Улс хоорондын шуудангийн илгээлтийн тухай мэдээлэл
ХХЗХ

ХХЗХ нь Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 15.16 дугаар заалт, Монгол улсын Харилцаа холбооны тухай хуулийн  9 дүгээр зүйл, Шуудангийн тухай хуулийн 9 болон 18 дугаар зүйлүүдийн дагуу улс хоорондын шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд тусгай зөвшөөрөл олгож, стандарт технологийн мөрдөлтөнд нь хяналт тавьж, шуудангийн үйлчилгээний зах зээлд шударга өрсөлдөх орчныг бүрдүүлэх, хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах зэрэг асуудлуудыг хариуцдаг.

Тус хороо нь зөвхөн шуудангийн үйлчилгээний зохицуулалтыг хариуцдаг учраас ачаа тээврийн үйлчилгээнд нь хөндлөнгөөс оролцдоггүй. Шуудангийн тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчлэгч нь шуудангийн сүлжээ (илгээмж хадгалах агуулах бүхий байнгын ажлын байр,  шуудан тээврийн тогтмол маршруттай, хүргэлт үйлчилгээний цэг)-гээр дамжуулан шуудангийн үйлчилгээг технологи ажиллагааны стандартын дагуу хүргэх үүргийг хэрэглэгчийн өмнө хүлээдэг. Улс хоорондын агаарын ачаа тээврийн зөвшөөрөл нь ИНЕГ-аас,  газрын ачаа тээврийн эрх нь Төмөр замын тээврийн хуулийн 16.1.3 дах заалтын дагуу тусгай зөвшөөрлөөр олгогддог бөгөөд тээвэрлэлтийн горимоос шалтгаалан өөр өөрийн шаардлагатай байдаг болно. 
(Хэрэглэгчдэд ойлгомжтой мэдээлэл өгөх үүднээс дараах харьцуулалтыг хүснэгтээр харуулсныг үзнэ үү!)

 Шуудангийн илгээлт, карго-ачааны ялгаатай талууд

Онцлог талууд Шуудангийн илгээлт Карго-ачаа
1 Жин Тодорхой хязгаартай: Жингийн дээд хязгаар нь 20кг байна. хуваагдах боломжгүй нэг илгээлтийн жингийн дээд хязгаар нь 50 кг Хязгаарлалт байхгүй.
2 Гурван талын хэмжээс Тодорхой хязгаартай:  Илгээлтийн аль нэг урт талын хэмжээс нь 1,5м-ээс хэтрэхгүй байх бөгөөд эргэн тойрны талуудын уртын нийлбэр нь 3м-ээс хэтрэхгүй байна Тухайн тээврийн хэрэгслэлээс хамаарна.  Онцгойлж заасан хязгаарлалт байхгүй.
3 Дагалдах бичиг баримт, маягт Шуудангийн салбар дээр олон улсад мөрдөгддөг илгээлтийн эдийн тодорхойлолт, шуудангийн гаалийн мэдүүлгийг  явуулагч бичиж өгснөөр бүртгэл хяналтын системд илгээлт бүртгэгдэнэ.   Тодорхой маягт байхгүй. Харилцах хаягаа бичиж, зуучлагчид хүлээлгэн өгдөг.
4 Гарах талын хил гаалийн шалгалт Дагалдах бичиг баримт, маягтууд болон бүртгэл хяналтын системийн мэдээллийг үндэслэн гаалийн хяналтыг хийнэ. Тээвэр зуучийн бүрдүүлж өгсөн гаалийн бүрдүүлэлтээр хилийн шалгалтыг хийнэ.
5 Үнэ тариф Шуудангийн үйлчилгээний үнэ тарифийг өртөгт тулгуурлан тогтоодог.  Өртгийн гол хэсгийг агаарын тээврийн зардал бүрдүүлдэг. Явуулагч тээврийн зардлаа цугларсан ачааны жингээс хамааруулан буурах шатлалтайгаар тогтоодог.
6 Монгол улсын гаалийн хилээр нэвтрэх “Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам”д зааснаар шуудангийн байгууллага хүлээн авагчийг төлөөлөн илгээлтийн дагалдах бичиг баримт, эдийн тодорхойлолтыг үндэслэн гаалийн бүрдүүлэлт хийдэг. Карго ачааг хил дээр ирэхэд хүлээн авагч өөрийн биеэр ирж гаалийн бүрдүүлэлтийг “Гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих нийтлэг журам”-ын дагуу хийлгэж ачаагаа хүлээн авдаг.

