Баталгаажуулж гэрчилгээ олгосон харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн судалгаа
ХХЗХ
2012 онд баталгаажуулж тохирлын гэрчилгээ олгосон радио холбооны тоног төхөөрөмж
Д/д Гэрчилгээний дугаар Model name/Model No/Технологи Өргөдөл гаргагч
1 TA/WL-012001 Wireless LAN Adaptor/
N5HBZ0000056/
IEEE 802.11 a/b/g/n
Askey Computer Corp
2 TA/WL-012002 Wireless LAN Adaptor/
WLU5150-D81/
IEEE 802.11 a/b/g/n
Askey Computer Corp
3 TA/WL-012003 Wireless LAN Adaptor/
WLU5151-D81/
IEEE 802.11 a/b/g/n
Askey Computer Corp
4 TA/WL-012004 Wi-Fi Module/
WIDT10B/
IEEE 802.11 a/b/g/n
WoWi Approval Service, Inc
5 TA/WL-012005 Bluetooth Module/
WIBT20/
IEEE 802.11 a/b/g/n
WoWi Approval Service, Inc
6 TA/WL-012006 3D Active Glasses/ SSG-4100GB WoWi Approval Service, Inc
7 TA/WL-012007 Bluetooth Module/
WIBT30D/
IEEE 802.15.1
WoWi Approval Service, Inc
8 TA/WL-012008 Bluetooth Module/
WIBT30A/
IEEE 802.15.1
WoWi Approval Service, Inc
9 TA/WL-012009 Smart Touch Control/ RMCTPE1 WoWi Approval Service, Inc
10 TA/WL-012010 Wi-Fi Module/
WIDT20R
WoWi Approval Service, Inc
11 TA/WL-012011 IR-BLASTER/
VG-IRB2000
WoWi Approval Service, Inc
12 TA/WL-012012 Vehicle Interface/
TATA V12/
Bluetooth
WoWi Approval Service, Inc
13 TA/WL-012013 HICELLULAR 100 CETECOM GmbH
14 TA/WL-012014 SYNC Gen II/
KMHSYNCG2/
Bluetooth/Wi-Fi
WIRELESS APPROVAL CONSULTANTS
15 TA/WL-012015 Electronically Scanning Vehicle Sensor/
L2C0038TR/
Short Range Device
WIRELESS APPROVAL CONSULTANTS
16 TA/WL-012016 HBC, Radio Remote Control/FSE-516 receiver and MICRON-5 transmitter/Short Range Device-remote control Mongolian Star Melchers LLC
17 TA/WL-012017 AM/FM STEREO RADIO/ LSP2GTS/
Bluetooth & WLAN
Chile Approval Inc.
18 TA/WL-012018 3D ACTIVE GLASSES/SSG-5100GB/Bluetooth WoWi Approval Service, Inc
2013 онд баталгаажуулж тохирлын гэрчилгээ олгосон радио холбооны тоног төхөөрөмж
Д/д Гэрчилгээний дугаар Model name/Model No/Технологи Өргөдөл гаргагч
1 TA/WL-013001 Bluetooth module WIBT 40A /Bluetooth WoWi Approval Service, Inc
2 TA/WL-013002 Bluetooth module WIBT 40A /Bluetooth WoWi Approval Service, Inc
3 TA/WL-013003 Bluetooth module WIBT 40E
/Bluetooth
WoWi Approval Service, Inc
4 TA/WL-013004 AUDIO TRANSCEIVER MODULE
WISP 50S/WiFi
WoWi Approval Service, Inc
5 TA/WL-013005 WIRELESS AUDIO TRANSCEIVER
WISP-40A/Short Range Device
WoWi Approval Service, Inc
6 TA/WL-013006 WIRELESS ROUTER/Z1
/IEEE 802.11a/b/g/n
TUV Rheinland Taiwan Ltd.
