Шинэчлэгдсэн: 2020/04/22


Салбарын стандартын жагсаалт


Стандарт, хэмжил зүйн газрын estandard.gov.mn цахим хуудаст нэвтрэн стандартуудтай онлайнаар танилцах, холбогдох мэдээллийг 51-263860 дугаараас авах боломжтой.

 
Салбарын стандартын жагсаалт
 
 
2019
 
 
2017
 
 
2016
 
 
2015
 
 
2014
 
 
2013
 
 
2012
 
 
 
Ангилалт Стандартын тэмдэглэгээ Стандартын нэр
01 НИЙТЛЭГ ЗҮЙЛ, НЭР ТОМЪЁО, СТАНДАРТЧИЛАЛ, БАРИМТ БИЧИГ
01.040.03 Үйлчилгээ, компаний зохион байгуулалт, менежмент ба чанар. Захиргаа. Тээвэр. Социологи (Нэр томъёо)
1 01.040.03 MNS 0515:2015 Шуудан холбоо. Нэр томьёо
2 01.040.03 MNS 4250:1995 Шуудангийн дугтуй, нэр томъёо, ангилалт, хэмжилт
01.080.30 Механик байгууламж ба барилгын зураг, диаграмм, төлөвлөлт, газрын зураг холбогдох бүтээгдэхүүний техникийн баримт бичигт хэрэглэх график
3 01.080.30 MNS 5698-1:2006 Диаграммын зориулалттай график тэмдэг. 2-р хэсэг Цахилгаан холбоо. Холболтын ба нэмэлт төхөөрөмжүүд
4 01.080.30 MNS 5698-2:2006 Диаграммын зориулалттай график тэмдэг. 2-р хэсэг Цахилгаан холбоо. дамжуулах байгууламж
01.080.99 Бусад график тэмдэг  
5 01.080.99 MNS 1814:1979 Антеннийг цахилгаан бүдүүвчинд тэмдэглэх
01.100.27 Цахилгаан холбоо ба мэдээллийн технологийн салбарын техникийн зураг
6 01.100.27 MNS 4908:2017 Мэдээлэл холбооны сүлжээний гадна холбооны зургийн тэмдэглэгээ
7 01.100.27 MNS 5532:2016 Барилгын зураг. Мэдээлэл, холбоо, дохиоллын тоног төхөөрөмжийн тэмдэглэгээ
8 01.100.27 MNS 6586:2016 Барилгын зураг. Барилга байгууламжийн мэдээлэл, холбоо, дохиоллын ажлын зураг төсөл боловсруулах. Ерөнхий шаардлага
9 01.100.27 MNS 6305:2012 Холбооны кабель шугамын ажлын зураг төсөл
10 01.100.27
01.100.30
MNS 6580:2020 Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага
01.100.30 Барилгын зураг    
11 01.100.27
01.100.30
MNS 6580:2020 Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага
01.140.10 Бичиг ба галиг    
12 01.140.10 MNS 5217-2012 Монгол кирил үсгийн латин хөрвүүлэг
03 Үйлчилгээ, компаний зохион байгуулалт, менежмент ба чанар. Захиргаа. Тээвэр. Социологи
03.240 Шуудангийн үйлчилгээ  
13 3.240 MNS 5380-1:2004 Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн. 1-р хэсэг. Шуудангийн тэмдэг
14 3.240 MNS 5380-2:2004 Шуудангийн хэрэглэгдэхүүн. 2-р хэсэг. Шуудангийн маягт
15 03.240 MNS 6776:2019 Шуудангийн үйлчилгээнд тавих шаардлага
16 03.240 MNS 5539:2019 Шуудангийн аюулгүй байдал
17 03.240 MNS 5540:2005 Шуудангийн ажлын байр
18 03.240 MNS 5970:2009 Шуудангийн логистик үйлчилгээ
19 03.240 MNS 5972:2009 Шуудангийн маркийн хадгалалт, хамгаалалтад тавих шаардлага
20 03.240 MNS 5978:2014 Шуудангийн хайрцаг
21 03.240 MNS 6775:2019 Хаягийн бичвэрт тавих шаардлага
22 03.240 MNS 6356:2012 Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны хөдөлгөөнт салбар
23 03.240 MNS 6364:2013 Хамгаалагдсан электрон шуудангийн үйлчилгээний интерфейс
13 ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАМГААЛАЛ. АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
13.260 Цахилгаан цохихоос хамгаалах. Эрсдэлтэй ажиллагаа
24 13.260 MNS 5148:2015 Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орноос хүнд үзүүлэх нөлөө аюулгүйн түвшинд нийцэж буй эсэхийн үнэлгээ
33 ЦАХИЛГААН ХОЛБОО, ДУУ ДҮРСИЙН ТЕХНИК
33.020 Цахилгаан холбооны нийтлэг асуудал
25 33.020 MNS 5640:2006 Цахилгаан холбооны сүлжээний дугаарлалтын формат, түүнд тавих ерөнхий шаардлага /2019 оны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу шинэчлэн боловсруулж байна./
26 33.020 MNS 5383:2004 Цахилгаан холбооны сүлжээний харилцан холболтын техникийн нөхцөл
27 33.020 MNS ITU-T R Q.9:2004 Цахилгаан холбоо - Тайлбар толь. Холболтын ба дохиолол
28 33.020 MNS ITU-T R G.701:2004 Цахилгаан холбоо - Тайлбар толь. Тоон дамжуулал, нягтруулга ба импульс кодын модуляци
29 33.020 MNS ITU-T R I.112:2004 Цахилгаан холбоо - Тайлбар толь. Нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээ
30 33.020 MNS ITU-T R I.113:2004 Цахилгаан холбоо - Тайлбар толь. Өргөн зурвасын нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээ
31 33.020 MNS ITU-T R E.600:2004 Цахилгаан холбоо - Тайлбар толь. Ачаалал
