Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах
ХХЗХ

Хүсэлт гаргагч

1. Хууль, журам, нөхцөл шаардлага, зах зээлийг судлах

Хэрэв та харилцаа холбооны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, бүртгэлийн гэрчилгээ эсвэл радио давтамж ашиглах эрхийн бичиг авах гэж байгаа бол юуны өмнө холбогдох хууль, журам, тухайн чиглэлийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлага, төлбөрийн хэмжээтэй танилцах шаардлагатай.

Холбогдох хууль, журам, нөхцөл шаардлага, зохицуулалт-ын баримт бичигтэй энд дарж танилцана уу. Тухайн үйлчилгээний зах зээлийн мэдээллийг эндээс авна уу.

2. Өргөдлийн маягт, нотлох баримт бүрдүүлэх

Тусгай зөвшөөрөл авах, эсвэл бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргагч нь ХХЗХ-ноос Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам-ын дагуу эрхлэхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран харгалзах өргөдлийн маягтуудыг бүрэн бөглөн, уг маягтанд заасан холбогдох нотлох баримт, материалыг бүрдүүлэн хавсаргаж ирүүлнэ.

Эрхлэхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагаанд радио давтамж ашиглах шаардлагатай бол радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрлийн маягт, холбогдох материалыг бүрдүүлж ирүүлнэ.

Хүсэлт гаргагч нь холбогдох өргөдлийн маягтыг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв бөглөн шаардлагатай нотлох баримтуудыг ирүүлэх нь хүсэлтийг хүлээн авч, дүгнэлт гарган, түргэн шуурхай шийдвэрлэхэд чухал нөлөөтэй болно.

Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн маягтуудыг дараах хүснэгтээс авна уу.

Хүснэгт 1

Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтууд: Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтыг бөглөх заавар
1 Мэдээлэл холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, түүний ашиглалт үйлчилгээ эрхлэх Мэдээлэл холбооны сүлжээ байгуулах, эзэмших, түүний ашиглалт үйлчилгээ эрхлэх /Загвар маягт/
2 Мэдээлэл холбооны үйлчилгээ эрхлэх (Яриа, Интернет, Сансрын хөдөлгөөнт холбоо) Мэдээлэл холбооны үйлчилгээ эрхлэх /Загвар маягт/ (Яриа, Интернет, Сансрын хөдөлгөөнт холбоо)
3 Телевиз, радиогийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээ Телевиз, радиогийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээ /Загвар маягт/
4 Телевиз, радио, сувгийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ /Загвар маягт/
5 Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ /Загвар маягт/
6 Контент нийлүүлэх үйлчилгээ Контент нийлүүлэх үйлчилгээ /Загвар маягт/

3. Заавар, зөвлөгөө авах

Та өргөдлийн маягтыг бөглөх болон холбогдох нотлох баримт, материалуудыг бүрдүүлэхдээ Хүснэгт 1-д хамаарах төрлийн дагуу байршуулсан Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтыг бөглөх заавар-ыг сайтар уншиж, дэлгэрэнгүй зааварчилгаа, тайлбар, жишээ загвартай танилцана уу.

Хэрэв дээрх заавар, тайлбараас асууж тодруулах, зөвлөгөө авах шаардлагатай бол тус хорооны холбогдох мэргэжилтнүүдтэй дараах хаягаар холбогдох эсвэл биеэр уулзан зөвлөгөө авах боломжтой. (Холбоо барих хаяг, утас, имэйл хаяг)

4.Тусгай зөвшөөрлийн хүсэлт хүлээлгэн өгөх

Хүсэлт гаргагч та дээрх дарааллын дагуу өргөдлийн маягтыг бүрэн гүйцэд бөглөж, холбогдох нотлох баримт, материалыг бүрдүүлсэн гэж үзэж байвал хүсэлтээ тус хороонд өөрийн биеэр эсвэл шуудангаар ирүүлж болно.

Хүсэлтийг “Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам“-ын 3.9 - д заасны дагуу хүлээн авна. Хэрэв таны бүрдүүлсэн материалын иж бүрдэл дутуу бол тус журмын дагуу буцаагдана. Иймд бүрэн гүйцэд материал ирүүлэх нь дүгнэлт гаргаж, олгох ажлыг түргэн шуурхай болгоход тустай гэдгийг анхааралдаа авна уу.