7 TA/WL-013007 Wireless LAN Adaptor/WLU5150-D81/IEEE 802.11 a/b/g/n Product Compliance Specialist Ltd.
8 TA/WL-013008 Wireless LAN Adaptor/WU5151-D81/IEEE 802.11 a/b/g/n Product Compliance Specialist Ltd.
2014 онд баталгаажуулж тохирлын гэрчилгээ олгосон радио холбооны тоног төхөөрөмж
Д/д Тохирлын гэрчилгээний дугаар Тоног төхөөрөмжийн нэр/Загвар Тохирлын гэрчилгээ эзэмшигч
1 001-2014 Самсунг удирдлага/RMCTPF Самсунг электроникс төлөөлөгчийн газар
2 002-2014 Самсунг WiFi модул/WIDT30Q Самсунг электроникс төлөөлөгчийн газар
3 003-2014 Самсунг удирдлага /RMCTPH Самсунг электроникс төлөөлөгчийн газар
4 004-2014 Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмж /DVB-3012 Үлэмж мандала ХХК
5 005-2014 Утасгүй температур мэдрэгч/JPTHERMO Монгол алт корпораци
6 006-2014 Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмж / YH-7810CTI Эн Би Си ХХК
7 A16000001 Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмж / T2-601 Ди Ви Би ХХК
8 A16000002 Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмж / FS820T2 Тербокс ХХК
9 A16000003 Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмж / DVB-T2 621 Биг чип ХХК
10 A16000004 Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмж / MSS01

ШУТИС, Мэдээлэл, холбооны

технологийн сургуулийн

сургалтын төв
11 A16000005 Алсын зайн хяналтын төхөөрөмж/PL631 Вагнер ази технологи ХХК
12 A16000006 Радио давтамжаар танигч/MiSeq Иллумина
13 A16000007 AUDI T, WLAN/ MIB2 Main-Unit Харман бекер автоматив систем
14 A16000008 AUDI LTE модул/ PPIS LTE Харман бекер автоматив систем
15 A16000009 AUDI UMTS модул/ PPIS UMTS IV Харман бекер автоматив систем
16 A16000010 Тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийг хүлээн авах хэрэглэгчийн төхөөрөмж / T2-603 ГТТО ХХК
17 A16000011 Samsung WiFi Module/ WDF710Q Самсунг электроникс төлөөлөгчийн газар
2015 онд баталгаажуулж тохирлын гэрчилгээ олгосон радио холбооны тоног төхөөрөмж
Д/д Тохирлын гэрчилгээний дугаар Тоног төхөөрөмжийн нэр /Брэнд нэр/Загвар Хүчинтэй хугацаа Тохирлын гэрчилгээ эзэмшигч Утасны дугаар

1

A18000012 DVB-T2 системийн хэрэглэгчийн хүлээн                                                       авах төхөөрөмж/ Digital Terrestrial Receiver/VS-022 2018.01.23 ОТЕРО ХХК   89889792  
2 A18000013 Car Audio/FUJITSU TEN/FT0056A   2016.01.23 Макс моторс ХХК   88117103  
3 A18000014 Wireless Interface Unit/Eurotech/SYS0495-00 2016.01.23 Замайнсервисиз ХХК 75753370
4 A18000015 Smart Control/ Samsung/RMCTPJ 2017.02.18 Самсунг электроникс төлөөлөгчийн газар 99087211
5 A18000016 Wi-Fi Transmitter/ Samsung/WCH730B   2017.02.18 Самсунг электроникс төлөөлөгчийн газар 99087211  
6 A18000017 Wi-Fi Transmitter/Samsung/ WEH720B   2017.02.18 Самсунг электроникс төлөөлөгчийн газар 99087211  
7 A16000018 Automotive Infotainment Unit/ Harman Infotainment/ VP4 2017.03.16 Экспресс зөвлөх ХХК 99084603
8 А16000019 Radio car with Bluetooth handsfree/Panasonic/ NTG5*1 CD   2017.03.16 Экспресс зөвлөх ХХК 99084603
9 A16000020 Radio car with Bluetooth handsfree/Panasonic NTG5*1 BASE 2017.03.16
10 A16000021 Infotainment System with Bluetooth/VW/ MIB GLOBAL ENTRY/STANDARD   2017.03.16 Экспресс зөвлөх ХХК 99084603
11 A16000022 Infotainment System with Bluetooth/VW/ MIB GLOBAL STANDARD PLUS 2017.03.16
12 A16000023 Voice Switch/ShoreTel/ ST007 2017.03.16 Экспресс зөвлөх ХХК 99084603
13 A16000024 Voice Switch/ShoreTel/ ST006 2017.03.16  
14 A16000025 Car Audio/ FUJITSU TEN/ FT0052A 2017.03.16 Хэтмоторс ХХК 99117164
15 A18000026 ICT Green solution/DVB-2012 2018.04.01 Н.Батаахүү Өвөрхангай, Арвайхээр 5-р баг, Арвайхээр Өнөр хэсэг, 1-р гудамж 25а тоот 99091000