32 33.020 MNS ITU-T R G.601:2004 Цахилгаан холбоо - Тайлбар толь. Кабель
33 33.020 MNS 6668:2017 Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага
34 33.020 MNS 6669:2017 Харилцаа холбооны зай тэжээлийн ба нөөц тэжээлийн төхөөрөмжийн өрөөний ерөнхий шаардлага
33.030 Цахилгаан холбооны үйлчилгээ. Ашиглалт
35 33.020 MNS 5881:2008 Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний ажилтанд тавих шаардлага
36 33.020 MNS 5882:2008 Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний ажлын байранд тавих шаардлага
37 33.030 MNS 6365:2013 Мэдээлэл, шуудан, харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэгчийн дуудлагын төвд тавих шаардлага
38 33.030 MNS 6366:2013 Мэдээлэл, лавлах үйлчилгээний дуудлагын төвд тавих шаардлага
33.040 Цахилгаан холбооны систем  
39 33.040 MNS 5596:2006 Цахилгаан холбооны сүлжээнд ажиллахад тавих аюулгүй ажиллагааны шаардлага /2019 оны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу шинэчлэн боловсруулж байна./
40 33.040 MNS 5694:2006 ADSL технологитой интерфейст тавих техникийн шаардлага
41 33.040 MNS 5696:2006 Телефон холбооны олон хосын нам үелзлэлийн кабелийг цахилгааны кабельтай огтлолцох болон зэрэгцүүлэн суурилуулахад тавих шаардлага
42 33.040 MNS 5697:2006 Утасгүй холбооны систем. Техникийн шаардлага.
33.040.01 Цахилгаан холбооны системийн нийтлэг асуудал
43 33.040.01 MNS 5318:2003 Нийтийн хэрэглээний автомат телефон станцын төрөл, ангилал, техникийн үзүүлэлтүүд
33.040.20 Дамжуулалтын систем  
44 33.040.20 MNS 5360:2004 Тоон болон аналог дамжуулах байгууламжийн харилцан зохицоо, интерфейсийн техникийн үзүүлэлт, үндсэн шаардлагууд
45 33.040.20 MNS 5361:2004 PDH, SDH тоон дамжуулах төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтүүд ба хэмжилт
46 33.040.20 MNS 5469:2005 Газрын VSAT станц. Ерөнхий шаардлага
47 33.040.20 MNS 5470:2005 STM-1 ба STM-4 (...STM-N) дамжуулах байгууламж. Ерөнхий шаардлага ба хэмжилт
48 33.040.20 MNS 5593:2006 DWDM дамжуулах байгууламжийн ерөнхий шаардлага, хэмжилт
33.040.30 Холболт ба дохиоллын систем  
49 33.040.30 MNS 5241-7:2002 Харилцаа холбооны сүлжээний дохиоллын систем. 7-р хэсэг. Дохиоллын систем-7 ба шугамын дохиолол. Ерөнхий шаардлага
50 33.040.30 MNS 5843:2008 Хамгаалалтын дохиоллын тоног төхөөрөмжийн техникийн үндсэн үзүүлэлт. Угсралт суурилуулалт, үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага
33.040.35 Телефон сүлжээ    
51 33.040.35 MNS 5468:2005 Телефон сүлжээний техникийн бүртгэл. Ерөнхий шаардлага
33.040.40 Өгөгдлийн холбооны сүлжээ  
Стандартын нэгж байхгүй    
33.040.50 Шугам, холболт ба хэлхээ  
Стандартын нэгж байхгүй    
33.040.60 Эрчим хүчний шугамыг цахилгаан холбоонд ашиглах нь
Стандартын нэгж байхгүй    
33.040.99 Цахилгаан холбооны системийн бусад тоног төхөөрөмж
52 33.040.99 MNS 1548:1972 220 кВ, түүнээс бага хүчдэлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн барилга байгууламжийг аянгаас хамгаалах дүрэм ба бүдүүвч
53 33.040.99 MNS 3964:1987 Утсан холбооны төхөөрөмж, түүн дээр ажиллагсдыг цахилгаан соронзон орны нөлөөллөөс хамгаалах хэмжилтийн арга
33.050 Цахилгаан холбооны төгсгөлийн тоног төхөөрөмж
Стандартын нэгж байхгүй    
33.050.01 Цахилгаан холбооны төгсгөлийн тоног төхөөрөмжийн нийтлэг асуудал
Стандартын нэгж байхгүй    
33.050.10 Телефоны тоног төхөөрөмж  
54 33.050.10 MNS 4911:2000 Алсын холбоо. Дуу дүрс бичлэгийн техник. Нийтийн хэрэглээний телефон сүлжээний аналог хэрэглэгчийн модульд холбогдох төгсгөлийн төхөөрөмжид тавих. Техникийн ерөнхий шаардлага
55 33.050.10 MNS 5533:2005 Нийтийн хэрэглээний, утастай болон утасгүй төгсгөлийн төхөөрөмжид тавих техникийн ерөнхий шаардлага
56 33.050.10 MNS 5740:2007 Тоон технологитой мэдээлэл холбооны тоног төхөөрөмжийн цахилгаан тэжээл. Техникийн ерөнхий шаардлага
33.050.20 Пейжерийн тоног төхөөрөмж  
Стандартын нэгж байхгүй    
33.050.99 Цахилгаан холбооны төгсгөлийн бусад тоног төхөөрөмж
Стандартын нэгж байхгүй    
33.060 Радио холбоо    
57 33.060 MNS 5467:2005 Шууд харалтын радио систем зохион байгуулах тооцооны аргачлал, үндсэн үзүүлэлт
58 33.060 MNS 5474:2005 Радио мэдээллийн чанарыг сонсголоор үнэлэх арга