 

Шуудангийн илгээлтийн үйлчилгээний тарифийг өртөгт тулгуурлан тогтоох аргачлалтай. Өртгийн гол хэсгийг тээврийн хөлс эзэлдэг. Тухайлбал, улс хоорондын агаарын шуудан тээврийн тарифийн жишиг үнийг Дэлхийн Шуудан холбоо, Олон улсын иргэний агаарын тээврийн холбооноос тогтоодог. Энэ үнээр 1 кг шууданг 1 км агаарын зайд тээвэрлэхэд 0,568 Зээлжих тусгай эрх нь (Special Drawing Rate буюу улс хоорондын тооцоонд хэрэглэгдэх чөлөөтэй хөрвөх ханш) 1200 төгрөгтэй тэнцэнэ. (2013 оны 04-р сарын 02-ны байдлаар 1ЗТЭ=2114 төгрөг). Шууданг ийнхүү өндөр үнэтэй тээвэрлэснээрээ шууданг саатуулахгүй, дараалал харгалзахгүйгээр хугацаанд нь тээвэрлэх, шуудан тээврийн технологийн горимын дагуу нисэх буудлын ачиж буулгах үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг хүлээнэ.

Жишээ нь: АНУ-ын Чикаго хотоос Улаанбаатар хот хүртэл Бээжин хотоор дамжуулан 1 кг шуудан явуулахад агаарын тээвэрт 12100 км агаарын зайд шуудан тээвэрлэсний хөлс нь 1195төгрөг*12100 км=14520 төгрөг байх юм.

Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн хүрээнд шуудангийн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд найдвартай соёлтой хүргэх тодорхой шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалтыг дараах линкээр орж үзнэ үү!

Шуудангийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/04/08
Мэдээ мэдээлэл
МЭДЭГДЭЛ
Дараах хуулийн этгээд /иргэн/ -үүд тус журамд заасан хугацааны дотор зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ үү.
01.27
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 1 дүгээр хуралдааны мэдээлэл
Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 01 дүгээр хуралдааныг 2020 оны 1 дүгээр сарын 16-ны өдөр зохион байгуулав.
01.24
"ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ- ОРОН НУТАГТ" ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН УДИРДЛАГУУДЫН УУЛЗАЛТ
"ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ- ОРОН НУТАГТ" сэдэвт орон нутгийн телевизүүдийн удирдлагуудын уулзалт 2020 оны 1 -р сарын 24 нд болно.
01.23
Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид баталгаажуулалт хийх төлбөрийн хэмжээ журмын төсөлд санал авч байна
Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжид баталгаажуулалт хийх төлбөрийн хэмжээ журмын төсөлд санал авч байна
01.23
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны сүүлийн хагас жил
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Харилцаа холбооны тухай хууль, Радио долгионы тухай хууль, Шуудангийн тухай хууль болон бусад холбогдох хуулиар олгогдсон эрх, үүргийн хүрээнд “Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн санал, гомдлыг хүлээн авах, хянах, шийдвэрлэх журам”-ын дагуу үйлчилгээ эрхлэгч, хэрэглэгчдийн санал, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэдэг.
01.22
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧИД ЦАХИМ ХУУДСААР ТАЙЛАН МЭДЭЭ ИРҮҮЛЭХ ТУХАЙ
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдээс батлагдсан маягтын дагуу жил бүр статистик тайлан мэдээг гаргуулан авдаг. 2019 оны жилийн эцсийн статистик тайлан мэдээгээ 2020 оны 02-р сарын 20-ний дотор статистик тайлан мэдээний программд шивж, тоон гарын үсгээр баталгаажуулж ирүүлнэ үү.
01.22
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 12 сар
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 12 сар
01.22
ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧДЭД МЭДЭГДЭХ НЬ
Тусгай зөвшөөрөл, эрхийн бичиг, бүртгэлийн гэрчилгээ эзэмшигч нь холбогдох хууль тогтоомж, журам, гэрээнд зааснаар шинээр зөвшөөрөл авч байгаа тохиолдолд эхний жилийн төлбөрийг шийдвэр гарсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор, ээлжит жилийн төлбөрийг тусгай зөвшөөрөл олгосон тухай шийдвэр гарсан өдрөөс нэг сарын өмнө төлсөн байх үүрэгтэй бөгөөд заасан хугацаанд төлбөрөө бүрэн төлж барагдуулаагүй тохиолдолд МОНГОЛ БАНКНЫ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САНД зөвшөөрөл эзэмшигчийн мэдээллийг нийлүүлэх болсныг мэдэгдэж байна.
01.15
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 11 сар
Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны 11 сар
01.15