Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны ээлжит 7 дугаар хуралдааны мэдээлэл
ХХЗХ

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны ээлжит 7 дугаар хуралдаан 2017 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдөр болов.

2017 оны ээлжит 7 дугаар хуралдаанаар, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам”-ын хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн сурталчилгаанд мониторинг хяналт хийсэн үр дүн, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлангийн танилцуулга; ээлжит 6 дугаар хуралдаанаас өгсөн үүргийн дагуу сувгийн зохицуулалт болон холбогдох ангилал, нөхцөл шаардлагад нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналын тухай; үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдийн багцын үйлчилгээний үнэ тарифыг тогтоох тухай; тусгай зөвшөөрлийн тухай зэрэг асуудлыг хэлэлцэн шийдвэр гаргалаа. Тус хорооны хуралдаанаас хэлэлцсэн асуудлаар 4 тогтоолыг баталж шийдвэрлэн, хорооны хуралдааны 1 тэмдэглэлээр удирдамж чиглэлийг өгөв.

Тус хуралдаанд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны сонгуулийн сурталчилгаанд мониторинг хяналт хийсэн үр дүн, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлангийн танилцуулгыг ажлын хэсгээс танилцуулав. Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Сонгуулийн тухай хуулийн 82 дугаар зүйлийн 82.18-д заасан чиг үүргийн дагуу тусгай ажлын хэсэг байгуулж,  радио, телевизээр нэвтрүүлсэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны ээлжит сонгуулийн сурталчилгаанд 2017 оны 6 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 08-ны өдрийн хооронд  нийт 34 хоногийн хугацаанд хяналт  тавьж, хэрэгжилтийг хангуулах талаар холбогдох арга хэмжээ авч ажилласан болно. Сонгуулийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд www.crc.gov.mn цахим хуудсанд “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгууль-2017” хуудас нээж, сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж, холбогдох мэдээ, мэдээлэл, зөвлөмжийг тухай бүр гаргаж, хяналтын дүн мэдээ, тайланг 7 хоногоор тухай бүр олон нийтэд мэдээлж байсан.  Тус хороо нь сонгуулийн сурталчилгааны үеэр радио, телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийг сурталчилгаа нэвтрүүлэхдээ Сонгуулийн тухай болон холбогдох хууль тогтоомжийг зөрчихгүй байлгах үүднээс анхааруулсан албан тоотыг 2-3 удаа хүргүүлж, хяналт мониторингийн дүнд үндэслэн анхааруулах, сануулах болон илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах арга хэмжээг авч ажилласан. Тухайлбал: мониторинг, хяналтын эхний 7 хоногийн дүнгээр зөрчил илэрсэн Улаанбаатар хотын 11 телевиз, 3 суваг, 10 радио, орон нутгийн 16 телевизэд зөрчлийн дүнг хүргүүлж, зөрчилөө давтахгүй байхыг анхааруулж мэдэгдсэн. Анхааруулах албан тоот хүргүүлсэн боловч Сонгуулийн тухай хуулийн 82.5, 82.6, 82.14 дэх заалтын зөрчил нь давтагдсан, сурталчилгааны цагийн хэтрэлт ихтэй Улаанбаатар хотын 5 телевиз, 4 суваг, 4 радио, орон нутгийн 17  телевизэд Сонгуулийн тухай хуулийн 82.19-т заасны дагуу 1 удаагийн сануулах арга хэмжээ авсан болно. Сонгуулийн сурталчилгаанд хяналт тавьж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахад Монгол Шуудан ХК, Монголын кабелийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн холбоо ТББ-тай гэрээ байгуулж хамтран ажилласан байна.  Хуралдаанаас сонгуулийн үеэр ажлын хэсгийг хариуцлагатай, шуурхай, сайн ажилласныг тэмдэглээд, цаашид радио, телевизээр нэвтрүүлэх сонгуулийн сурталчилгаанд хяналт тавьж ажиллах үед гардаг зарим тодорхойгүй процесс, үүрэг хариуцлагыг тодорхойлох, гомдол маргаан шийдвэрлэх, хариуцлага тооцохтой холбоотой Сонгуулийн тухай хуулийн зарим заалтуудыг сайжруулах чиглэлээр саналаа 2017 оны 9 дүгээр сард багтаан боловсруулж, холбогдох эрх бүхий ХЗДХЯ, Сонгуулийн Ерөнхий хороонд хүргүүлэхээр тогтов.