59 33.060 MNS 5739:2007 Утасгүй холбооны олон цэгийн хүртэмжтэй кодын нягтруулгатай 450 МГц сүлжээний дэд станц болон суурин төгсгөлийн төхөөрөмж. Техникийн ерөнхий шаардлага
60 33.060 MNS 5741:2007 Утасгүй, өргөн зурвасын системийн (WiMAX) радио сүлжээ. Техникийн ерөнхий шаардлага
61 33.060 MNS 6611:2016 LTE, LTE-А хөдөлгөөнт холбооны системийн бааз станц ба дахин дамжуулах станцын тоног төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
33.060.01 Радио холбооны нийтлэг асуудал  
62 33.060.01 MNS ITU-R R 573-3:2004 Радио холбоо - Тайлбар толь /2019 оны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу шинэчлэн боловсруулж байна./
33.060.20 Хүлээн авах ба дамжуулах тоног төхөөрөмж
Стандартын нэгж байхгүй    
33.060.30 Радиорелей ба хиймэл дагуулын холбооны суурин систем
Стандартын нэгж байхгүй    
33.060.40 Кабель утсан түгээх систем  
Стандартын нэгж байхгүй    
33.060.99 Радио холбооны бусад тоног төхөөрөмж
63 33.060.99 MNS 4534:1997 Үйлдвэрийн радио садаа. Зөвшөөрөх норм. Хэмжих аргачлал
33.070 Хөдөлгөөнт үйлчилгээ  
64 33.070 MNS 5209:2002 Тоон үүрэн телефон холбооны сүлжээний дэд станц болон төгсгөлийн төхөөрөмж. Техникийн ерөнхий шаардлага
33.070.01 Хөдөлгөөнт үйлчилгээний нийтлэг асуудал
Стандартын нэгж байхгүй    
33.070. 10 Terrestrial Trunked Radio (TETRA)  
Стандартын нэгж байхгүй    
33.070.20 Пейжерийн систем  
Стандартын нэгж байхгүй    
33.070.30 Digital Enhanced Cordless Telecommunications DECT
Стандартын нэгж байхгүй    
33.070.40 Хиймэл дагуул    
Стандартын нэгж байхгүй    
33.070.50 Global System for Mobile Communication (GSM)
Стандартын нэгж байхгүй    
33.070.99 Бусад хөдөлгөөнт үйлчилгээ  
Стандартын нэгж байхгүй    
33.080 Нэгдмэл үйлчилгээт тоон сүлжээ (ISDN)
Стандартын нэгж байхгүй    
33.100 Цахилгаан-соронзон нийцэл (EMS)  
65 33.100 MNS 5477:2005 Давтамжийн модуляцтай радио өргөн нэвтрүүлгийн цацаргалтын давтамжийн хамгийн их хазайлтыг хэмжих аргууд
66 33.100 MNS CISPR 22:2002 Мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн радио саад. Норм, шалгах арга
67 33.100 MNS IEC 61000-4-5:2003 Техник хэрэгслийн цахилгаан соронзон зохицол. 4-5 дугаар хэсэг: Өндөр энергитэй огцом садааг тэсвэрлэх чадвар. Техникийн шаардлага ба турших арга
68 33.100 MNS IEC 61000-4-8:2002 Үйлдвэрийн давтамжтай соронзон оронг тэсвэрлэх чадвар. Техникийн шаардлага ба турших арга
69 33.100 MNS 6527:2015 Өргөн зурвасын утасгүй хандалтын төхөөөрөмжийн техникийн шаардлага
70 33.100 MNS 6545:2015 Богино зайн утасгүй төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага, сорилтын арга
71 33.100 MNS 6497:2015 Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн радио спектр, цахилгаан соронзон зохицлын техникийн ерөнхий шаардлага
33.100.01 Цахилгаан-соронзон нийцлийн нийтлэг асуудал
Стандартын нэгж байхгүй    
33.100.10 Цацаргалт    
Стандартын нэгж байхгүй    
33.100.20 Дархлаа    
72 33.100.20 MNS IEC 61000-4-3:2002 Техник хэрэгслийн цахилгаан соронзон зохицол. 4-3 дугаар хэсэг. Радио давтамжит, цахилгаан соронзон талбайд үл хувьсах чадвар. Туршилтын арга ба шаардлага
73 33.100.20 MNS IEC 61000-4-6:2003 Техник хэрэгслийн цахилгаан соронзон зохицол. 4-6 дугаар хэсэг: Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орноор чиглүүлсэн авалцуурын садааг тэсвэрлэх чадвар. Шаардлага ба турших арга
74 33.100.20 MNS IEC 61000-4-11:2002 Техник хэрэгслийн цахилгаан соронзон зохицол. Цахилгаан тэжээлийн хүчдэлийн динамик өөрчлөлтийг даах чадвар. Туршилтын арга ба шаардлага
33.100.99 Цахилгаан-соронзон нийцэлд хамаарах бусад асуудал
Стандартын нэгж байхгүй    
33.120 Цахилгаан холбооны үндсэн ба нэмэлт тоног төхөөрөмж
75 33.120 MNS 5471:2005 Барилгын дотор холбоо, дохиоллын сувагчлал ба кабелийн угсралт
76 33.120 MNS 6581:2016 Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага
77 33.120 MNS 6588:2016 Мэдээлэл холбооны суурин сүлжээний сувагчлалын хоолойд уян нийлэг дэд сувагчлал суурилуулах ерөнхий шаардлага
78 33.120 MNS 6589:2016 Мэдээлэл холбооны суурин сүлжээнд шилэн кабелийн бичил хоолойн сувагчлал суурилуулах ерөнхий шаардлага
33.120.01 Үндсэн ба нэмэлт тоног төхөөрөмжийн нийтлэг асуудал
Стандартын нэгж байхгүй    
