Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны ээлжит 4 дүгээр хуралдааны мэдээлэл
ХХЗХ

Монгол Улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны ээлжит 4 дүгээр  хуралдааныг 2017 оны 4 дүгээр сарын 28-ны зохион байгуулав. Тус хуралдаанд бүтцийн нэгж, газраас шинэчлэн боловсруулсан  “Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам”-ын төсөл; “Шуудангийн сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам”-ын төсөл; “Харилцаа холбооны үйлчилгээний тариф тогтоох аргачлал”-ын төсөл; тусгай зөвшөөрлийн тухай зэрэг асуудлыг хэлэлцэв.  Тус хорооны хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудлаар 3 тогтоолыг батлан, хорооны хуралдааны 1 тэмдэглэлээр үүрэг чиглэл өгсөн болно.

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4 дэх хэсэгт “сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журмыг батлах”; 9.1.5 дах хэсэгт “харилцаа холбооны үйлчилгээний тариф тогтоох аргачлалыг батлах, зах зээлд давамгайлж буй үйлчилгээний тарифыг хянах” бүрэн эрхийг тус тус Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд олгосон байдаг. 

Хуулиар олгогдсон дээрх бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, ХЗДХЯ-наас хүчин төгөлдөр мөрдөж буй холбогдох журам, аргачлалыг (Хорооны баталсан 2014 оны 21 дүгээр тогтоол, 2014 оны 53 дугаар тогтоол, 2015 оны 07 дугаар тогтоол) Захиргааны ерөнхий хуульд нийцэж байгаа эсэхийг хянан үзэж ирүүлсэн зөвлөмжид нийцүүлэх арга хэмжээний хүрээнд тус хорооны ЗУХАГ, ЗБХГ, ЗЗҮТҮСГ, ШЗГ-аас хамтран боловсруулсан “Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам”-ын төсөл, “Шуудангийн сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам”-ын төсөл, “Харилцаа холбооны үйлчилгээний тариф тогтоох аргачлал”-ын төслийг тус тус хорооны 2017 оны ээлжит 4 дүгээр хуралдаанаар хэлэлцүүлэв. “Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам”-ын төсөлд хуучин “Сүлжээнд холбогдох болон сүлжээ хоорондын харилцан холболтын ерөнхий журам” гэснийг “Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам” болгох; Захиргааны ерөнхий хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1.6 дах хэсэгт заасан “Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуульд заасан нэр томъёог үндсэн болон нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн утгаар хэрэглэх”, мөн Засгийн газрын 2015 оны 59 дүгээр тогтоолын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан “Хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах аргачлал”-ын 4.1.5 дахь заалтад “...нэр томъёоны утга агуулгыг хуулиас доогуур түвшний актаар тайлбарлаж, тодорхойлолт хийж болохгүй” гэж заасантай зөрчилдсөн байсныг арилгах; хариуцлага, маргаан шийдвэрлэх талаарх заалтуудыг хасах; журамд хяналт, хариуцлагын талаар тусгасан нь Зөрчлийн тухай хууль болон бусад хууль, тогтоомжуудаар зохицуулагдахаар байгаа тул хасах зэрэг өөрчлөлтийг ХЗДХЯ-ны зөвлөмжийн дагуу тус тус оруулсан. Харин “Шуудангийн сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам”-ын төсөлд “Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4 дэх заалт буюу журам батлах тусгайлан эрх олгогдсон заалтын дагуу журмыг нэрлэж уг эрх олгогдсон заалтын хүрээнд хамаарах харилцааг зохицуулах; талууд өөрсдөө хувийн эрх зүйн хүрээнд шийдвэрлэх гэрээ байгуулах санал гаргах, санал хүлээж авах зэрэг Иргэний хуулиар зохицуулагдах бусад харилцааг журмаас хасах; