Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны ээлжит 7 дугаар хуралдааны мэдээлэл
ХХЗХ

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны ээлжит 7 дугаар хуралдаан 2017 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдөр болов.

2017 оны ээлжит 7 дугаар хуралдаанаар, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам”-ын хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн сурталчилгаанд мониторинг хяналт хийсэн үр дүн, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлангийн танилцуулга; ээлжит 6 дугаар хуралдаанаас өгсөн үүргийн дагуу сувгийн зохицуулалт болон холбогдох ангилал, нөхцөл шаардлагад нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналын тухай; үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдийн багцын үйлчилгээний үнэ тарифыг тогтоох тухай; тусгай зөвшөөрлийн тухай зэрэг асуудлыг хэлэлцэн шийдвэр гаргалаа. Тус хорооны хуралдаанаас хэлэлцсэн асуудлаар 4 тогтоолыг баталж шийдвэрлэн, хорооны хуралдааны 1 тэмдэглэлээр удирдамж чиглэлийг өгөв.

Тус хуралдаанд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн сурталчилгаанд мониторинг хяналт хийсэн үр дүн, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлангийн танилцуулгыг ажлын хэсгээс танилцуулав. Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Сонгуулийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.18-д заасан чиг үүргийн дагуу тусгай ажлын хэсэг байгуулж,  радио, телевизээр нэвтрүүлсэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжит сонгуулийн сурталчилгаанд 2017 оны 6 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн хооронд  нийт 34 хоногийн хугацаанд хяналт  тавьж, хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээ авч ажилласан болно. Сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд www.crc.gov.mn цахим хуудсанд “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгууль-2017” хуудас нээж, сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж, холбогдох мэдээ, мэдээлэл, зөвлөмжийг тухай бүр гаргаж, хяналтын дүн мэдээ, тайланг 7 хоногоор тухай бүр олон нийтэд мэдээлж байсан.  Тус хороо нь сонгуулийн сурталчилгааны үеэр радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийг сурталчилгаа нэвтрүүлэхдээ Сонгуулийн тухай болон холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчихгүй байлгах үүднээс анхааруулсан албан тоотыг 2-3 удаа хүргүүлж, хяналт мониторингийн дүнд үндэслэн анхааруулах, сануулах болон илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах арга хэмжээг авч ажилласан. Тухайлбал: мониторинг, хяналтын эхний 7 хоногийн дүнгээр зөрчил илэрсэн Улаанбаатар хотын 11 телевиз, 3 суваг, 10 радио, орон нутгийн 16 телевизэд зөрчлийн дүнг хүргүүлж, зөрчилөө давтахгүй байхыг анхааруулж мэдэгдсэн. Анхааруулах албан тоот хүргүүлсэн боловч Сонгуулийн тухай хуулийн 82.5, 82.6, 82.14 дэх заалтын зөрчил нь давтагдсан, сурталчилгааны цагийн хэтрэлт ихтэй Улаанбаатар хотын 5 телевиз, 4 суваг, 4 радио, орон нутгийн 17  телевизэд Сонгуулийн тухай хуулийн 82.19-т заасны дагуу 1 удаагийн сануулах арга хэмжээ авсан болно. Сонгуулийн сурталчилгаанд хяналт тавьж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахад Монгол Шуудан ХК, Монголын кабелийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн холбоо ТББ-тай гэрээ байгуулж хамтран ажилласан байна.  Хуралдаанаас сонгуулийн үеэр ажлын хэсгийг хариуцлагатай, шуурхай, сайн ажилласныг тэмдэглээд, цаашид радио, телевизээр нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгаанд хяналт тавьж ажиллах үед гардаг зарим тодорхойгүй процесс, үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох, гомдол маргаан шийдвэрлэх, хариуцлага тооцохтой холбоотой Сонгуулийн тухай хуулийн зарим заалтуудыг сайжруулах чиглэлээр саналаа 2017 оны 9 дүгээр сард багтаан боловсруулж, холбогдох эрх бүхий ХЗДХЯ, Сонгуулийн Ерөнхий хороонд хүргүүлэхээр тогтов.