33.120.10 Коаксаль кабель. Долгионы хуваарь
Стандартын нэгж байхгүй    
33.120.20 Утас ба тэгш хэмт кабель  
Стандартын нэгж байхгүй    
33.120.30 Холбогч    
Стандартын нэгж байхгүй    
33.120.40 Агаарын шугам    
Стандартын нэгж байхгүй    
33.120.99 Үндсэн ба нэмэлт бусад тоног төхөөрөмж
79 33.120.99 MNS 2361:1997 Дамжуулан нэвтрүүлэх радио зангилааны станц болон утсан холбооны суурин төхөөрөмжийн газардуулга. Эсэргүүцлийн хэмжээ
80 33.120.99 MNS 2978:1980 Холбооны агаарын шугамын модон хөндлөвч
33.140 Цахилгаан холбооны хэмжилтийн тусгай тоног төхөөрөмж
81 33.140 MNS 5319:2003 Хажуугийн цацаргалтын хэмжээ, хэмжих арга
82 33.140 MNS 5594:2015 Радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшин (3 кГц-ээс 300 ГГц хүртэл) /2019 оны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу шинэчлэн боловсруулж байна./
83 33.140 MNS 6499:2015 Хүний биед ойр хэрэглэдэг утасгүй холбооны төхөөрөмжийн нөлөөллөөр үүсэх онцгой шингээлтийн хэмжээг тодорхойлох арга (30МГц-ээс 6 ГГц-ийн давтамжийн цараанд)
84 33.140 MNS 6574:2016 Хүнд нөлөөлж байгаа радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хэмжилт ба тооцоо (100кГц-ээс 300ГГц хүртэл)
85 33.140 MNS 6605:2016 Үүрэн холбооны бааз станцуудын давтамж, орон зайн тусгаарлалт, илүүдэл цацаргалтын хэмжээ, хэмжих арга
33.160 Дуу, дүрс ба дуут дүрсийн инженерчлэл
86 33.160 MNS 4907:2005 Кабелийн телевизийн сүлжээний техникийн үндсэн шаардлага
87 33.160 MNS 4909:2000 Алсын холбоо. Дуу дүрс бичлэгийн техник. Давтамжийн модуляцтай хэт богино долгионы нэвтрүүлэгч. Техникийн шаардлага
33.160.01 Дуу, дүрс ба дуут дүрсийн техникийн нийтлэг асуудал
Стандартын нэгж байхгүй    
33.160.10 Өсгөгч    
Стандартын нэгж байхгүй    
33.160.20 Радио хүлээн авагч  
Стандартын нэгж байхгүй    
33.160.25 Телевизийн хүлээн авагч  
Стандартын нэгж байхгүй    
33.160.30 Дууны систем    
Стандартын нэгж байхгүй    
33.160.40 Дүрсийн систем    
Стандартын нэгж байхгүй    
33.160.50 Нэмэлт хэрэгсэл    
Стандартын нэгж байхгүй    
33.160.60 Малтимедиа ба теле хурлын тоног төхөөрөмж
Стандартын нэгж байхгүй    
33.160.99 Дуу, дүрс ба дуут дүрсэд хамаарах бусад тоног төхөөрөмж
88 33.160.99 MNS 6473:2014 IPTV хэрэглэгчийн төхөөрөмж. Техникийн үзүүлэлт ба тохирлын сорил
33.170 Телевиз ба радиогийн нэвтрүүлэг  
89 33.17 MNS 5397:2004 Олон сувгийг олон цэгт түгээх системийн техникийн шаардлага
90 33.17 MNS 5475:2005 Хэт богино ба ультра хэт богино долгионы (VHF/UHF) газрын сүлжээний телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн дохио/шуугианы харьцаа ба цахилгаан оронгийн хүчлэгийн зөвшөөрөх хэмжээ
91 33.17 MNS 5476:2005 Давтамжийн модуляцтай радио өргөн нэвтрүүлгийн цахилгаан оронгийн хүчлэгийн хамгаалах харьцаа, зөвшөөрөх хэмжээ
92 33.170 MNS 5591-1:2012 Радиогийн студи. 1-р хэсэг: Үндсэн шаардлага
93 33.170 MNS 5591-2:2016 Радиогийн студи. 2-р хэсэг: Тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага
94 33.170 MNS 5592-1:2012 Телевизийн студи. 1-р хэсэг: Үндсэн шаардлага
95 33.170 MNS 5592-2:2016 Тоон телевизийн студи. 2-р хэсэг: Тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага
96 33.170 MNS 5595:2006 Дүрс шахах MPEG-2 арга. Үндсэн шаардлага
97 33.170 MNS 5761:2007 Интерактив кабелийн телевизийн сүлжээний төхөөрөмж. Техникийн шаардлага
98 33.17 MNS 5762:2007 Цамхагт суурилуулсан антен фидерийн байгууламж. Аюулгүй ажиллагааны шаардлага
99 33.170 MNS 5844:2008 Тоон телевизийн хувиргагч. Техникийн шаардлага
100 33.170 MNS 5883:2008 Тоон софтсвич. Tехникийн шаардлага
101 33.170 MNS 5884:2020 Холбооны цамхаг болон антены суурь байгуулахад тавих ерөнхий шаардлага
102 33.170 MNS 6304:2012 Телевизийн тоон архивын стандарт
103 33.17 MNS 6400:2013 Тоон телевиз. Газрын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-T2 системийн нэвтрүүлэх төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
104 33.170 MNS 6401:2013 Тоон телевиз. Газрын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-T2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
105 33.170 MNS 6402:2013 Тоон телевиз. Кабелийн тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-C2 системийн дамжуулах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
