Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2018 оны ээлжит 3 дугаар хуралдааны мэдээлэл
ХХЗХ

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2018 оны ээлжит 3 дугаар хуралдааныг 2018 оны 3 дугаар сарын 29-ны өдөр зохион байгуулав. Уг хорооны хуралдаанаар Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай (Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хуралдааны дэг); “Радио, телевизийн салбарын зах зээлийн багтаамжийг тодорхойлох судалгааны тайлан”-гийн талаар танилцуулга; Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын хэрэгжилтийг хангуулах тухай (Мониторингийн үр дүн, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал); “Жемнэт ХХК-ийн интернэтийн бөөний үйлчилгээний үнэ тарифт зохицуулалт хийх тухай” танилцуулга; Монголын Үндэсний Олон нийтийн радио, телевизийн (МҮОНРТ)-иэс өөрийн нэмэлт сувгийн хөтөлбөрийг олон нийтэд хүргэх талаар ирүүлсэн хүсэлтийн тухай; тусгай зөвшөөрлийн талаар холбогдох газар, хэлтсээс боловсруулсан санал дүгнэлт, тогтоолын төсөл зэрэг үндсэн 6 асуудлыг хэлэлцэж, хэлэлцсэн асуудлаар хорооны хуралдааны 4 тогтоол, хуралдааны 3 тэмдэглэлийг баталсан болно.  

Хуралдаанд тус хорооны 2016 оны 43 тоот тогтоолын хавсралтаар баталсан “Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хуралдааны дэг”-ийн 5.11 заалтад нэмэлт оруулах тухай танилцуулга, тогтоолын төслийг боловсруулан хэлэлцүүлэв. “Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны дүрэм”-ийн 2 дугаар зүйлийн 2.1.4 дэх заалтыг үндэслэн “Нэмэлт оруулах тухай” 2018 оны 3 дугаар сарын 29-ны 08 дугаар тогтоолыг батлав. Энэхүү нэмэлтийг  “Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хуралдааны дэг”-д оруулснаар хорооны хуралдааны шийдвэрийг албажуулан  байгууллага, иргэн, ААН-д хүргүүлэх үйл ажиллагааг хялбаршуулах, байгууллагын цахим хуудаст тогтоол шийдвэрийг эх хувийг албажуулан байршуулах боломжийг бүрдүүлсэн.

Тус хуралдаанд Зохицуулалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх газраас “Радио, телевизийн салбарын зах зээлийн багтаамжийг тодорхойлох судалгааны тайлан”-гийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулга хийлээ. Судалгаагаар телевиз, радиогийн салбарын зах зээлийн багтаамжийг судалж, салбарын тоглогчдод нөлөөлж байгаа хүчин зүйлс, тоглогчдын зохистой тоо хэмжээг тодорхойлж телевиз, радиогийн бизнесийн орчны өнөөгийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгсөн бодит судалгаа гаргаснаар өргөн нэвтрүүлгийн эрүүл хөгжлийг дэмжихэд шаардлагатай асуудлууд, тусгай зөвшөөрөл олголтын өнөөгийн байдал, олголтын зарчим, шалгуур үзүүлэлтэд дүн шинжилгээ хийж, шаардлагатай зохицуулалтын арга хэмжээг тодорхойлсон байна.  Цаашид уг судалгааны үр дүнд тулгуурлан радио, телевиз, сувгийн зохицуулалтыг улам боловсронгуй болгох, өргөн нэвтрүүлгийн хөгжлийг дэмжих, тусгай зөвшөөрлийн үйлчилгээг сайжруулах цогц арга хэмжээг үе шаттай авч хэрэгжүүлэхээр тогтов.

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9.1.5  дахь хэсэгт “харилцаа холбооны үйлчилгээний тариф тогтоох аргачлалыг батлах, зах зээлд давамгайлж буй үйлчилгээний тарифыг хянах” тухай заасныг үндэслэн ШӨХТГ-ын шийдвэрээр интернетийн бөөний урсгалын үйлчилгээний зах зээлд давамгай байдалтай аж ахуйн нэгжээр тогтоогдсон “Жемнет ХХК”-ийн үйлчилгээний үнэ тарифид зохицуулалт хийх тухай таницуулгыг 2018 оны ээлжит 3 дугаар хуралдаанаар авч хэлэлцээд, тус хорооны 2018 оны 3 дугаар сарын 29-ны өдрийн “Үнэ тарифын талаар авах арга хэмжээний тухай” 03 дугаар хуралдааны Тэмдэглэлээр хорооны нэр бүхий гишүүдээс гаргасан санал, зөвлөмжийн дагуу холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд эрх ашиг нь хөндөгдөж буй тухайн компанид хүргүүлэн саналыг албан ёсоор авч асуудлыг боловсруулж, Хорооны 2018 оны ээлжит 4 дүгээр хуралдаанд хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх нь зүйтэй гэж тогтов.