16 A17000027 DIGITAL CAR AUDIO SYSTEM/ HYUNDAI MOBIS   2017.04.01 HYUNDAI MOBIS Co.,Ltd. 99084603
17 A17000028 Түлхүүргүй систем/SKE134-01   2017.04.01 Бодиз Автомотив төв. 99114850
18 A17000028a Түлхүүргүй систем/SKE136-01 2017.04.01 Бодиз Автомотив төв. 99114850
19 A17000028b Түлхүүргүй систем/SKE13E-01   2017.04.01 Бодиз Автомотив төв. 99114850
20 A17000028c Түлхүүргүй систем/SKE133-02   2017.04.01 Бодиз Автомотив төв. 99114850
21 A17000029 StarFireTM 3000 Receiver/SF 3000   2017.05.01 МСМ ГРУПП ХХК   99115145
22 A17000030 Head unit for car Infotainment systems/NLI HU   2017.04.30 Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co.,Ltd 49 (0) 2102 749 387
23 A17000031 Head unit for car Infotainment systems/NLI HU   2017.04.30 Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co.,Ltd 49 (0) 2102 749 387
24 A17000032 Wi-Fi Transmitter/ Samsung/WDH720Q   2017-04-30   Samsung Electronics Central Eurasia LLP   99087211  
25 A17000033 Navigation unit/QY-5096   2017.05.01 Макс моторс ХХК   88117103 
26 A17000034 Short Range Remote control/ NGI HKR /SRD/   2017.05.26 Вагнер Ази Автомотив ХХК   99102300
27 A17000036 Hitachi/HPRO-100   2017.05.26 ЗАМАЙН СЕРВИСИЗ ХХК   75773370
28 A17000037 Display audio unit/PH-3707   2017.05.26 Макс моторс ХХК   88117103 
29 A17000038 Caterpillar/Product Link/PL121SR 2017.05.26 Вагнер ази тоног төхөөрөмж ХХК   99017865
30 A17000042 DVB-T2/DVB-3012   2018.05.26 Тод инженеринг ХХК   96098003
31 A17000042а Automotive Electronics Infotainment Head Unit/Visteon/MAZDA_GEN_65_CMU   2017.05.29 Visteon Corporation Co.,Ltd   99084603
32 A17000043 Bluetooth Module for Handsfree Telephone and Streaming audio/Visteon/MAZ   2017.05.29 Visteon Corporation Co.,Ltd   99084603
33 A17000044 Display audio unit/PH-3810   2017.07.03 Макс моторс ХХК   88117103
34 A17000045 Navigation unit/QY-5142     2017.07.03 Макс моторс ХХК   88117103
35 A17000046 Automotive Infotainment Unit w/ Bluetooth/WLAN Harman/VP3&VP4 Silverbox   2017.09.11 TGC COMMUNICATION AB   +46 8 56250051
36 A17000047 Display audio/NR-000   2017.09.10 Макс моторс ХХК   88117103
37 A17000048 Honda smart PCU System/Continental 40527612 2017.09.10 Макс моторс ХХК   88117103
38 A17000049 Transmitter/Continental V4x 2017.09.10 Макс моторс ХХК   88117103
39 A17000050 SFTM 3050 Receiver/SF3050   2017.10.09 МСМ групп ХХК   99115145 
40 A17000051   HYUNDAI MOBIS/ AC111G2GG   2017.11.13 Экспресс зөвлөх ХХК 99084603
41 А17000052   BMW/EN2   2017.12.23 Экспресс зөвлөх ХХК 99084603
42 А17000053   WLAN Module/ IME WUBR-508N   2017.11.13  Экспресс зөвлөх ХХК 99084603
43 А17000054   Magneti Marelli/ EN2   2017.12.23 Экспресс зөвлөх ХХК 99084603
2016 онд баталгаажуулж тохирлын гэрчилгээ олгосон радио холбооны тоног төхөөрөмж
Д/Д Тохирлын гэрчилгээний дугаар Тоног төхөөрөмжийн Тохирлын гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа Тохирлын гэрчилгээ эзэмшигч
нэр брэнд нэр загвар
1 A18000013 Car Audio  FUJITSU TEN FT0056A 2018.01.23 МАКС МОТОРС ХХК
2 A18000014 Wireless Interface Unit  EUROTECH SYS0495-00 2018.01.27 ЗА МАЙНСЕРВИСИЗ ХХК
3 A18000055 Driving Authorisation System PORSCHE PK1 2018.01.27 PHOENIX TESTLAB GmbH
4 18000056 Digital Car Audio System HYUNDAI MOBIS ACB10G5GG 2018.01.27 HYUNDAI MOBIS CO., LTD
5 18000057 Digital Car Audio System HYUNDAI MOBIS ACB11G5GG 2018.01.27 HYUNDAI MOBIS CO., LTD
6 A18000058 Digital Car Audio System HYUNDAI MOBIS ACB90G5GG 2018.01.27 HYUNDAI MOBIS CO., LTD
