Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны ээлжит 5 дугаар хуралдааны мэдээлэл
ХХЗХ

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны ээлжит 5 дугаар хуралдаан 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдөр болов.  Энэхүү хорооны хуралдаанаар “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-г шинэчлэн тогтоох тухай; Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай (Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх, радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох); Үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хасч, актлах тухай; тусгай зөвшөөрлийн тухай зэрэг асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв. Тус хуралдаанаас нийт 7 тогтоолыг баталж, хорооны хуралдааны 1 тэмдэглэлийг гаргалаа.

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9.1.11 дэх хэсэг, Дэд бүтцийн сайдын 2003 оны 39 тоот тушаалаар батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд үзүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох журам”-ыг тус тус үндэслэн Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоодог болно.  Энэ хүрээнд тус хорооны 2014 оны 13 дугаар тогтоол, 2015 оны 46 дугаар тогтоолоор зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоож, мөрдүүлж байсан юм.  Захиргааны ерөнхий хуульд салбарын хууль тогтоомж, дүрэм журмыг нийцүүлэх ажлын хүрээнд ХХМТГ-ын даргын 2017 оны А/42 тоот тушаалаар “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд үзүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох журам”-ыг шинэчлэн баталсан бөгөөд энэхүү журмын дагуу “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ” тогтоох үндэслэлийг шинэчлэх шаардлага гарсан. Хуралдаанаар “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-г шинэчлэн тогтоох тухай саналыг авч хэлэлцээд, Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9.1.11 дэх заалт болон “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд үзүүлэх зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох журам”-ыг үндэслэн 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 19 тоот тогтоолыг гаргахаар шийдвэрлэж, энэхүү тогтоолын хавсралтаар “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-г шинэчлэн батлав. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан хорооны 2014 оны 13 тоот тогтоол, 2015 оны 46 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болгов. Тогтоолын хавсралтаар шинэчлэн баталсан “Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ” нь нийт 3 зүйл, 3 хавсралттай бөгөөд зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн эрхлэх үйлчилгээний тоо, төрөл, үйлчилгээний хамрах хүрээ, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн үйлчилгээ эрхлэх бизнесийн орчин зэргийг харгалзан ялгавартай тогтоох боломжийг бүрдүүлсэн болно.

Тус хорооны Радио давтамжийн зохицуулалт, хяналтын газраас “Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх, радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт”-ыг зохион байгуулах тухай асуудлыг боловсруулан танилцуулсан. Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9.1.2, 14.3 дах хэсэг, Радио долгионы тухай хуулийн 11.4 дэх хэсэг, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 7.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн хорооны 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн “Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай” 20 тоот тогтоолыг хэлэлцэн батлав. 

Хорооны даргын 2016 оны А/248 тоот тушаалаар байгуулагдсан 2016 оны жилийн эцсийн эд хөрөнгө тооллогын ажлын хэсгийн санал, дүгнэлтийг тус хуралдаанаар авч хэлэлцлээ. Төрийн болон Орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйл, тус хорооны Дүрмийн 3.2.6 дах заалтыг тус тус үндэслэн хорооны 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 21 дүгээр тогтоолыг баталсан болно.  Уг тогтоолын 3 хавсралтаар хорооны үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй ашиглалтын хугацаа дууссан, хэрэгцээ хангахгүй болсон машин, тоног төхөөрөмжийг; тавилга, эд хогшлыг; программ хангамжийг тус тус үндсэн хөрөнгөөс хасч актлахаар шийдвэрлэж, холбогдох саналаа Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт тавьж шийдвэрлүүлэхийг үүрэг болголоо. Тус хорооноос Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газарт 2017 оны 6 сарын 12-ны өдрийн 02/814 албан тоотоор 2017 оны 21 тоот тогтоолыг хавсралтын хамт актлах саналаа шийдвэрлүүлэхээр хүргүүлэв.

Тус хорооны хуралдаанаар “Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай”, “Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай”, “Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай”, “Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай” газар, хэлтсийн боловсруулсан танилцуулга, дүгнэлт болон тогтоолын төслийг авч хэлэлцэв. Хэлэлцсэн асуудлаар дараах тогтоолыг батлан шийдвэрлэв. Үүнд:

  • 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 22 тоот тогтоолын хавсралтаар нийт 17 хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл шинээр олгосон;
  • 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 23 тоот тогтоолын хавсралтаар 4 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан;
  • 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 24 тоот тогтоолын хавсралтаар 1 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээсэн;
  • 2017 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн 25 тоот тогтоолын хавсралтаар нийт 5 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон.

