2019.05 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
ХХЗХ

1.Зар сурталчилгааны хэтрэлт

7.27 Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн нэг цаг тутамд дамжуулах зар сурталчилгаа (реклам) нь 15 (арван таван) минутаас хэтрэхгүй байна.
 

 

2.Монгол бүтээлийн хувь

7.4 Долоо хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 50 хувиас доошгүй нь үндэсний нэвтрүүлэг байна.
 

ӨНТВ-ийн Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор

ТВ 1-р
7 хоног
2-р
7 хоног
3-р
7 хоног
4-р
7 хоног
5-р
7 хоног
Сарын дундаж
1 25-р суваг 59 59 61 72 72 64
2 BBS 83 59 63 55 75 67
3 C1 66 67 67 66 68 67
4 ETV 89 89 88 86 89 88
5 MNB 80 82 84 87 92 84
6 MNB Монголын мэдээ 100 98 100 100 100 99
7 NTV 39 42 62 38 49 45
8 SB 73 76 71 79 95 77
9 SBN 66 63 63 61 66 63
10 TM 83 83 83 83 83 83
11 TV8 100 99 96 89 90 95
12 UBS 73 75 82 83 84 79
13 Боловсрол суваг 44 46 47 57 60 50
14 Ви Ти Ви 90 90 90 90 90 90
15 Ийгл ньюс 98 98 98 98 100 98
16 Малчин ТВ 100 100 100 100 100 100
17 Монгол HD 57 54 51 52 49 53
18 Нутаг 21 91 87 89 91 88 89
19 Стар ТВ 46 45 47 43 46 45
20 Сүлд 84 86 87 90 88 87
21 ТВ-4 75 76 78 78 77 77
22 ТВ5 67 69 64 65 55 65
23 ТВ9 73 74 74 74 72 74
24 Эх Орон 58 56 59 56 59 57
 

 

Төрөлжсөн сувгуудын Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор

ТВ 1-р
7 хоног
2-р
7 хоног
3-р
7 хоног
4-р
7 хоног
5-р
7 хоног
Сарын дундаж
1 7 Суваг 50 44 41 62 46 49
2 Asiabox 17 19 22 22 29 21
3 Channel 11 86 88 88 87 87 87
4 Documentary Box 0 0 0 0 0 0
5 Ebox 100 100 100 100 100 100
6 GTV 100 99 99 98 100 99
7 Home Shopping 100 100 100 100 100 100
8 MassTV 100 100 100 98 94 99
9 MNB Спорт 100 100 100 100 100 100
10 MNBA Sports 100 100 100 100 100 100
11 MNC 75 75 79 71 73 75
12 Mon Plus 69 79 77 76 79 76
13 MovieBox 15 15 19 25 27 19
14 Moviemax 8 6 8 9 17 9
15 National times news 82 86 90 89 80 86
16 ONTV 64 65 75 65 64 67
17 OTV 79 73 71 72 77 74
18 Shop Mongolia 100 100 100 100 100 100
19 SPS Classic 53 53 53 55 49 53
20 SPS Fight 47 51 52 67 50 54
21 SPS National 90 92 82 89 94 89
22 SPS Prime 19 17 18 17 13 17
23 SPS World 37 34 31 18 20 30
24 Trade 100 100 100 100 100 100
25 TV10 90 93 93 97 98 94
26 TV3 84 76 70 78 93 79
27 Volume Plus 69 75 77 77 76 75
28 World TV 41 46 43 49 60 46
29 Барилга ТВ 69 67 73 67 73 69
30 Бидний цөөхөн Монголчууд 100 100 100 100 100 100
31 Блүүмберг МН 75 76 87 76 76 78
32 Глобал ТВ 100 100 100 100 100 100
33 Дреам ТВ 21 20 21 22 24 21
34 Лайк 91 94 96 90 89 92
35 Молор 100 100 100 100 100 100
36 Оллоо ТВ 37 40 45 49 50 44
37 Өлзий ТВ 91 90 90 92 95 91
38 Парламент 88 87 92 91 93 90
39 Рояль 79 79 79 80 82 79
40 Синима 40 40 46 51 39 44
41 Скай ТВ 29 31 27 29 32 29
42 Смарт HD 65 63 67 65 65 65
43 Соён гэгээрүүлэгч 86 79 85 80 91 83
44 Суваг 1 94 90 92 93 95 93
45 Талын Монгол 91 91 90 90 88 90
46 ТВ2 64 65 67 75 71 68
47 ТВ6 70 68 68 68 76 69
48 Шууд ТВ 95 95 96 97 99 96
49 Эко 58 73 80 73 67 71

3.Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь

7.16 Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас багагүй байна.
 
