Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны ээлжит 5 дугаар хуралдааны мэдээлэл
ХХЗХ

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны ээлжит 5 дугаар хуралдаан 2019 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр болов

Энэхүү хуралдаанаар Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хууль эрхзүйн акт, баримт бичгийн талаар танилцуулга; “Радио давтамжийн төлбөрийн журам, төлбөрийг шинэчлэх санал боловсруулах” ажлын хэсгийн тайлангийн танилцуулга; Тусгай зөвшөөрлийн тухай; бусад асуудал зэрэг 4 асуудлыг хэлэлцэв. Тус хуралдаан нь хэлэлцсэн дээрх  асуудлаар хорооны хуралдааны 1 тогтоолыг баталж, хорооны хуралдааны 1 тэмдэглэлээр удирдамж чиглэл, хугацаатай үүрэг, даалгаварыг холбогдох газар, хэлтэст үүрэг болгон даалгав.

Зохицуулах хорооны 2019 оны ээлжит 1 дугээр хуралдааны 01 дүгээр тэмдэглэлээр өгсөн үүргийн дагуу “Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хууль эрхзүйн акт, баримт бичгийн талаар танилцуулга”-ыг хуралдаанаар хэлэлцээд, хорооны тогтоол шийдвэр, зохицуулалтын баримт бичгийг Захиргааны ерөнхий хууль, холбогдох хууль, тогтоомжид нийцүүлэх арга хэмжээний хэрэгжилт, тайлан үр дүн болон зохицуулалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд хууль эрх зүйн чиглэлээр шийдвэрлэх шаардлагатай байгаа асуудлууд, хувилбар шийдлийн талаар удирдамж чиглэл өгч, асуудлыг дахин боловсруулах талаар холбогдох газар хэлтэст үүрэг болгов. Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хэмжээнд 2019 оны 5 дугаар сарын 01-ний өдрийн байдлаар, ХХЗХ-ны хуралдаанаар баталсан хүчин төгөлдөр мөрдөж буй тогтоол, шийдвэрийн нийтдээ 77 эрх зүйн зохицуулалтын баримт бичиг байгаа бөгөөд үүнээс, Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн хорооны тогтоолоор шинэчлэн баталж ХЗДХЯ-ны Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн санд хянуулан бүртгүүлсэн 9 захиргааны хэм хэмжээний акт (ХХЗХ-ны 2017 оны 06 дугаар тогтоолоор батлагдсан 2 баримт бичиг болон 2017 оны 18, 31, 32, 58 дугаар тогтоол, 2018 оны 17, 23, 24 дүгээр тогтоол); Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн санд бүртгүүлэх шаардлагагүй 10 баримт бичиг (Тухайлбал, Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 39 дүгээр тушаал болон 216 дугаар тушаал болон ХХЗХ-ны 2012 оны 06 дугаар, 2014 оны 19 дүгээр, 44 дүгээр, 59 дүгээр, 2015 оны 41 дүгээр, 2016 оны 01 дүгээр, 43 дугаар, 2018 оны 04 дүгээр тогтоол) зэрэг болно.