Хорооны 2017 оны ээлжит 6 дугаар хуралдаанаас өгсөн үүргийн хүрээнд “Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлага”-д өргөн нэвтрүүлэг, сувгийн төрөлжилт, тодорхойлолт, үндсэн ангилал, контент болон оюуны өмчийн зохицуулалтын асуудал, ирүүлсэн санал хүсэлтийг шийдвэрлэх, хамрах хүрээг тогтоох, зохицуулалтын баримтлах үндсэн зарчимын талаар оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төслийн талаар танилцуулгыг тус хуралдаанд хэлэлцүүлэв. Хуралдааны явцад хорооны гишүүдээс гарсан санал, чиглэлийг тусган “Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлага”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинээр журам боловсруулах чиглэлийг Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт өгч, хорооны хуралдаанд танилцуулж шийдвэрлүүлэхийг үүрэг болгов.

Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллагын зөвлөмжүүд, олон улсын харилцаа холбооны хөгжлийн хандлагын дагуу Монгол Улсын үүрэн холбооны  үйлчилгээ эрхлэгчид тухайн зах зээлд өөрийн үндсэн үйлчилгээний үнэ тарифыг тогтоохдоо яриа, өгөгдөл, богино үсэгт мэдээ (SMS) хосолсон багц хэлбэрт шилжүүлэх болсон. Ингэснээр давамгай байдалтай үйлчилгээ эрхлэгч багцын үйлчилгээ гэсэн нэрийн доор тус хорооны 2016 оны 01 тогтоолоор батлагдсан стандарт үнийн үйлчлэлд орохгүй олон төрлийн үйлчилгээ шинээр нэвтрүүлж байна. Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газраас 2017 оны 5 сард  “Монгол Улсын харилцаа холбооны үйлчилгээний үнэ тариф, өрсөлдөөний талаар баримтлах бодлогын чиглэл”-ийг шинэчлэн баталж, харилцаа холбооны салбарын үнэ тариф, өрсөлдөөний талаарх зохицуулалтыг боловсронгуй болгох боломжийг бүрдүүлсэн. Иймээс холбогдох газар, хэлтсээс 2017 оны ээлжит 7 дугаар хуралдаанд Монгол Улсын үүрэн телефон холбооны үйлчилгээний зах зээлд давамгайлагч  үйлчилгээ эрхлэгчийн “Үүрэн холбооны багцын үйлчилгээний тодорхойлолт, багцын үйлчилгээний үнэ тариф”-ыг тогтоож, батлах тухай асуудлыг боловсруулан хэлэлцүүлэв. Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.5 дах хэсгийг үндэслэн 2017 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн “Үнэ тариф тогтоох тухай” 34 дугаар тогтоолыг батлан гаргалаа. Энэхүү тогтоолын хавсралтаар “Үүрэн холбооны багцын үйлчилгээний тодорхойлолт, багцын үйлчилгээний үнэ тариф”-ыг тогтоож батлав. Үүрэн холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдийн үндсэн үйлчилгээний 1 минутын үнэ тарифид хяналт тавихаас илүүтэйгээр хэрэглэгчид санал болгож буй багцын үйлчилгээнүүд, багцын үйлчилгээний орц буюу багцад хамрагдаж буй үйлчилгээний нэр төрлүүдийг оновчтой зөв тодорхойлох, багцын орцод нэрлэгдэж буй тухайн үйлчилгээний  амлалтыг хэрхэн тооцоолох, салбарын эдийн засгийн үр ашгийг хадгалж байх үүднээс үйлчилгээ эрхлэгчийн 1 хэрэглэгчээс олох орлого (ARPU)-ын хэмжээг тогтвортой байлгах, доод хэмжээг тодорхойлох, сүлжээндээ хязгааргүй ярих эрх олгох тарифын доод хэмжээг 1 хэрэглэгчээс олох орлого (ARPU)-той холбож тогтоох зэрэг зохицуулалтын асуудлыг шийдвэрлэх боломжийг бүрдүүлж эхлээд байна.