5.1.12. Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 20%-иас багагүй байна. (“Монгол улсын нутаг дэвсгэрт телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ хүргэхэд тавигдах нөхцөл шаардлага”)
 

 

4.Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

7.51.1 Телевизийн сувгууд нь хөтөлбөрөө төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэн нэвтрүүлэх бөгөөд нэг хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 80%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэсэн агуулга байна.

7.51.2 Хөтөлбөрт эзлэх төрөлжсөн чиглэлийн хувийг тооцохдоо 06:00-24:00 цагийн хоорондох хөтөлбөрийн нийт цагийг авч үзнэ.

7.51.4 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн сувгийн хөтөлбөрийн 60%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээрээ бэлтгэсэн агуулга байна.

 

 

7.51.5 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн суваг нь 18:00-23:00 цагийн хоорондох нийт эфирийн цагийн 80%-д зөвхөн төрөлжсөн чиглэлээр нэвтрүүлэг бэлтгэж хүргэнэ.
 

 

5.Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн хувь

 
 

 

6.Өөрийн бүтээлийн хувь хэмжээ

7.15 Телевиз, радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн 7 хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 30 хувиас доошгүй нь өөрийн бүтээл байна.
 
 

 

7.06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

7.23 Насанд хүрэгчдэд зориулсан насны ангиллын тэмдэг, тэмдэглэгээтэй буюу 18 наснаас дээш насныханд зориулсан кино, нэвтрүүлгийг өглөө 6:00-22:00 цагийн хооронд нэвтрүүлэхгүй, давтан дамжуулахгүй байна.
  ТВ-ийн нэр Зөрчлийн тоо
1 25-р суваг 10
2 MNB 10
3 SBN 1
4 ТВ9 21

 

  Сувгийн нэр Зөрчлийн тоо
1 Moviemax 2

8.Баннер гаргасан зөрчил

7.36 Зар сурталчилгааны цагаас бусад цагт нэвтрүүлж буй нэвтрүүлгийн үеэр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баннер хэлбэрийн зар сурталчилгаа, логог дэлгэц дээр давхардуулан гаргахгүй байна.
  ТВ-ийн нэр Зөрчлийн тоо
1 ТВ9 6
2 25-р суваг 5
3 C1 5
4 Ви Ти Ви 5
5 ETV 1
6 SBN 1

 

  Сувгийн нэр Зөрчлийн тоо
1 National times news 8
2 MNC 6

9. Теле-худалдааны сувгийн мониторинг

7.51.13 Теле худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн суваг нь энэхүү нөхцөл шаардлагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгээс бусад зар сурталчилгаа (реклам) явуулахгүй.

7.51.14 Өөрийн теле-худалдааны сувгаар дамжуулан борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээс бусад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан, энэхүү нөхцөл шаардлагагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь нь нэг өдрийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.

7.51.15 Теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн сувгуудын 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгааны нийт цагийн 10 хувиас доогүй нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа байна. 

 

Сувгийн нэр Дамжуулсан зар сурталчилгаа Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хувь
1 Home Shopping 0 0 0
2 Shop Mongolia 193 16,84 20,43
3 Trade 25615 3,01 6,82
4 Глобал ТВ 0 0 0,34
5 Шууд ТВ 0 0 9,91
С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2019/06/28
Мэдээ мэдээлэл
ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
05.29
Мониторингийн 2020 оны 4 дүгээр сарын тайлан
Мониторингийн 2020 оны 4 дүгээр сарын тайлан
05.29
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 5 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны ээлжит 5 дугаар хуралдааны мэдээлэл
05.28
Монгол Улсын Их Хурлын сонгууль 2020
Монгол Улсын Их хурлын сонгууль 2020
05.28
Веб сайтын үйлчилгээ эрхлэгчдийн анхааралд
Веб сайтын үйлчилгээ эрхлэгчдийн анхааралд
05.27
Радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдээс Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай мэдэгдлийг хүлээн авч, бүртгэх ажил дууслаа.
Радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдээс Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх тухай мэдэгдлийг хүлээн авч, бүртгэх ажил дууслаа.
05.27
Хүүхэд хамгаалал
Хүүхэд хамгаалал
05.25
Фэйсбүүк аюулгүй ёс зүйтэй хэрэглээ
Фейсбүүк дэх ёс зүйтэй хэрэглээ
05.22
Фэйсбүүк компанитай "Election Day" Сонгууль-2020 цахим уулзалт зохион байгууллаа
Фэйсбүүк компанитай "Election Day" Сонгууль-2020 цахим уулзалт зохион байгууллаа.
05.18
Интернэтийн .MN домэйн нэр эзэмшигч нийт хэрэглэгчдийн анхааралд
интернэтийн.MN домэйн нэр эзэмшигч нийт хэрэглэгчдийн бүртгэлийн хаягийн мэдээллийг Улсын бүртгэлийн цахим системтэй тулгаж баталгаажуулдаг
05.18