Хорооны Даргын 2018 оны А/77 тоот тушаалаар “Радио давтамжийн төлбөрийн журам, төлбөрийг шинэчлэх санал боловсруулах” ажлын хэсгийг байгуулсан. Тус хуралдаанд ажлын хэсгээс олон улсын спектрийн зохицуулалт, зорилго; Монгол улсын радио спектрийн зохицуулалт, хуваарилалт, ашиглалт; олон улсын спектрийн төлбөрийн арга, аргачлал; Монгол улсын радио спектрийн төлбөрийн аргачлал, үнэлгээ болон дүгнэлт, зөвлөмжийн талаар танилцуулгыг хэлэлцүүлсэн.  Радио спектр нь хүний үйл ажиллагаанаас ангид оршдог байгалийн баялаг, түүний бодит тоо хэмжээ нь хязгаарлагдмал учраас ховор нөөц баялаг гэж мэргэжилтнүүд үздэг юм. Үүнд: нийт давтамжийн нөөц нь байгалийн ба физикийн үзүүлэлтээр тодорхойлогддог; ашиглах боломжтой баялгийн нөөц нь эдийн засгийн ба техникийн хүчин зүйлээр тодорхойлогддог (ялангуяа харьцангуй зардлын өсөлтөөс); ашиглагдаж буй баялгийн нөөц нь эдийн засаг ба техникийн нөхцөл байдлаар хэмжигддэг зэрэг болно. Хуралдаанаас ажлын хэсгийн санал, зөвлөмжийг зарчмын хувьд дэмжээд, олон улсын радио спектрийн зохицуулалт, хуваарилалт, ашиглалт; спектрийн төлбөрийн тооцооны аргачлалын загвар, жишиг болон тэргүүн туршлагыг судлан харьцуулах, хоёр талын болон олон улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд гадаад, дотоодын зөвлөх үйлчилгээ авах талаар судлах, цаашид Радио долгионы тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлттэй уялдуулан санал зөвлөмжид тусгах талаар ажлын хэсэгт үүрэг чиглэл болгов.  

Тус хорооны хуралдаанаар тусгай зөвшөөрлийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай  (МЦХ ХК) танилцуулга, хорооны хуралдааны тэмдэглэлийн төсөл, Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 300 дугаар тогтоол, ЗГХЭГ-аас ирүүлсэн 2019 оны 2 дугаар сарын 02-ны өдрийн ХЭГ/ 311 тоот албан бичиг, Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас ирүүлсэн 2019 оны 3 дугаар сарын 15-ны өдрийн А-1/721 тоот албан бичиг, Мэдээлэл холбооны операторуудын ассоциаци ТББ-аас ирүүлсэн 2019 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 13 тоот албан бичиг, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газраас ирүүлсэн 2019 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 1/294 тоот бодлогын чиглэлийг тус тус авч хэлэлцээд, МЦХ ХК-ийн тусгай зөвшөөрөлтэй холбогдох асуудлыг шийдвэрлэх талаар удирдамж, чиглэл өгөх тухай Хорооны хуралдааны 2019 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдрийн 10 дугаар тэмдэглэл гаргах нь зүйтэй гэж тогтов. Тэмдэглэлд, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны 06 дугаар тогтоолын хавсралтаар МЦХ ХК-д олгосон “Утасгүй интернэтийн үйлчилгээнд радио давтамж ашиглах” тусгай зөвшөөрлийн дагуу гэрээ байгуулах, гэрчилгээ олгох асуудлыг зохион байгуулах; МЦХ ХК-тай уг тусгай зөвшөөрлийн гэрээг байгуулахдаа тус компаниас ирүүлсэн санал хүсэлт, компаний санхүүгийн өнөөгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдал, холбогдох байгууллагаас ирүүлсэн бодлогын чиглэлийг тус тус үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн нэг удаа төлөх төлбөрийг 5 жилийн хугацаатай хойшлуулж, 2024 оноос эхлэн 5 жилийн хугацаанд хуваарийн дагуу бүрэн барагдуулах асуудлыг нарийвчлан тусгах зэрэг удирдамж, чиглэлийг баримтлан ажиллахыг холбогдох бүтцийн нэгжид даалгалаа.

Тус хорооны хуралдаанаар “Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай” газар, хэлтсийн боловсруулсан танилцуулга, дүгнэлт болон тогтоолын төслийг авч хэлэлцэв. Энэхүү хэлэлцсэн асуудлаар 1 тогтоолыг батлан шийдвэрлэсэн. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1 дэх заалт, 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэг, Харилцаа холбооны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэг, 9 дүгээр зүйлийн 9.1.2 дах заалт, 12 дугаар зүйл, Радио долгионы тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэг, 11.2.1 дэх заалт, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны 38 тоот тогтоолоор баталсан “Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн 10 ААН, хуулийн этгээдэд 2019 оны  5 дугаар  сарын 24-ний өдрийн 22 тоот тогтоолын хавсралтаар 10 тусгай зөвшөөрлийг шинээр олголоо.

