Home / Радиогийн зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлагын биелэлтэнд хийсэн...
Радиогийн зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлагын биелэлтэнд хийсэн мониторингийн дүн
2022-05-04

Радиогийн зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлагын биелэлтэнд хийсэн мониторингийн дүн /FM/
Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй радиогийн 2022 оны 1,2 сарын мониторингийн дүнгийн тайлан

Он

Сар

2022

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

 

 

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

 

 

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

 

2

 

 

5

6

7

 

9

10

11

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

2017

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

2015

1

2

3

4

5

6