Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт
ХХЗХ
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Харилцаа холбооны тухай хууль, Радио долгионы тухай хууль, Шуудангийн тухай хуулиар олгосон эрх, үүргийнхээ хүрээнд Иргэдээс төрийн байгууллага албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Зөрчил хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль болон бусад холбогдох хууль, тогтоомжид нийцүүлэн гаргасан “Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд ирүүлсэн санал, гомдлыг хүлээн авах, хянах, шийдвэрлэх журам”-ын дагуу үйлчилгээ эрхлэгч, хэрэглэгчдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэдэг.
Тус хороо нь тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, иргэд, аж ахуйн нэгж, хэрэглэгчдийн өргөдөл, гомдлыг бичгээр, Засгийн газрын 11-11 төвөөр, утсаар, имэйлээр болон биечлэн гэсэн хэлбэрүүдээр хүлээн авдаг.
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь эрхлэх асуудлын хүрээнд дараах төрлийн санал, гомдлыг хүлээн авч “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх тухай” хуулийн дагуу өргөдлийг хүлээн авсан өдрөөс хойш 30 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ. Саналын шинжтэй өргөдлийн хариуг 90 хоногт багтаан өгнө.
Иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлт хүлээж авах мэргэжилтэн: Б.Цэрэндулам
Утас: 304258,1800-1858 (Ажлын цагаар)
Гомдол гаргагч Эрхлэх асуудлын хүрээ Төрөл, ангилал
Хэрэглэгч буюу
иргэн, аж ахуйн нэгж

ХХЗХ-ны үйл ажиллагаатай

холбоотой

ТЗ, ЭБ, БГ олголттой холбоотой

Радио давтамжтай цахилгаан соронзон

орны хүний биед үзүүлэх нөлөөлөл

Ажилтан, албан хаагчидтай холбоотой
Мэдээллийн ил тод байдал
Бусад

Үйлчилгээ эрхлэгчийн

үйл ажиллагаатай

холбоотой гомдол, маргаан

Үйлчилгээний чанар
Үнэ тарифтай холбоотой
Төлбөр тооцоотой холбоотой
Хамрах хүрээтэй холбоотой
Интернэтийн хурд
Дата роуминг
Радио давтамжийн нөлөөлөл
Шуудангийн үйлчилгээтэй холбоотой
Үйлчилгээний ажилтантай холбоотой
Бусад
Үйлчилгээ эрхлэгчийн зүгээс
/Тусгай Зөвшөөрөл, Эрхийн бичиг эзэмшигч/

ХХЗХ-ны эрх үүрэгт

хамаарах

Нөхцөл шаардлага
Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлстэй холбоотой
Радио давтамжийн төлбөр
Харилцан холболт
Тусгай зөвшөөрлийн менежменттэй холбоотой

Радио давтамжтай цахилгаан соронзон

орны хүний биед үзүүлэх нөлөөлөл

Тусгай зөвшөөрөл, Эрхийн бичиг,

Бүртгэлийн гэрчилгээ олголттой холбоотой

Бусад

ХХЗХ-ны дотоод үйл

ажиллагаатай хамаатай

Төлбөр тооцоотой холбоотой /төлбөр бодолт, нэхэмжлэл/
Ажилтан, албан хаагчидтай холбоотой
Мэдээллийн ил тод байдал

Бусад үйл эрхлэгчийн үйл

ажиллагаатай холбоотой

/маргааны шинжтэй/

Радио давтамжийн нөлөөлөл
Өрсөлдөөний шинжтэй
Бусад
Цагийн үеийн бусад    Сонгуулийн сурталчилгаа

 

Байгууллагын ажилтан, албан хаагч нартай холбоотой ёс зүй, зан харилцаа, үйлчилгээний чанар, байгууллагын соёлтой холбогдох асуудлаар та Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Ундармаа хандана уу. Имэйл хаяг: undarmaa@crc.gov.mn; Утас: +976-11-304258

 

Өргөдөл, гомдол хүлээн авч барагдуулдаг арга хэлбэрүүд

Хэрэглэгч та үйлчилгээ эрхлэгч операторын ажил, үйлчилгээтэй холбоотой гомдлоо юуны өмнө тухайн оператортоо хандан шийдвэрлүүлэх нь зүйтэй юм. Үйлчилгээ эрхлэгч нь хэрэглэгчдийнхээ өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч барагдуулах үүрэгтэй байдаг.

Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хороо нь дараах арга хэлбэрүүдээр өргөдөл, гомдлыг судалж шийдвэрлэдэг. Үүнд:

  • Иргэд, аж ахуйн нэгжээс ирсэн санал хүсэлтийг хүлээн авч тайлбар, мэдээлэл, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх,
  • Үйлчилгээ эрхлэгчтэй холбоотой хэрэглэгчээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч тухайн үйлчилгээ эрхлэгчид гомдлыг шалгаж, шийдвэрлэн хэрэглэгчид болон тус хороонд эргэн мэдэгдэх талаар хугацаатай үүрэг даалгавар өгөх,
  • Уулзалт, ярилцлага зохион байгуулж маргаанд оролцогч талуудын тайлбарыг сонсох,
  • Шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд газар дээр нь очиж танилцах, хэмжилт, шалгалт хийх,
  • Эрх үүрэгт хамаарахгүй асуудлаар ирүүлсэн гомдлыг хуулийн хугацаанд холбогдох байгууллагад нь шилжүүлэх,
  • Саналыг хүлээн авч судлан цаашдын ажилдаа тусгаж хэрэгжүүлэх, зохицуулалт, дүрэм журам, нөхцөл шаардлагадаа шинэчлэлт, өөрчлөлт оруулах,
  • Шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээллийг вэб сайтаар тогтмол мэдээлэх,

Шийдвэрлэлтийн мэдээлэл

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2020/06/17
Мэдээ мэдээлэл
2020 оны 6 сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНД 2020 ОНЫ 06 САРД ИРСЭН САНАЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ
07.10
Наадам мэндчилгээ 2020
Наадам мэндчилгээ 2020
07.10
МЭДЭГДЭЛ
Мэдэгдэл
07.07
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ 2020 ОНЫ 6 ДУГААР САРД ХҮЛЭЭН АВСАН БАРИМТ БИЧГИЙН МЭДЭЭ
07.06
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 6 дугаар сарын тайлан
07.03
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
Радио давтамжийн цахилгаан соронзон орны хүнд үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшний хэмжилт Юнител ХХК 06/1387
07.02
Олон улсын стандартуудыг орчуулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь доорх стандартуудыг орчуулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул уг үйлчилгээг үзүүлэх хүсэлтэй зөвлөхийн багийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:
07.02
Мэдэгдэл
Дараах хуулийн этгээд /иргэн/-үүд тус журамд заасан хугацааны дотор зөвшөөрлийн хугацаагаа сунгуулах хүсэлтээ ирүүлнэ үү.
07.01
Мониторингийн 2020 оны 5 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 5 дугаар сарын тайлан
06.26
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
06.25