106 33.170 MNS 6403:2013 Тоон телевиз. Кабелийн тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-C2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
107 33.17 MNS 6404:2013 Тоон телевиз. Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн нэвтрүүлэх төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
108 33.170 MNS 6405:2013 Тоон телевиз. Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага
109 33.170 MNS 6472:2014 Тоон дүрсийн өргөн нэвтрүүлэг. Тоон телевизийн DVB-T2 тюнертэй хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжийн үзүүлэлт, хэмжилт ба шалгалтын аргачлал
110 33.170 MNS 6496:2015 Тоон DRM радио хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих шаардлага
111 33.170 MNS 6587:2016 Өргөн нэвтрүүлэгт насны ангилал тогтоох, таних тэмдэг ашиглах шаардлага /2019 оны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу шинэчлэн боловсруулж байна./
112 33.17 MNS 6590:2016 Радио холбооны антен, фидерийн байгууламжид ажиллах аюулгүй ажиллагааны шаардлага
113 33.170 MNS 6607:2016 Өргөн нэвтрүүлгийн үгэн болон урсдаг мэдээллийн форматад тавих шаардлага
33.180 Шилэн кабель    
33.180.10 Шилэн кабель ба кабель  
114 33.180.10 MNS 5207:2011 Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага
115 33.180.10 MNS 5017:2001 Телефон сүлжээний сувагчлалд зориулсан хуванцар яндан. Техникийн ерөнхий шаардлага
116 33.180.10 MNS 5276:2013 Холбооны кабелийн суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага
117 33.180.10 MNS 5277:2003 Кабелийг залгах, муфтлах. Ерөнхий шаардлага
118 33.180.10 MNS 5278:2012 Шилэн кабелийг залгах, муфтлэх ерөнхий шаардлага
119 33.180.10 MNS 5279:2013 Телефоны хуваарилах шүүгээ, 100 хосын төгсгөлийн блок суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага
120 33.180.10 MNS 5280:2003 Салбар кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмжийн суурилуулалт. Ерөнхий шаардлага
121 33.180.10 MNS 5281:2003 Кабелийн цахилгааны үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага
122 33.180.10 MNS 5317:2011 Оптик шугамын төгсгөлийн төхөөрөмж, ашиглалт үйлчилгээний хэмжилт, суурилуулалтад тавих ерөнхий шаардлага
123 33.180.10 MNS 6544:2015 Шилэн кабелийг шалгах аргачлал
124 33.180.10
 93.080.10
MNS 6597:2016 Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах ерөнхий шаардлага /2018 оны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу шинэчлэн боловсруулж байна./
33.180.30 Оптик өсгөгч    
Стандартын нэгж байхгүй    
33.180.99 Шилэн кабельд хамаарах бусад тоног төхөөрөмж
Стандартын нэгж байхгүй    
33.200 Алсын хяналт. Алсын хэмжилт  
125 33.200 MNS 5362:2004 Дамжуулах системийн удирдлага хяналтын сүлжээ
35. МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ. АЛБАН ТАСАЛГААНЫ МАШИН, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
35.020 Мэдээллийн технологийн нийтлэг асуудал
126 35.020 MNS 5736:2007 Мэдээллийн технологийн инженерийн ур чадвар. Мэдээллийн технологийн нийтлэг мэдлэг
127 35.020 MNS 5737:2007 Мэдээллийн технологийн инженерийн ур чадвар. Мэдээллийн технологийн суурь инженер
128 35.020 MNS 6355:2012 Нээлттэй эхийн системийг ашиглах чадвар
129 35.020 MNS ISO/IEC 2382-1:1999 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 1-р хэсэг. Үндсэн нэр томьёо
130 35.020 MNS ISO/IEC 2382-3:1999 Мэдээлэл боловсруулах систем. Тайлбар толь. 3-р хэсэг. Тоног төхөөрөмжийн технологи
131 35.020 MNS ISO/IEC 2382-4:1998 Мэдээллийн технологи - Толь бичиг өгөгдлийн дүрслэл. 4-р хэсэг
132 35.020 MNS ISO/IEC 2382-5:2000 Мэдээллийн технологи - Өгөгдлийн дүрслэл Тайлбар толь. 5-р хэсэг
133 35.020 MNS ISO/IEC 2382-6:2000 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 6-р хэсэг. Өгөгдлийг бэлтгэх, боловсруулах
134 35.020 MNS ISO/IEC 2382-7:2011 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 7-р хэсэг. Компьютерийн програмчлал
135 35.020 MNS ISO/IEC 2382-8:2011 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 8-р хэсэг. Аюулгүй байдал
136 35.020 MNS ISO/IEC 2382-16:1998 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 16-р хэсэг. Мэдээллийн онол.