5.Хүсэлтийг шийдвэрлэх

"Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам"-ын 3.9-ын дагуу иж бүрдлийг шалган баталгаажуулан хүлээж авснаас хойш ХХЗХ нь Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам“-ын 4.6, 4.7, 4.8-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх асуудлыг хуульд заасан хугацаанд шийдвэрлэн хариуг хүргүүлнэ.

Тус Хорооны хуралдаан нь дүрмийн дагуу сард нэгээс доошгүй удаа хуралдаж тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх бөгөөд шийдвэр гарснаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор хүсэлт гаргагчид хэрхэн шийдвэрлэсэн тухай хариуг хүргүүлнэ.

Хэрэв тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтэд олгохоос татгалзсан тухай шийдвэр гарсан тохиолдолд холбогдох үндэслэл бүхий хариу тайлбарыг албан бичгээр хүргүүлнэ.

6. Гэрээ байгуулах, төлбөр төлөх

Та тусгай зөвшөөрөл олгох тухай шийдвэр хүлээн авсан бол тухайн шийдвэрт заасан хугацаанд ХХЗХ-ны тусгай зөвшөөрөл хариуцсан мэргэжилтэн-тэй холбоо барьж, тусгай зөвшөөрлийн гэрээг байгуулж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс, радио давтамж ашиглах бол радио давтамжийн ашиглалт үйлчилгээний төлбөр төлнө.  

Тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, сунгуулах тохиолдолд Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 30, 42.4-р зүйл заалт, Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам“-ын 6.4-ыг үндэслэн тэмдэгтийн хураамж төлнө.

Тусгай зөвшөөрлийн гэрээг талууд харилцан зөвшилцөж, гарын үсэг зурж, тамга даран баталгаажуулан, төлбөр төлснөөр танд тусгай зөвшөөрөл олгох болно.

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч

Та  гэрээ байгуулсан өдрөөс тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болж байгаа бөгөөд гэрээнд заасан хугацаанд гэрээ болон тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага, стандартыг хангаж, ХХЗХ-ны тогтоол, шийдвэр, бусад холбогдох хууль, тогтоомжийг мөрдөж ажиллах үүрэгтэй.

Мөн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш 1 жилийн хугацаанд тусгай зөвшөөрөлд заасан үйл ажиллагаагаа эхлэх ёстой ба эхлээгүй бол Харилцаа Холбооны тухай хуулийн 15.1.3, Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам“-ын 12.1.6–д тус тус заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохыг анхаарна уу.

