Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй радиогийн...
Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй радиогийн 2022 оны 1,2 сарын мониторингийн дүнгийн тайлан
2022-06-15

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.6, 30.1.8-д заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 23, 24 дүгээр зүйлд заасан “Радиогийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага”, “Радиогоор нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам”-ын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотод тусгай зөвшөөрөлтэй 31 арилжааны радиогийн хөтөлбөрт түүврийн аргаар мониторинг хийж тайлан мэдээг сар бүрээр гарган өөрийн цахим хуудсаар мэдээлж байна.

Тус хорооноос радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд хөтөлбөрийн хяналт, мониторингийн дүн, илэрсэн зөрчлийн мэдээллийг хүргүүлж ажиллаж байна.

Радиогийн хөтөлбөрт хийгддэг хяналт, мониторингийн нэгдсэн тайланг тогтмол ил тод мэдээлж ажилласнаар радиогийн хөтөлбөрт сонсогчид, хөндлөнгийн судлаачдын зүгээс үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, өргөн нэвтрүүлгийн бодлого, зохицуулалтын чиглэлээр шаардлагатай арга хэмжээ авахад бодит судалгаа, тоо баримтад үндэслэх боломж бүрдэх юм.

Радиогийн хөтөлбөрт хийгдэж байгаа хяналт, мониторингийн тайлангаас Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа 31 арилжааны радиогоос 2022 оны 1 болон 2 дугаар сард түүврийн аргаар хийсэн 20 радиогийн хөтөлбөрт хийсэн хяналт, мониторингийн дүнг нэгтгэн, олон нийтэд мэдээлж байна.

 1. ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ӨӨРИЙН БҮТЭЭЛИЙН ХУВЬ

Арилжааны радиогийн 7 хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн:

 • 50 хувиас доошгүй нь үндэсний бүтээл, нэвтрүүлэг байх,
 • 30 хувиас доошгүй нь өөрийн бүтээл, нэвтрүүлэг байх үүрэгтэй байдаг.

 

2022 оны 1 дүгээр сарын дундаж үзүүлэлтээр

 

Арилжааны радиогийн  нэр

Үндэсний бүтээлийн хувь (50%)

Өөрийн бүтээл
(30%)

1

Эм Жи Эл радио ФМ 88.3

80%

59.11%

2

Мэдээмн ФМ 88.8

83%

12.55%

3

Аялгуу ФМ 89.3

86%

18.93%

4

Зохист аялгуу ФМ 89.7

100%

2.69%

5

Тойм ФМ 92.1

98%

2.04%

6

Бизнес радио ФМ 98.9

74%

13.72%

7

Их Монгол ФМ 99.7

79%

27.43%

8

Гийнгоо радио ФМ 100.5

94%

12.97%

9

Монголчуудын радио ФМ 102.1

95%

0.31%

10

Шинэ долгион радио ФМ 107.5

94%

20.91%

2022 оны 2 дугаар сарын дундаж үзүүлэлтээр

 

Арилжааны радиогийн  нэр

Үндэсний бүтээлийн хувь (50%)

Өөрийн бүтээл
(30%)

1

VIP радио ФМ 90.5

99.86%

0.00%

2

Цаг үе залуус ФМ 91.1

89.61%

50.69%

3

Хамаг Монгол ФМ 95.1

95.49%

18.21%

4

Авто радио ФМ 96.3

85.51%

9.87%

5

Элгэн нутаг ФМ 96.9

96.16%

10.92%

6

Инээмсэглэл ФМ 99.3

82.19%

0.11%

7

Kiss ФМ 100.1

96.16%

1.35%

8

Тэргүүлэгч ФМ 101.7

95.69%

4.52%

9

Улаанбаатар радио ФМ 102.5

73.11%

17.37%

10

Тэнгэрлэг радио ФМ 103.6

98.85%

0.32%

 

 1. ҮНДЭСНИЙ ТҮҮХ, СОЁЛ, УЛАМЖЛАЛЫН НЭВТРҮҮЛЭГ БОЛОН
  ТАНИН МЭДЭХҮЙН НЭВТРҮҮЛГИЙН ЦАГ
 • Жилд 360 цагаас багагүй хугацааны үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг нэвтрүүлэх үүрэгтэй.