7 A18000059 Digital Car Audio System HYUNDAI MOBIS ACB93G5GG 2018.01.27 HYUNDAI MOBIS CO., LTD
8 A18000062 Cellular Router PRODUCT LINK PL641 2018.01.27 ВАГНЕР АЗИ ТЕХНОЛОГИ ХХК
9 A17000062 Car Radio with Bluetooth VISTEON EB3T-18D
/FORD AUDIO/
2017.12.11 VISTEON CORPORATION
10 A17000063 Navigation unit VISTEON QY-5142 2017.07.03 VISTEON CORPORATION
11 A17000064 Bluetooth Handsfree System  for Cars VISTEON MAZDA_GEN_6_HFT 2017.12.17 VISTEON CORPORATION
12 A17000065 AUDI Entertainment Mobile AUDI RSE III C&G 2017.12.17 JET OPTOELECTRONICS CO., LTD
13 A17000066 AUDI Entertainment Mobile AUDI RSE III 2017.12.17 JET OPTOELECTRONICS CO., LTD
14 A18000067 Radio Frequency transmitter receiver used in vehicle car access system CONTINENTAL HFM_CMFB_01 2018.03.31 CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH
15 A18000068 Radio Frequency transmitter used in vehicle locking/unlocking system CONTINENTAL TXN1 2018.03.31 CONTINENTAL AUTOMOTIVE GMBH
16 A18000069 Ford Sync Gen 3 PANASONIC SYNCG3-L 2018.03.31 ВАГНЕР АЗИ АВТОМОТИВ ХХК
17 A18000070 Intotainment Slave Controller JAGUAR LAND ROVER ISC1.0 2018.03.31 JAGUAR LAND ROVER LIMITED
18 A18000071 Vehicle Interface TATA CONSULTANCY SERVICES V12 2018.03.31 МОННИС МОТОРС ХХК
19 A18000072 Vehicle Immobilizer CONTINENTAL A2C93178600 2018.03.31 7 LAYERS GMBH
20 A18000073 Head Unit with BT technology VOLKSWAGEN MIB STD2 2018.03.31 7 LAYERS GMBH
21 A18000074 Smart Control SAMSUNG RMCSPK1PA1 2018.03.31 SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA LLP
22 A18000075 WiFi/BT Transceiver SAMSUNG WCK720Q 2018.03.31 SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA LLP
23 A18000076 WiFi/BT Transceiver SAMSUNG WCK730B 2018.03.31 SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA LLP
24 A18000077 Car Key VOLKSWAGEN FS12A, FS12P 2018.03.31 TAVAN BOGD EURO AUTOMOTIVE LLC
25 A18000078 Smart Home Adapter SAMSUNG HD39J1230GW 2018.06.07 SPADE CONSULTANCY PTE LTD
26 A18000079 Driving Authorization System VW BCMevo 2018.06.07 PHOENIX TESTLAB GmbH
27 А18000080 Radio Detection and Ranging Device for Vehicle  FUJITSU TEN  FT0041A  2018.07.22 FUJITSU TEN LIMITED 
28 A18000081 WiFi Module  SAMSUNG WIDT30Q 2018.02.19 MONGOLIA OFFICE OF SAMSUNG ELECTRONICS KZ AND CENTRAL ASIA LLP (SEKZ)
29 A18000082 Smart Touch Control SAMSUNG RMCTPH 2018.04.30  MONGOLIA OFFICE OF SAMSUNG ELECTRONICS KZ AND CENTRAL ASIA LLP (SEKZ)
30 A18000083 Car Audio FUJITSU TEN FT0106A 2018.08.12  FUJITSU TEN LIMITED
31 А18000084 Infotainment Master Controller JAGUAR LAND ROVER IMC1.0 ROW 2018.08.12 JAGUAR LAND ROVER LIMITED
32 A19000035 DVB-T2 системийн хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмж  Эм Эн Би Си YH-7810T 2019.09.10 ЭН БИ СИ ХХК
33 А19000005 Алсын зайн хяналтын төхөөрөмж CATERPILLAR PL631 2019.11.03 ВАГНЕР АЗИ ТЕХНОЛОГИ ХХК
34 А19000011 WiFi Module  SAMSUNG WDF710Q 2019.12.05 SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA LLP
35 A18000085 Panasonic FA-170-BCAR-HS PANASONIC FA-170-BCAR-HS 11/4/2018 WAGNER ASIA AUTOMOTIVE LLC
36 A17000093 Phasing Tool SENSORMATIC AMX-1000 2019.12.20 PRODUCT COMPLIANCE SPECIALISTS LTD
37 A19000087 Driving Authorisation System AUDI AK01 2019.12.21 PHOENIX TESTLAB GmbH
38 A18000089 Automotive radio with navigation PANASONIC CA-170-CTPL-HS 2018.12.21 ДИ БИ СИ ӨҮ ЭН ХХК
С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2017/06/07
Бусад мэдээлэл
Мэдээ мэдээлэл
Тендерийн урилга
Тендерийн урилга
08.03
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд сонсголын чанараар үнэлгээ хийсэн суурин хяналтын мэдээ