Тусгай зөвшөөрлийн талаарх хууль журмууд

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/11/10
Мэдээ мэдээлэл
“ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ – 2015” дугуй ширээний ярилцлага болно
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос “ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ – 2015” дугуй ширээний ярилцлагыг 2015 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулна
11.25
Улаанбаатар хотын телевизийн мониторингийн харьцуулсан судалгаа
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтыг бий болгох зорилгоор “Телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага”-ыг анх 2011 онд, тус хорооны 2015 оны 15 тоот тогтоолоор “Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлага” нэртэйгээр шинэчлэн тус тус баталж гаргасан бөгөөд энэхүү нөхцөл шаардлагын хүрээнд өргөн нэвтрүүлэгт тодорхой шаардлагуудыг тавьж, тэдгээрийн хэрэгжилтийн байдалд байнгын хяналт мониторингийг хийж ирсэн.
11.24
Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын биелэлтэнд хийсэн мониторингийн дүн 2015 оны 07, 08, 09 дүгээр сар
Тус хороо нь Харилцаа холбооны тухай хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийнхээ дагуу 2011 оны 07 дугаар тогтоолоор “Телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалтын нөхцөл шаардлага” батлан гаргаж хэрэгжилтийг хангуулах талаар тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж ирсэн.
11.21
Үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан семинар зохион байгуулна
Тус хороо харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч Эриксон компанитай хамтран үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулж “Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийн радио давтамжийн хэрэглээ, хөгжлийн чиг хандлага” сэдэвт семинар зохион байгуулна. Семинар ХХЗХ-ны хурлын зааланд 2015 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 13 цаг 30 минутаас эхэлнэ. (Үйлчилгээ эрхлэгчдээс 4 хүртэл оролцогч)
11.20
Зохицуулалтын баримт бичгүүдийн чанарын талаар санал асуулгын үр дүн
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотой батлан мөрдүүлдэг зохицуулалтын баримт бичгүүддээ шинжилгээ хийх ажлыг хийж байгаа бөгөөд энэхүү ажлын хүрээнд тус хорооноос гаргадаг зохицуулалтын баримт бичгүүдийн чанар, хэрэгжих боломжийн талаар хэрэглэгчдийн санал хүсэлтийг сонсоход энэхүү санал асуулгын зорилго оршино.
11.19
Зохицуулалт ба хяналтын үйл ажиллагааны талаар үйлчилгээ эрхлэгчдээс авсан асуулгын дүн
Тус хорооноос хийж буй зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар үйлчилгээ эрхлэгчдээс авсан асуулгын дүнгээс харахад зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх хяналт шалгалтыг төлөвлөлттэй, зорилгодоо нийцсэн, үр дүн нь тодорхой гарах, хэт нүсэр бус хийж байх талаар дараах зөв зүйтэй саналуудыг өгсөн байна.
11.14
Интернэтийн дараа үеийн сүлжээ (IPv6)-д шилжих судалгааны тайлан
Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос санаачлан Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллага (ОУЦХБ-ITU), Ази номхон далайн бүсийн сүлжээ мэдээллийн төв (АНДСМТ-APNIC)-тэй хамтарч, МТШХХГ-ын дэмжлэгтэйгээр “Монгол Улсын мэдээллийн сүлжээг АйПи хаяглалт хувилбар 6 (IPv6)-д шилжүүлэх судалгаа” зөвлөх үйлчилгээний төслийг 2015 оноос эхлэн хэрэгжүүлж байна.
11.13
Орон нутгийн үзэгчдийн телевиз үзэлтийн судалгаа
Тус хороо нь Харилцаа холбооны тухай хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийнхээ дагуу Монгол Улсад радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн хөгжлийг дэмжих, зах зээлийн өрсөлдөөний таатай орчныг бүрдүүлэх, нийтийн ашиг сонирхолд нийцсэн, чанартай үйлчилгээгээр олон нийтийг хүртээмжтэй хангахад чиглэсэн харилцааг зохицуулах зорилгоор 2011 онд “Телевиз, радиогийн зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага”-ыг (2015 онд “ Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт нөхцөл шаардлага” болж шинэчлэн батлагдсан) батлан гаргаж, хэрэгжилтийг хангуулах талаар тодорхой арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа билээ.
11.13
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн анхааралд
Тус хорооноос зөвшөөрөлтэй дараах нэр бүхий эзэмшигчдэд хүргүүлсэн албан тоот, бичгүүд шуудангийн байгууллагын тэмдэглэгээтэйгээр буцаж ирж байгаа тул тус хороонд шуудангийн хаяг болон холбоо барих мэдээллээ тодорхой болгож мэдэгдэнэ үү
11.10
Мэдээллийн технологийн “Оны хүн-2015”-хэний хэн бэ?
Мэдээлэл холбооны технологийн өнөөгийн хөгжил, ололт нь дэлхий даяар эдийн засаг, хүний нийгмийн хөгжлийг дэмжигч гол хүчин зүйл болж, бидний амьдралд салшгүй хэсэг болон улам ихээр нэвтэрсээр байгаа билээ. Энэ цаг үетэй уралдан “Монголын Хөгжлийн Гарц” (МХГ) төрийн бус байгууллагаас санаачлан хамтран ажиллагч байгууллага, мэргэжилтнүүдийн дэмжлэгтэйгээр дөч гаруй жилийн түүхэн замнал бүхий мэдээллийн технологийг Монголд хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан, мөн оруулсаар ч байгаа хувь хүнийг сонгон шалгаруулж, олон нийтэд таниулан алдаршуулах зорилгоор Мэдээллийн технологи (МТ)-ийн “ОНЫ ХҮН” шалгаруулалтыг арван хоёр дахь жилдээ зохион байгуулж байна.
11.10