2022 оны 1 дүгээр сарын дундаж үзүүлэлтээр

Арилжааны радиогийн  нэр

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 

(1 жилд 360 цаг)

Хүүхдийн нэвтрүүлэг

1

Эм Жи Эл радио ФМ 88.3

225:42:34

6:48:19

2

Мэдээмн ФМ 88.8

9:00:01

0:00:00

3

Аялгуу ФМ 89.3

36:29:07

0:07:37

4

Зохист аялгуу ФМ 89.7

0:31:32

0:00:00

5

Тойм ФМ 92.1

125:34:15

14:57:22

6

Бизнес радио ФМ 98.9

125:10:38

0:00:00

7

Их Монгол ФМ 99.7

1:45:41

0:50:01

8

Гийнгоо радио ФМ 100.5

115:54:04

0:00:00

9

Монголчуудын радио ФМ 102.1

8:46:06

0:00:00

10

Шинэ долгион радио ФМ 107.5

247:17:37

12:22:24

2022 оны 2 дугаар сарын дундаж үзүүлэлтээр

 

Арилжааны радиогийн  нэр

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг  

(1 жилд 360 цаг)

Хүүхдийн нэвтрүүлэг

1

VIP радио ФМ 90.5

0:00:00

0:00:00

2

Цаг үе залуус ФМ 91.1

20:02:20

0:00:00

3

Хамаг Монгол ФМ 95.1

24:34:35

0:00:00

4

Авто радио ФМ 96.3

43:30:50

0:00:00

5

Элгэн нутаг ФМ 96.9

200:54:35

0:00:00

6

Инээмсэглэл ФМ 99.3

0:00:00

0:00:00

7

Kiss ФМ 100.1

32:46:05

9:08:55

8

Тэргүүлэгч ФМ 101.7

50:52:43

0:23:28

9

Улаанбаатар радио ФМ 102.5

0:00:00

0:00:00

10

Тэнгэрлэг радио ФМ 103.6

0:00:00

0:00:00

 

 1. МОНГОЛ ДУУНЫ ХУВЬ

Арилжааны радиогийн 7 хоногийн хөтөлбөрийн нийт дууны:

 • 25 хувиас доошгүй нь Монгол дуу байна.

2022 оны 1 дүгээр сарын дундаж үзүүлэлтээр

 

Арилжааны радиогийн  нэр

Монгол дуу

1

Эм Жи Эл радио ФМ 88.3

98.79%

2

Мэдээмн ФМ 88.8

80.41%

3

Аялгуу ФМ 89.3

90.54%

4

Зохист аялгуу ФМ 89.7

99.37%

5

Тойм ФМ 92.1

98.05%

6

Бизнес радио ФМ 98.9

12.23%

7

Их Монгол ФМ 99.7

50.36%

8

Гийнгоо радио ФМ 100.5

100.00%

9

Монголчуудын радио ФМ 102.1

91.33%

10

Шинэ долгион радио ФМ 107.5

85.87%

2022 оны 2 дугаар сарын дундаж үзүүлэлтээр

 

Арилжааны радиогийн  нэр

Монгол дуу

1

VIP радио ФМ 90.5

99.71%

2

Цаг үе залуус ФМ 91.1

94.85%

3

Хамаг Монгол ФМ 95.1

99.47%

4

Авто радио ФМ 96.3

80.99%

5

Элгэн нутаг ФМ 96.9

97.08%

6

Инээмсэглэл ФМ 99.3

72.00%

7

Kiss ФМ 100.1

95.79%

8

Тэргүүлэгч ФМ 101.7

91.63%

9

Улаанбаатар радио ФМ 102.5

45.66%

10

Тэнгэрлэг радио ФМ 103.6

98.94%

 

 1. ХӨТЛӨЛТТЭЙ ШУУД НЭВТРҮҮЛГИЙН ХУВЬ

Арилжааны радиогийн 7 хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн:

 • 15 хувиас доошгүй нь хөтлөлттэй, шууд нэвтрүүлэг нэвтрүүлэх үүрэгтэй.

2022 оны 1 дүгээр сарын дундаж үзүүлэлтээр

 

Арилжааны радиогийн  нэр

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлэг

1

Эм Жи Эл радио ФМ 88.3

76.17%

2

Мэдээмн ФМ 88.8

24.14%

3

Аялгуу ФМ 89.3

38.95%

4

Зохист аялгуу ФМ 89.7

5.06%

5

Тойм ФМ 92.1

28.57%

6

Бизнес радио ФМ 98.9

33.96%

7

Их Монгол ФМ 99.7

45.84%

8

Гийнгоо радио ФМ 100.5

21.74%

9

Монголчуудын радио ФМ 102.1

2.18%

10

Шинэ долгион радио ФМ 107.5

66.35%

2022 оны 2 дугаар сарын дундаж үзүүлэлтээр

 