Тус хорооны хуралдаанаар Зохицуулалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх газар болон ажлын хэсгээс боловсруулсан “Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын хэрэгжилтийг хангуулах тухай (Мониторингийн үр дүн, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал)” танилцуулга, цаашид хэрэгжүүлэхээр санал болгож буй  нэр бүхий хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг 3 сараар түдгэлзүүлэх, хамрах хүрээг өөрчлөх, 9-12 сарын хугацаатай үүрэг даалгавар хүргүүлэх, хүчингүй болгох дүгнэлтийн талаар тус тус  хэлэлцэв. Хорооны 2018 оны 3 дугаар сарын 29-ны өдрийн хуралдааны “Хяналт, мониторингийн үр дүнгийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 04 дүгээр Тэмдэглэлээр, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу хяналт шалгалтын тайлан, үр дүнгийн талаар хамаарал бүхий этгээдэд хуульд заасан аль нэг хэлбэрээр танилцуулж мэдэгдэх, мэдэгдсэн талаар хариуг албажуулан авах; Захиргааны ерөнхий хуулийн хэм хэмжээнд нийцүүлэх, хуулийн дагуу процессыг гүйцэтгэх, шат шатны арга хэмжээг хэрэгжүүлж, улмаар  нэр бүхий хуулийн этгээд нарт хариуцлага тооцох, арга хэмжээ авах  санал, дүгнэлтээ эцэслэн боловсруулж, Хорооны дараагийн ээлжит хуралдаанд хэлэлцүүлэхийг холбогдох газар, ажлын хэсэгт үүрэг болгов.

Тус хорооны хуралдаанаар Монголын Үндэсний Олон нийтийн радио, телевизийн (МҮОНРТ)-иэс өөрийн нэмэлт сувгийн хөтөлбөрийг олон нийтэд хүргэх талаар ирүүлсэн хүсэлт болон талаар Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газраас ирүүлсэн саналын тухай танилцуулгыг хэлэлцээд, МҮОНРТ-ийн нэмэлт сувгуудын хөтөлбөрийг олон нийтэд хүргэхдээ Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газраас 2018 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 1/259 дугаар албан тоотоор ирүүлсэн бодлогын удирдамж, чиглэлийг баримтлан хууль, тогтоомжийн дагуу зохицуулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, холбогдох хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн гэрээнд тусгах, албан тоотоор мэдэгдэх нь зүйтэй гэж шийдвэрлэв.

Тус хуралдаанаар “Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай”, “Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай”, “Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай” холбогдох газар, хэлтсийн боловсруулсан танилцуулга, дүгнэлт болон тогтоолын төслийг авч хэлэлцээд, хорооны хуралдааны дараах тогтоолыг батлан шийдвэрлэв:

  • 2018 оны 3 дугаар сарын 29-ны өдрийн 09 тоот тогтоолын хавсралтаар нийтдээ 23 хуулийн этгээдэд 23 тусгай зөвшөөрөл шинээр олгосон;
  • 2018 оны 3 дугаар сарын 29-ны өдрийн 10 тоот тогтоолын хавсралтаар 5 хуулийн этгээдийн 6 тусгай зөвшөөрлийн хамрах хүрээнд өөрчлөлт оруулсан;
  • 2018 оны 3 дугаар сарын 29-ны өдрийн 11 тоот тогтоолоор 3 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон болно.

(Хуралдааны баталсан тогтоолын жагсаалт, холбогдох хавсралтыг http://www.crc.gov.mn/main.php?cid=1&do=70&did=0 үзнэ үү).

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2018/04/13
Мэдээ мэдээлэл
ДЭЛХИЙН РАДИО ХОЛБООНЫ ЭЭЛЖИТ ИХ ХУРАЛ - 2019 ЭХЭЛЛЭЭ
Ээлжит Дэлхийн Радио Холбооны Их Хурал нь 2019 оны 10 сарын 27-11 сарын 22-ны хооронд Арабын Бүгд Найрамдах Египет улсын Шарим-эл-Шейх хотноо зохион байгуулагдах бөгөөд ОУЦХБ-ын гишүүн 193 орны 3000 гаруй төлөөлөгч оролцоно.
10.23
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
10.21
“Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форум болно
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон НҮБ-ын Хүүхдийн сан хамтран “Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форумыг 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна
10.18
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
10.17
Зүүн бүсийн аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалтыг хийлээ
Улаанбаатар хотын алслагдсан Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүд болон Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд сумд, Говьсүмбэр, Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй тус хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг газар дээр нь шалгаж, холбогдох хууль тогтоомж түүнд нийцүүлэн гаргасанжурам, нөхцөл шаардлагын биелэлт болон тусгай зөвшөөрлийн гэрээний хэрэгжилтийн байдалд хэмжилт, шалгалтыг хийж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчлийг арилгах, таслан зогсоох, шударга өрсөлдөөнийг бий болгох зорилгоор шалгалтыг 2019 оны 08-р сарын 21-нээс 31-ний өдрүүд, 09-р сарын 4-нөөс 16-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.
10.16
MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх ажлын чиглэлийг тодорхойлох MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
10.16
Монгол Улс БНХАУ-тай хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын гэрээ байгууллаа
Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс хоорондын хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын хүрээнд III уулзалт 2019 оны 10 дугаар сарын 9-нөөс 11-ний өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Бээжин хотноо болж өнгөрлөө.
10.16
Бусдад зөв мэдээллийг түгээе
Цахим орчин, нийгмийн сүлжээнд нийтэлсэн аливаа худал хуурмаг мэдээлэл нь өвсөнд гал тавихтай адил хурдан тархаж, олон нийтийн санаа бодлыг үймүүлэх, төөрөлдүүлэх, улмаар нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсэж, үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх хүртэл хор уршигтай. Тиймээс та аливаа мэдээллийг бусдад түгээхээсээ өмнө fake news буюу худал мэдээлэл мөн эсэхийг нягтлан шалгаж сураарай. Зөвхөн зөв мэдээллийг л бусдад түгээцгээе.
10.14
Сургалт зохион байгуулах тухай
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг тус сургууль дээр 2019 оны 10-р сарын 30-ээс 12 сарын 5-ны хооронд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ удаагийн сургалтаар зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн сургалт, сунгалтыг хийнэ.
10.14
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
10.11