Шинэчлэгдсэн: 2022/02/15


Тайлан


   Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицулах хороо нь Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.16 дах заалт, Засгийн газрын 2016 оны 268 тоот тогтоолоор баталсан, Засгийн газрын 2020 оны 65 тоот тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны дүрмийн 4.3.2 дах заалтыг  тус тус үндэслэн “Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны тухайн оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, орлогын төлөвлөгөө, зардал, ирэх 2 жилийн төсвийн төсөөлөл”-ийн төслийг тус тус хуралдаанаар хэлэлцэж, Хорооны хуралдааны тогтоол, хавсралтаар баталдаг болно.  ХХЗХ-ны жил бүрийн “Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилт болон үйл ажиллагааны дэлгэрэнгүй тайланг тус тус гарган ЗГХЭГ-т хүргүүлж, Монгол Улсын Ерөнхий сайдад шууд тайлагнадаг болно. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын 2021 оны 43 тоот “Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах арга хэмжээний тухай” тогтоолын дагуу Төсвийн гүйцэтгэлийн тайланг улирлаар тус бүр нэгтгэн хүргүүлж, байгууллагын орлого зардлын төлөвлөгөөнд хяналт тавин хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.

Тайлан үзэх:

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2021 оны үйл ажиллагааны товч тайлан

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны үйл ажиллагааны товч тайлан

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны үйл ажиллагааны товч тайлан

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2018 оны үйл ажиллагааны товч тайлан

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны үйл ажиллагааны товч тайлан

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны товч тайлан

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны үйл ажиллагааны товч тайлан

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2014 оны үйл ажиллагааны товч тайлан

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2013 оны үйл ажиллагааны товч тайлан

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2012 оны үйл ажиллагааны товч тайлан

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2011 оны үйл ажиллагааны товч тайлан

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2010 оны үйл ажиллагааны товч тайлан

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2009 оны үйл ажиллагааны товч тайлан

Бусад мэдээлэл

Хууль, журмын төсөлд саналаа өгнө үү
УЛААНБААТАР ХОТЫН РӨН-ИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧДИЙН РАДИО ДАВТАМЖИЙН СУУРИН ХЯНАЛТЫН ХЭМЖИЛТИЙН ТАЙЛАН
Ази-Номхон далайн бүсийн найм дахь удаагийн спектр менежментийн хурал
УЛААНБААТАР ХОТЫН ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН МОНИТОРИНГИЙН ДҮНГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН
Мониторингийн дүн 2022.03 дугаар сарын тайлан
СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
СТАНДАРТ БОЛОВСРУУЛАХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