(Хуралдааны баталсан тогтоолын жагсаалт, холбогдох хавсралтыг үзнэ үү)

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2019/06/07
Мэдээ мэдээлэл
“Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форум болно
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон НҮБ-ын Хүүхдийн сан хамтран “Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форумыг 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна
10.18
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
10.17
Зүүн бүсийн аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалтыг хийлээ
Улаанбаатар хотын алслагдсан Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүд болон Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд сумд, Говьсүмбэр, Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй тус хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг газар дээр нь шалгаж, холбогдох хууль тогтоомж түүнд нийцүүлэн гаргасанжурам, нөхцөл шаардлагын биелэлт болон тусгай зөвшөөрлийн гэрээний хэрэгжилтийн байдалд хэмжилт, шалгалтыг хийж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчлийг арилгах, таслан зогсоох, шударга өрсөлдөөнийг бий болгох зорилгоор шалгалтыг 2019 оны 08-р сарын 21-нээс 31-ний өдрүүд, 09-р сарын 4-нөөс 16-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.
10.16
MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх ажлын чиглэлийг тодорхойлох MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
10.16
Монгол Улс БНХАУ-тай хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын гэрээ байгууллаа
Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс хоорондын хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын хүрээнд III уулзалт 2019 оны 10 дугаар сарын 9-нөөс 11-ний өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Бээжин хотноо болж өнгөрлөө.
10.16
Бусдад зөв мэдээллийг түгээе
Цахим орчин, нийгмийн сүлжээнд нийтэлсэн аливаа худал хуурмаг мэдээлэл нь өвсөнд гал тавихтай адил хурдан тархаж, олон нийтийн санаа бодлыг үймүүлэх, төөрөлдүүлэх, улмаар нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсэж, үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх хүртэл хор уршигтай. Тиймээс та аливаа мэдээллийг бусдад түгээхээсээ өмнө fake news буюу худал мэдээлэл мөн эсэхийг нягтлан шалгаж сураарай. Зөвхөн зөв мэдээллийг л бусдад түгээцгээе.
10.14
Сургалт зохион байгуулах тухай
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг тус сургууль дээр 2019 оны 10-р сарын 30-ээс 12 сарын 5-ны хооронд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ удаагийн сургалтаар зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн сургалт, сунгалтыг хийнэ.
10.14
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
10.11
Санал асуулга явагдаж байна. Та бүхэн идэвхитэй оролцохыг урьж байна
Энэхүү санал асуулга нь тусгай дугаарын үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйлчилгээний чанар болон хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг тодорхойлох, үнэ тарифын зохистой байдлыг илрүүлэх зорилготой юм.
10.11
Цахим орчинд Зөвийг түгээе
Нийгмийн сүлжээ нь бусдад үзүүлэх нөлөөллийн хувьд хүчирхэг хэрэгсэл тул олон нийтийн санаа бодлыг эргүүлэн өөрчлөх эсвэл чиглүүлэн төлөвшүүлэх зорилгоор компанит ажил өрнүүлж ашигладаг. Энэ жишээг 2016 онд болсон АНУ-ын ерөнхийлөгчийн сонгуулиас бэлхэн харж болно. Тиймээс хүн бүхэн дор бүрнээ зөвийг дэмжиж, сайныг түгээвэл нийгэмд эерэг өөрчлөлт авчирч, сайн сайхны эхлэлийг тавих боломжтой. Өөрөөр хэлбэл аливаа хар барааныг багасгая гэвэл эерэг, гэгээлэг бүхнийг түгээн дэлгэрүүлэхэд болох аж.
10.09