137 35.020 MNS ISO/IEC 20000-1:2008 Мэдээллийн технологи. Үйлчилгээний удирдлага. 1-р хэсэг: Шаардлага
138 35.020 MNS ISO/IEC 20000-2:2008 Мэдээллийн технологи. Үйлчилгээний удирдлага. 2-р хэсэг: Хэрэглээний дүрэм
139 35.020 MNS 6463:2014 Нээлттэй эхийн үйлдлийн системийн монгол нэр томьёо
140 35.020 MNS 6465:2014 Мэдээллийн технологийг ашиглах суурь чадвар
141 35.020 MNS 6528:2015 Дата төвийн цахилгаан холбооны дэд бүтэц
142 35.020 MNS 6606:2016 Мэдээллийн технологийн суурь мэдлэгийн шалгуур
143 35.020
 35.260
MNS 6498:2015 Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжид тавих аюулгүй байдлын шаардлага
35.040 Багц тэмдэг ба мэдээллийн кодчилол
144 35.040 MNS 4329:1996 Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. DOS-ын орчны кирилл үсгийн код /2005 оны 80 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулав./
145 35.040 MNS 4330:1996 Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. WINDOWS-ын орчны кирилл үсгийн код /2005 оны 80 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулав./
146 35.040 MNS 4331:1996 Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. WINDOWS-ын орчны макинтошийн кирилл үсгийн код /2005 оны 80 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулав./
147 35.040 MNS 4332:1996 Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. Товчлуур дээрх кирилл үсэг, тэмдэгтийн байршил
148 35.040 MNS 4333:1996 Зохион бүтээх баримт бичгийн нэгдсэн тогтолцоо. Монгол бичгийн цагаан толгой. Дармал үсэг
149 35.040 MNS 4932:2000 Монголжин бичгийн кодыг хэрэглэх дүрэм
150 35.040 MNS 5552:2005 Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. Кирилл ба монгол бичгийн нэгдсэн код
151 35.040 MNS 5969:2009 Аюулгүй байдлын арга техник - Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн удирдлага
152 35.040 MNS 6197:2011 Мэдээллийн аюулгүй байдал- Криптографийг хэрэгжүүлэх удирдамж
153 35.040 MNS 6242-1:2011 Аюулгүй байдлын арга - Мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал -1-р хэсэг: Сүлжээний аюулгүй байдлын удирдлага
154 35.040 MNS 6242-2:2011 Аюулгүй байдлын арга - Мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал - 2-р хэсэг: Сүлжээний аюулгүй байдлын архитектур
155 35.040 MNS 6068:2010 Компьютерийн аюулгүй байдал - Криптографийн технологи - Тоон гарын үсэг, түүнд тавих шаардлага
156 35.040 MNS ISO/IEC TR 9789:2012 Өгөгдөл солилцохын тулд өгөгдлийн бүрдэл хэсгүүдийг зохион байгуулах, илэрхийлэх удирдамж. Кодлох арга бa зарчим
157 35.040 MNS ISO/IEC 13335-1:2009 Мэдээллийн технологи - Аюулгүй байдлын арга техник - Мэдээллийн ба холбооны технологийн аюулгүй байдлын удирдлага - 1-р хэсэг: Мэдээлэл холбооны технологийн аюулгүй байдлын үндсэн ойлголтууд болон загварууд
158 35.040 MNS ISO 15394:2006 Баглаа боодол - Ачих, тээвэрлэх болон хүлээн авах шошгонд зориулсан зураасан код болон хоёр хэмжээст тэмдэг
159 35.040 MNS ISO/IEC 18028-4:2012 Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга мэдээллийн технологийн сүлжээний аюулгүй байдал. 4-р хэсэг: Зайнаас хандах хандалтын аюулгүй байдлыг хангах
160 35.040 MNS ISO/IEC 18043:2013 Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга - Халдалтыг илрүүлэх системийг сонгох, суурилуулах, ажиллуулах
161 35.040 MNS ISO/IEC 27001:2009 Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо. Шаардлага /2019 оны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу шинэчлэн боловсруулж байна./
162 35.040 MNS ISO/IEC 27002:2007 Мэдээллийн аюулгүй байдал. Аюулгүй байдлын аргачлал. Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын үйл ажиллагааны дүрэм
163 35.040 MNS ISO/IEC 27035:2012 Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга. Мэдээллийн аюулгүй байдлын будлианы удирдлага
164 35.040 MNS ISO/IEC 27006:2014 Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга. Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоонд аудит хийх, баталгаажуулах байгууллагад тавих шаардлага
35.060 Мэдээллийн технологид хэрэглэдэг хэл
165 35.060 MNS ISO/IEC 2382-15:2011 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 15-р хэсэг. Програмчлалын хэл
35.080 Программ хангамж    
166 35.080 MNS 6243:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм Хангамжийн Бүтээгдэхүүний Чанарын Шаардлага болон Үнэлгээ (SQuaRE) - SQuaRE-ийн удирдамж
167 35.080 MNS 6244:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE) - Төлөвлөлт болон удирдлага
168 35.080 MNS 6245:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE) - Програм хангамжийн болон түүний ашиглалтын чанарын загвар
169 35.080 MNS 6246:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE) - Хэмжилтийн суурь загвар болон удирдамж