Тус хорооны хуралдаанаар “Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай”, “Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт,  өөрчлөлт оруулах тухай”, “Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай” газар, хэлтсийн боловсруулсан танилцуулга, дүгнэлт болон тогтоолын төслийг авч хэлэлцэж, дээрх хэлэлцсэн 3 асуудлаар дараах тогтоолуудыг тус тус батлав. Үүнд:

  • 2017 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн 35 тоот тогтоолын хавсралтаар 3 хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл шинээр олгосон;
  • 2017 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн 36 тоот тогтоолын хавсралтаар 2 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан;
  • 2017 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн 37 тоот тогтоолын хавсралтаар 1 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон.

Тус хорооны хуралдаанаар “Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дуусгавар болсон, өөрийн хүсэлтээр цуцлуулах хүсэлтээ ирүүлсэн, сунгуулах хүсэлт ирүүлээгүй нэр бүхий 22 иргэн, хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг дуусгавар болгох саналын талаар танилцуулга, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай” асуудлыг авч хэлэлцээд, 2017 оны ээлжит 7 дугаар хуралдааны 11 дугаар тэмдэглэлийн хавсралтад заасан нэр бүхий 22 иргэн, хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг холбогдох хууль, тогтоомжийн заалтын дагуу дуусгавар болгохоор шийдвэрлэв.

(Хуралдааны баталсан тогтоолын жагсаалт, холбогдох хавсралтыг үзнэ үү).

 

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2017/08/04
Мэдээ мэдээлэл
Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Хүүхдийн хамгаалалын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийн дагуу цахим орчинд хүүхэд хамгаалах чиглэлийн хүүхэд, олон нийтэд зориулсан анимэйшн, инфографик хийлгэх зорилгоор зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
07.06
Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь “Дугаарлалтын нэгдсэн систем байгуулах үйлчилгээтэй холбогдуулан техникийн шийдэл боловсруулах” ЗБХГ2018/05 дугаар бүхий зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуулийн этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
07.04
Монгол улсад ашиглагдах радио холбооны тоног төхөөрөмжүүд баталгаажуулалтад заавал хамрагдана
Монгол улсад ашиглагдах радио холбооны тоног төхөөрөмжүүд баталгаажуулалтад заавал хамрагдана
06.29
Тусгай дугаарын нөхцөл шаардлагын хэрэгжилтийн байдал
Тусгай дугаарын нөхцөл шаардлагын хэрэгжилтийн байдал
06.29
Хүүхдийн дэлгэц ашиглах тохиромжтой хугацаа
Хүүхдийн дэлгэц ашиглах тохиромжтой хугацаа
06.29
Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
06.27
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2018 оны ээлжит 6 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2018 оны ээлжит 6 дугаар хуралдааны мэдээлэл
06.27
Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
06.27
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр нэвтрүүлж буй телевиз, сувгуудын дууны түвшинд хийгдсэн хэмжилт, тохируулгын 2018 оны 05 дугаар сарын дүн мэдээ
ДДэшТВ ХХК, Юнивишн ХХК-ийн сүлжээгээр нэвтрүүлж буй телевиз, сувгуудын дууны түвшинд хийгдсэн хэмжилт, тохируулгын 2018 оны 03 дугаар сарын дүн мэдээ
06.26
Тендерийн урилга
Тендерийн урилга
06.26