Хуралдаанд тус хорооны даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/17 тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгээс удирдамжийн дагуу хийсэн хяналт, шалгалтын ажлын хэсгийн санал, дүгнэлт болон “Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусгавар болсон Монгол Улс, Улаанбаатар хотод кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн талаар танилцуулга, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай” асуудлыг танилцуулав. Хуралдаанаас “Зарим тусгай зөвшөөрлийг дуусгавар болгох тухай” хуралдааны тэмдэглэлийг “Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам”-ын 8.1, 8.12, 12.7 заалтыг тус тус үндэслэн гаргаж, Улаанбаатар хот, Монгол Улсад хамрах хүрээний кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй боловч үйл ажиллагаа явуулаагүй, эхлүүлээгүй, тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан, сунгалтын хүсэлтийг тус хороонд албан ёсоор ирүүлээгүй нэр бүхий 3 хуулийн этгээдийн (Молор трейд ХХК, Кэй Си Би Эн ХХК, Маст технологи ХХК) тусгай зөвшөөрлийг дуусгавар болгохоор шийдвэрлэв.

(Хуралдааны баталсан тогтоолын жагсаалт, холбогдох хавсралтыг үзнэ үү).

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2017/06/20
Мэдээ мэдээлэл
ДЭЛХИЙН РАДИО ХОЛБООНЫ ЭЭЛЖИТ ИХ ХУРАЛ - 2019 ЭХЭЛЛЭЭ
Ээлжит Дэлхийн Радио Холбооны Их Хурал нь 2019 оны 10 сарын 27-11 сарын 22-ны хооронд Арабын Бүгд Найрамдах Египет улсын Шарим-эл-Шейх хотноо зохион байгуулагдах бөгөөд ОУЦХБ-ын гишүүн 193 орны 3000 гаруй төлөөлөгч оролцоно.
10.23
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
10.21
“Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форум болно
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон НҮБ-ын Хүүхдийн сан хамтран “Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форумыг 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна
10.18
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
10.17
Зүүн бүсийн аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалтыг хийлээ
Улаанбаатар хотын алслагдсан Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүд болон Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд сумд, Говьсүмбэр, Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй тус хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг газар дээр нь шалгаж, холбогдох хууль тогтоомж түүнд нийцүүлэн гаргасанжурам, нөхцөл шаардлагын биелэлт болон тусгай зөвшөөрлийн гэрээний хэрэгжилтийн байдалд хэмжилт, шалгалтыг хийж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчлийг арилгах, таслан зогсоох, шударга өрсөлдөөнийг бий болгох зорилгоор шалгалтыг 2019 оны 08-р сарын 21-нээс 31-ний өдрүүд, 09-р сарын 4-нөөс 16-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.
10.16
MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх ажлын чиглэлийг тодорхойлох MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
10.16
Монгол Улс БНХАУ-тай хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын гэрээ байгууллаа
Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс хоорондын хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын хүрээнд III уулзалт 2019 оны 10 дугаар сарын 9-нөөс 11-ний өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Бээжин хотноо болж өнгөрлөө.
10.16
Бусдад зөв мэдээллийг түгээе
Цахим орчин, нийгмийн сүлжээнд нийтэлсэн аливаа худал хуурмаг мэдээлэл нь өвсөнд гал тавихтай адил хурдан тархаж, олон нийтийн санаа бодлыг үймүүлэх, төөрөлдүүлэх, улмаар нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсэж, үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх хүртэл хор уршигтай. Тиймээс та аливаа мэдээллийг бусдад түгээхээсээ өмнө fake news буюу худал мэдээлэл мөн эсэхийг нягтлан шалгаж сураарай. Зөвхөн зөв мэдээллийг л бусдад түгээцгээе.
10.14
Сургалт зохион байгуулах тухай
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг тус сургууль дээр 2019 оны 10-р сарын 30-ээс 12 сарын 5-ны хооронд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ удаагийн сургалтаар зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн сургалт, сунгалтыг хийнэ.
10.14
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
10.11