Тус хорооны Радио долгион хяналтын төвөөс хэт богино долгионы /FМ/ радио өргөн нэвтрүүлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллагуудын радио мэдээлэл дамжуулалтын чанарыг SINPO арга ашиглан сонсголоор үнэлэх
08.03
“АВТОЗАМ, ТӨМӨР ЗАМ ХӨНДЛӨН ГАРАХ БОЛОН ГҮҮРЭН БАЙГУУЛАМЖИД ХОЛБООНЫ КАБЕЛЬ ШУГАМЫГ СУУРИЛУУЛАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА MNS 6597:2016” стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Монгол улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь “Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах ерөнхий шаардлага MNS 6597:2016” стандартыг шинэчлэн боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.
07.27
“ХОЛБООНЫ ТӨМӨР БЕТОН УГСАРМАЛ ХУДАГ MNS 3966:1987” стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Монгол улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь “Холбооны төмөр бетон угсармал худаг MNS 3966:1987” стандартыг шинэчлэн боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.
07.27
“ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЦАМХАГ БАЙГУУЛАХАД ТАВИХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА MNS 5884:2016” стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Монгол улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь “Харилцаа холбооны цамхаг байгуулахад тавих ерөнхий шаардлага MNS 5884:2016” стандартыг шинэчлэн боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.
07.27
“ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫН МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ СУУРИН СҮЛЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА MNS 6580:2016” стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Монгол улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь “Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний төлөвлөлт. Ерөнхий шаардлага MNS 6580:2016” стандартыг шинэчлэн боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.
07.27
“БАРИЛГА, ОРОН СУУЦ, ГУДАМЖ ТАЛБАЙД ТАВИХ ХЯНАЛТЫН КАМЕР. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА MNS 6423:2013” стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Монгол улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь “Барилга, орон сууц, гудамж талбайд тавих хяналтын камер. Ерөнхий шаардлага MNS 6423:2013” стандартыг шинэчлэн боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.
07.27
“ХАЯГИЙН БИЧВЭРИЙН СТАНДАРТ” боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Монгол улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь “Шуудангийн нэгдсэн кодын формат. Ерөнхий шаардлага MNS 5880:2008”, “Нэгдсэн хаягжуулалт. Хаягийн бичвэрт тавих шаардлага MNS 6275:2016”, “Шуудангийн хаяг MNS 5971:2009” стандартуудыг нэгтгэж, шинэчлэн боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.
07.27
“ТООН РАДИО. DAB СИСТЕМИЙН ХҮЛЭЭН АВАХ ТӨХӨӨРӨМЖИД ТАВИХ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА” стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Монгол улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь “Тоон радио. DAB системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага” стандартыг шинээр боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.
07.27
“ТООН РАДИО. DAB СИСТЕМИЙН НЭВТРҮҮЛЭХ БАЙГУУЛАМЖИД ТАВИХ ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА” стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Монгол улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь “Тоон радио. DAB системийн нэвтрүүлэх байгууламжид тавих техникийн шаардлага” стандартыг шинээр боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.
07.27