Арилжааны радиогийн  нэр

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлэг

1

VIP радио ФМ 90.5

0.00%

2

Цаг үе залуус ФМ 91.1

78.89%

3

Хамаг Монгол ФМ 95.1

29.77%

4

Авто радио ФМ 96.3

11.94%

5

Элгэн нутаг ФМ 96.9

19.72%

6

Инээмсэглэл ФМ 99.3

0.35%

7

Kiss ФМ 100.1

8.58%

8

Тэргүүлэгч ФМ 101.7

9.66%

9

Улаанбаатар радио ФМ 102.5

34.14%

10

Тэнгэрлэг радио ФМ 103.6

1.28%

 1. 06-22 ЦАГИЙН ХООРОНД 18+ КОНТЕНТ ГАРГАСАН ЗӨРЧИЛТЭЙ РАДИО

2022 оны 1 дүгээр сарын дүнгээр

Арилжааны радиогийн

нэр

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

1

Эм Жи Эл радио ФМ 88.3

2

 

 1. ТУСГАЙ ДУГААРЫН ҮНЭ ТАРИФ МЭДЭЭЛЛЭЭГҮЙ ЗӨРЧИЛ

2022 оны 1 дүгээр сарын дүнгээр

Арилжааны радиогийн

нэр

Тусгай дугаарын үнэ тариф мэдээллээгүй зөрчил

1

Шинэ долгион радио ФМ 107.5

29

2022 оны 2 дугаар сарын дүнгээр

Арилжааны радиогийн

нэр

Тусгай дугаарын үнэ тариф мэдээллээгүй зөрчил

1

Хамаг Монгол ФМ 95.1

835

 1. ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ХЭТРЭЛТИЙН ЗӨРЧИЛТЭЙ РАДИО
 • Нэг цаг тутамд нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны хугацаа 18 (арван найм) минутаас илүүгүй байна.

1 цагийн 18 минутаас хэтрүүлсэн хэтрэлтийн нийлбэр дүнгээр – 2022 оны 1 дүгээр сар

Арилжааны радиогийн

нэр

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил
/1 цагт 18 минутаас ихгүй/

1

Эм Жи Эл радио ФМ 88.3

1:26:42

2

Мэдээмн ФМ 88.8

4:45:54

3

Аялгуу ФМ 89.3

4:00:38

4

Зохист аялгуу ФМ 89.7

0:00:00

5

Тойм ФМ 92.1

0:00:00

6

Бизнес радио ФМ 98.9

0:00:00

7

Их Монгол ФМ 99.7

0:00:00

8

Гийнгоо радио ФМ 100.5

0:00:00

9

Монголчуудын радио ФМ 102.1

0:00:00

10

Шинэ долгион радио ФМ 107.5

0:00:00

1 цагийн 18 минутаас хэтрүүлсэн хэтрэлтийн нийлбэр дүнгээр - 2022 оны 2 дугаар сар

Арилжааны радиогийн

нэр

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил
/1 цагт 18 минутаас ихгүй/

1

VIP радио ФМ 90.5

0:00:00

2

Цаг үе залуус ФМ 91.1

0:00:00

3

Хамаг Монгол ФМ 95.1

0:00:00

4

Авто радио ФМ 96.3

0:00:00

5

Элгэн нутаг ФМ 96.9

0:00:00

6

Инээмсэглэл ФМ 99.3

0:00:00

7

Kiss ФМ 100.1

0:00:00

8

Тэргүүлэгч ФМ 101.7

0:00:00

9

Улаанбаатар радио ФМ 102.5

0:08:45

10

Тэнгэрлэг радио ФМ 103.6

0:00:00

 

 • Зар сурталчилгааны нэг блокийн үргэлжлэх хугацаа 5 минутаас илүүгүй байна.

5 минутаас хэтэрсэн хэтрэлтийн нийлбэр дүнгээр - 2022 оны 2 дугаар сар

 

Арилжааны радиогийн

нэр

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил
/Блокийн урт 5мин/

1

VIP радио ФМ 90.5

0:00:00

2

Цаг үе залуус ФМ 91.1

3:00:01

3

Хамаг Монгол ФМ 95.1

0:00:00

4

Авто радио ФМ 96.3

0:20:25

5

Элгэн нутаг ФМ 96.9

0:11:06

6

Инээмсэглэл ФМ 99.3

0:00:18

7

Kiss ФМ 100.1

0:12:57

8

Тэргүүлэгч ФМ 101.7

0:00:00

9

Улаанбаатар радио ФМ 102.5

1:01:45

10

Тэнгэрлэг радио ФМ 103.6

0:00:00

 

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО
---оОо---