Хорооны 2017 оны ээлжит 6 дугаар хуралдаанаас өгсөн үүргийн хүрээнд “Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлага”-д өргөн нэвтрүүлэг, сувгийн төрөлжилт, тодорхойлолт, үндсэн ангилал, контент болон оюуны өмчийн зохицуулалтын асуудал, ирүүлсэн санал хүсэлтийг шийдвэрлэх, хамрах хүрээг тогтоох, зохицуулалтын баримтлах үндсэн зарчимын талаар оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн талаар танилцуулгыг тус хуралдаанд хэлэлцүүлэв. Хуралдааны явцад хорооны гишүүдээс гарсан санал, чиглэлийг тусган “Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлага”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинээр журам боловсруулах чиглэлийг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт өгч, хорооны хуралдаанд танилцуулж шийдвэрлүүлэхийг үүрэг болгов.

Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын зөвлөмжүүд, олон улсын харилцаа холбооны хөгжлийн хандлагын дагуу Монгол Улсын үүрэн холбооны  үйлчилгээ эрхлэгчид тухайн зах зээлд өөрийн үндсэн үйлчилгээний үнэ тарифыг тогтоохдоо яриа, өгөгдөл, богино үсэгт мэдээ (SMS) хосолсон багц хэлбэрт шилжүүлэх болсон. Ингэснээр давамгай байдалтай үйлчилгээ эрхлэгч багцын үйлчилгээ гэсэн нэрийн доор тус хорооны 2016 оны 01 тогтоолоор батлагдсан стандарт үнийн үйлчлэлд орохгүй олон төрлийн үйлчилгээ шинээр нэвтрүүлж байна. Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газраас 2017 оны 5 сард  “Монгол Улсын харилцаа холбооны үйлчилгээний үнэ тариф, өрсөлдөөний талаар баримтлах бодлогын чиглэл”-ийг шинэчлэн баталж, харилцаа холбооны салбарын үнэ тариф, өрсөлдөөний талаарх зохицуулалтыг боловсронгуй болгох боломжийг бүрдүүлсэн. Иймээс холбогдох газар, хэлтсээс 2017 оны ээлжит 7 дугаар хуралдаанд Монгол Улсын үүрэн телефон холбооны үйлчилгээний зах зээлд давамгайлагч  үйлчилгээ эрхлэгчийн “Үүрэн холбооны багцын үйлчилгээний тодорхойлолт, багцын үйлчилгээний үнэ тариф”-ыг тогтоож, батлах тухай асуудлыг боловсруулан хэлэлцүүлэв. Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.5 дах хэсгийг үндэслэн 2017 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн “Үнэ тариф тогтоох тухай” 34 дугаар тогтоолыг батлан гаргалаа. Энэхүү тогтоолын хавсралтаар “Үүрэн холбооны багцын үйлчилгээний тодорхойлолт, багцын үйлчилгээний үнэ тариф”-ыг тогтоож батлав. Үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдийн үндсэн үйлчилгээний 1 минутын үнэ тарифид хяналт тавихаас илүүтэйгээр хэрэглэгчид санал болгож буй багцын үйлчилгээнүүд, багцын үйлчилгээний орц буюу багцад хамрагдаж буй үйлчилгээний нэр төрлүүдийг оновчтой зөв тодорхойлох, багцын орцод нэрлэгдэж буй тухайн үйлчилгээний  амлалтыг хэрхэн тооцоолох, салбарын эдийн засгийн үр ашгийг хадгалж байх үүднээс үйлчилгээ эрхлэгчийн 1 хэрэглэгчээс олох орлого (ARPU)-ын хэмжээг тогтвортой байлгах, доод хэмжээг тодорхойлох, сүлжээндээ хязгааргүй ярих эрх олгох тарифын доод хэмжээг 1 хэрэглэгчээс олох орлого (ARPU)-той холбож тогтоох зэрэг зохицуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх боломжийг бүрдүүлж эхлээд байна.

