчилгээний чанар, үндсэн үзүүлэлт, техникийн нөхцөлд тавигдах журам

Бүх нийтийн үйлчилгээний нэр, төрөл

 • Цахилгаан  холбоо
  • Сумын төвд  үүрэн холбооны /нийтийн болон хувийн зориулалттай/ үйлчилгээг хүргэх;
  • Багт телефон ярианы  нийтийн  үйлчилгээг хүргэх;
 • Мэдээллийн технологи
  • Сумын төвд  нийтийн болон хувийн зориулалттай интернэт -128  Kbps / 512 Kbps
 • Шуудан холбоо
  • Бодит хэмжээгээрэ стандартад нийцсэн дээд хязгаар нь 0-70 гр хүртэлх жинтэй, ердийн бичиг захидлыг хүлээн авч дамжуулан хүргэх ;
  • Шуудангийн үндсэн сүлжээгээр дамжиж байгаа электрон маркаар баталгаажсан электрон шуудангийн үйлчилгээг хүргэх;
 • Радио
  • Сум, багт  Монголын радиогийн программыг хүлээн авах боломж бүрдүүлэх;
 • Телевиз
  • Сумын төвд олон сувгийн телевизийн нэвтрүүлгийг хүргэх;

БНҮҮС-ийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээ

2009 -2010 онд

2011 онд

2012 онд

2013 онд

2014 онд

2015 онд

2016 онд

2017 онд

2018 онд

2019 онд

2020 онд

2021 онд

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн төслийн тайлан

 • Сумдад утасгүй холбооны үйлчилгээ хүргэх төслийн хэрэгжилт