170 35.080 MNS 6247:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм Хангамжийн Бүтээгдэхүүний Чанарын Шаардлага болон Үнэлгээ (SQuaRE) - Чанарын Хэмжүүрийн Элемент
171 35.080 MNS 6248:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE) - Чанарын шаардлага
172 35.080 MNS ISO/IEC 2382-20:2011 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 20-р хэсэг. Систем хөгжүүлэлт
173 35.080 MNS ISO/IEC 24773:2011 Програм хангамжийн боловсруулалт - Програм хангамж боловсруулагч мэргэжилтнүүдийг гэрчилгээжүүлэх - Харьцуулалтын хүрээ
174 35.080 MNS ISO/IEC 29110-4-1:2015 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 4-1-р хэсэг: Ерөнхий горимын бүлэг
175 35.080 MNS ISO/IEC TR 29110-1:2015 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 1-р хэсэг: Тойм
176 35.080 MNS ISO/IEC 29110-2:2015 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 2-р хэсэг: Ерөнхий бүтэц ба системчлэл
177 35.080 MNS ISO/IEC TR 29110-3:2015 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 3-р хэсэг: Үнэлгээний заавар
178 35.080 MNS ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2015 Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 5-1-2-р хэсэг: Менежмент болон инженерчлэлийн тодорхойлолт: Ерөнхий горимын бүлэг
35.100 Харилцан холбогдолтын нээлттэй систем
Стандартын нэгж байхгүй    
35.100.01 Харилцан холбогдолтын нээлттэй системийн нийтлэг асуудал
179 33.100.01 MNS ISO/IEC 7498-3:2011 Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Суурь загвар: Нэршил ба хаяглал
180 35.100.10 MNS ISO/IEC 18092:2015 Мэдээллийн технологи. Систем хоорондын телехолбоо ба мэдээлэл солилцоо. Ойр оронгийн холбоо. Интерфейс ба протокол
35.100.05 Хэрэглээг олон үе давхаргаар тодорхойлох
Стандартын нэгж байхгүй    
35.100.10 Физик үе давхарга  
181 35.100.10 MNS ISO/IEC 10022:2013 Нээлттэй системүүдийн харилцан холболт - Физик үйлчилгээний тодорхойлолт
35.100.20 Шугамын үе давхарга  
182 35.100.20 MNS ISO/IEC 8886:2011 Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Дата линк үйлчилгээний тодорхойлолт
35.100.30 Сүлжээний үе давхарга  
Стандартын нэгж байхгүй    
35.100.40 Тээврийн үе давхарга  
183 35.100.40 MNS ISO/IEC 8072:2010 Мэдээллийнтехнологи- Нээлттэй системийн харилцан холболт - Дамжууллын үйлчилгээний тодорхойлолт
184 35.100.40 MNS ISO/IEC 8348:2010 Мэдээллийн технологи - Нээлттэй системийн харилцан холболт - Сүлжээний үйлчилгээний тодорхойлолт
35.100.50 Ээлжийн үе давхарга  
185 35.100.40 MNS ISO/IEC 8326:2011 Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Сеанс үйлчилгээний тодорхойлолт
35.100.60 Танилцуулах үе давхарга  
186 35.100.60 MNS ISO/IEC 8822:2014 Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Таниулах үйлчилгээний тодорхойлолт
35.100.70 Хэрэглээний үе давхарга  
187 35.100.70 MNS ISO/IEC 9545:2013 Нээлттэй системүүдийн харилцан холболт-Хэрэглээний түвшний үйлчилгээний бүтэц
35.110 Сүлжээ    
188 35.110 MNS 5398:2004 Өгөгдлийн утасгүй дотоод сүлжээний техникийн шаардлага
35.140 Компьютер график    
Стандартын нэгж байхгүй    
35.160 Микропроцессорын систем  
Стандартын нэгж байхгүй    
35.180 Мэдээллийн технологийн төгсгөлийн ба гадна тоног төхөөрөмж
189 35.180 MNS 5536:2005 Мэдээллийн сүлжээний зангилаа болон сэлгэгчийн техникийн үндсэн шаардлага
190 35.180 MNS 6423:2013 Теле хяналтын системийн техникийн ерөнхий шаардлага
35.200 Интерфейс ба харилцан холболтын тоног төхөөрөмж
191 35.200 MNS 5535:2005 Хамгаалалтгүй тэгш хэмт, 5 ба 5е ангиллын кабелийн техникийн үндсэн шаардлага
35.220 Өгөгдөл хадгалах хэрэгсэл  
35.220.01 Өгөгдөл хадгалах хэрэгслийн нийтлэг асуудал
Стандартын нэгж байхгүй    
35.220.10 Цаасан карт ба тууз  
Стандартын нэгж байхгүй    
35.220.20 Өгөгдөл хадгалах соронзон хэрэгслийн нийтлэг асуудал
Стандартын нэгж байхгүй    
35.220.21 Соронзон дискэт    
Стандартын нэгж байхгүй    
35.220.22 Соронзон тууз    
Стандартын нэгж байхгүй    
35.220.23 Соронзон туузны хуурцаг ба дамар
Стандартын нэгж байхгүй    
35.220.23 Соронзон туузны хуурцаг ба дамар
Стандартын нэгж байхгүй    
35.220.30 Өгөгдөл хадгалах оптик хэрэгсэл  
Стандартын нэгж байхгүй    
35.220.99 Өгөгдөл хадгалах бусад хэрэгсэл  
Стандартын нэгж байхгүй    
35.240 Мэдээллийн технологийн хэрэглээ  
35.240.01 Мэдээллийн технологийн хэрэглээний нийтлэг асуудал
Стандартын нэгж байхгүй    
35.240.10 Компьютер ашигласан дизайн  
Стандартын нэгж байхгүй    
35.240.15 Таних карт, холбогдох хэрэгсэл  
192 35.240.15 MNS ISO 4909:2003 Банкны карт. Соронзон тууз. 3 дугаар замын өгөгдлийн агуулга
193 35.240.15 MNS ISO/IEC 7810:2004 Таних /ID/ карт - Физик шинж чанар
194 35.240.15 MNS ISO/IEC 7811-1:2004 Таних /ID/ карт - Бичилт хийх аргачлал