Тус хорооны хуралдаанаар “Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай”, “Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт,  өөрчлөлт оруулах тухай”, “Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай” газар, хэлтсийн боловсруулсан танилцуулга, дүгнэлт болон тогтоолын төслийг авч хэлэлцэж, дээрх хэлэлцсэн 3 асуудлаар дараах тогтоолуудыг тус тус батлав. Үүнд:

  • 2017 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн 35 тоот тогтоолын хавсралтаар 3 хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл шинээр олгосон;
  • 2017 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн 36 тоот тогтоолын хавсралтаар 2 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан;
  • 2017 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн 37 тоот тогтоолын хавсралтаар 1 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон.

Тус хорооны хуралдаанаар “Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дуусгавар болсон, өөрийн хүсэлтээр цуцлуулах хүсэлтээ ирүүлсэн, сунгуулах хүсэлт ирүүлээгүй нэр бүхий 22 иргэн, хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг дуусгавар болгох саналын талаар танилцуулга, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай” асуудлыг авч хэлэлцээд, 2017 оны ээлжит 7 дугаар хуралдааны 11 дугаар тэмдэглэлийн хавсралтад заасан нэр бүхий 22 иргэн, хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг холбогдох хууль, тогтоомжийн заалтын дагуу дуусгавар болгохоор шийдвэрлэв.

(Хуралдааны баталсан тогтоолын жагсаалт, холбогдох хавсралтыг үзнэ үү).

 

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2017/08/04
Мэдээ мэдээлэл
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
10.21
“Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форум болно
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон НҮБ-ын Хүүхдийн сан хамтран “Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форумыг 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна
10.18
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
10.17
Зүүн бүсийн аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалтыг хийлээ
Улаанбаатар хотын алслагдсан Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүд болон Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд сумд, Говьсүмбэр, Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй тус хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг газар дээр нь шалгаж, холбогдох хууль тогтоомж түүнд нийцүүлэн гаргасанжурам, нөхцөл шаардлагын биелэлт болон тусгай зөвшөөрлийн гэрээний хэрэгжилтийн байдалд хэмжилт, шалгалтыг хийж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчлийг арилгах, таслан зогсоох, шударга өрсөлдөөнийг бий болгох зорилгоор шалгалтыг 2019 оны 08-р сарын 21-нээс 31-ний өдрүүд, 09-р сарын 4-нөөс 16-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.
10.16
MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх ажлын чиглэлийг тодорхойлох MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
10.16
Монгол Улс БНХАУ-тай хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын гэрээ байгууллаа
Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс хоорондын хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын хүрээнд III уулзалт 2019 оны 10 дугаар сарын 9-нөөс 11-ний өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Бээжин хотноо болж өнгөрлөө.
10.16
Бусдад зөв мэдээллийг түгээе
Цахим орчин, нийгмийн сүлжээнд нийтэлсэн аливаа худал хуурмаг мэдээлэл нь өвсөнд гал тавихтай адил хурдан тархаж, олон нийтийн санаа бодлыг үймүүлэх, төөрөлдүүлэх, улмаар нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсэж, үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх хүртэл хор уршигтай. Тиймээс та аливаа мэдээллийг бусдад түгээхээсээ өмнө fake news буюу худал мэдээлэл мөн эсэхийг нягтлан шалгаж сураарай. Зөвхөн зөв мэдээллийг л бусдад түгээцгээе.
10.14
Сургалт зохион байгуулах тухай
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг тус сургууль дээр 2019 оны 10-р сарын 30-ээс 12 сарын 5-ны хооронд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ удаагийн сургалтаар зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн сургалт, сунгалтыг хийнэ.
10.14
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
10.11
Санал асуулга явагдаж байна. Та бүхэн идэвхитэй оролцохыг урьж байна
Энэхүү санал асуулга нь тусгай дугаарын үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйлчилгээний чанар болон хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг тодорхойлох, үнэ тарифын зохистой байдлыг илрүүлэх зорилготой юм.
10.11