195 35.240.15 MNS ISO/IEС 7811-2:2005 Таних карт-бичлэг хийх арга. 2-р хэсэг: Соронзон тууз-зөөлөн соронзот
196 35.240.15 MNS ISO/IEС 7811-6:2005 Таних карт-Бичлэг хийх арга. 6-р хэсэг: Соронзон тууз-Хатуу соронзот
197 35.240.15 MNS ISO/IEC 7812-1:2004 Таних /ID/ карт - Карт гаргагчийг таних. 1-р хэсэг: Дугаарлах систем
198 35.240.15 MNS ISO /ISO 7812-2:2005 Таних карт-карт гаргагчийг таних. 2-р хэсэг: Өргөдөл гаргах болонг бүртгэх үйл ажиллагаа
199 35.240.15 MNS ISO/IEC 7813:2004 Таних /ID/ карт - Санхүүгийн гүйлгээний карт
200 35.240.15 MNS ISO 8583-1:2005 Санхүүгийн гүйлгээний картаас үүссэн мэдээ солилцооны мэдээний тодорхойлолт. 1-р хэсэг: мэдээ, өгөгдлийн элемент ба кодын утга
201 35.240.15 MNS ISO 8583-2:2005 Санхүүгийн гүйлгээний картаас үүссэн мэдээ солилцооны мэдээний тодорхойлолт. 2-р хэсэг: Байгууллагын таних дугаар (БТД) авах хүсэлт ба бүртгэх журам
202 35.240.15 MNS ISO 8583-3:2005 Санхүүгийн үйлчилгээний картаас үүссэн мэдээ солилцооны мэдээний тодорхойлолт. 3-р хэсэг: мэдээ, өгөгдлийн элемент ба кодын утгын үйлчилгээний журам
203 35.240.15 MNS ISO/IEC 14443-1:2016 Таних карт - Интеграл схемтэй зайнаас унших карт - Богино зайнаас уншигддаг карт - 1-р хэсэг:Физик шинж чанар
204 35.240.15 MNS ISO/IEC 14443-2:2016 Таних карт - Интеграл схемтэй зайнаас унших карт - Богино зайнаас уншигддаг карт - 2-р хэсэг: Радио давтамжийн чадал болон дохионы интерфейс
205 35.240.15 MNS ISO/IEC 14443-3:2016 Таних карт - Интеграл схемтэй зайнаас унших карт - Богино зайнаас уншигддаг карт - 3-р хэсэг: Ажиллагааг эхлүүлэх болон давхцлаас сэргийлэх
206 35.240.15 MNS ISO/IEC 14443-4:2016 Таних карт - Интеграл схемтэй зайнаас унших карт - Богино зайнаас уншигддаг карт - 4-р хэсэг: Дамжууллын протокол
35.240.20 Албан ажилд мэдээллийн технологийг хэрэглэх
207 35.240.20 MNS 6285:2017 Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага
208 35.240.30 MNS ISO/IEC 2382-17:2001 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 17-р хэсэг. Өгөгдлийн сан
209 35.240.30 MNS ISO 17933:2008 ЦББС - Цахим баримт бичгийн солилцоо
35.240.40 Банкинд мэдээллийн технологийг хэрэглэх
210 35.240.40 MNS ISO 9362:2000 Банк - Банкны теле сүлжээгээр дамжиж буй мэдээлэл - Банкны нотлох код
211 35.240.40 MNS ISO 9564-1:2003 Банкны үйл ажиллагаа. Хувь хүнийг нотлох дугаар (ХХНД)-ын удирдлага, аюулгүй байдал. 1-р хэсэг: ХХНД-ыг хамгаалах зарчим, арга
35.240.50 Үйлдвэрт мэдээллийн технологийг хэрэглэх
212 35.240.50 MNS ISO/IEC 2382-24:2001 Мэдээллийн технологи. Тайлбар толь. 24-р хэсэг. Компьютерийн удирдлагатай үйлдвэрлэл
35.240.60 Худалдаа ба тээвэрт мэдээллийн технологийг хэрэглэх
Стандартын нэгж байхгүй    
35.240.70 Шинжлэх ухаанд мэдээллийн технологийг хэрэглэх
213 35.240.70 MNS 5774:2007 Газарзүйн мэдээлэл-Мета өгөгдөл
214 35.240.71 MNS ISO/TS 19104:2012 Газарзүйн мэдээлэл - Нэр томъёо
35.240.80 Эмнэлгийн тусламжийн технологид мэдээллийн технологийг хэрэглэх
Стандартын нэгж байхгүй    
35.240.99 Бусад салбарт мэдээллийн технологийг хэрэглэх
Стандартын нэгж байхгүй    
35.260 Албан ажлын техник, хэрэгсэл  
215 35.020
 35.260
MNS 6498:2015 Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжид тавих аюулгүй байдлын шаардлага
85 ЦААСНЫ ТЕХНОЛОГИ    
85.080 Цаасан бүтээгдэхүүн  
216 85.080 MNS 3963:2014 Шуудангийн дугтуй. Тэмдэглэгээ ба хэмжээ. Техникийн шаардлага
91 Барилга, барилгын материал  
91.100.30 Бетон ба бетон бүтээгдэхүүн  
217 91.100.30 MNS 3966:1987 Холбооны төмөр бетон угсармал худаг /2018 оны хөтөлбөрт тусгагдсаны дагуу шинэчлэн боловсруулж байна./
93 Автозамын байгууламж    
93.080.20 Автозамын байгууламжийн материал
218 33.180.10
 93.080.10
MNS 6597:2016 Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах ерөнхий шаардлага

Бусад мэдээлэл

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах цаг хугацааны хуваарь
САНАЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ 2021 оны I улирал
Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрлийн 22 үйлчилгээг E-MONGOLIA төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн системээс авах боломжтой боллоо
ҮНДСЭН БАГЦЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ
Салбарын 2020 оны жилийн эцсийн үндсэн үзүүлэлтүүд
2020 оны 3 дугаар улирал
Зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын төсөлд саналаа өгнө үү
Улаанбаатар хотын РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2021.03.01-2021.03.30 хүртэл хийсэн суурин хяналтын мэдээ
Стандартын төсөлд саналаа өгнө үү /Боловсруулалтын явцад төсөлд нэмэлтээр санал шүүмж ирүүлэх нь нээлттэй/
ОРОН НУТАГТ ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ТЕЛЕВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА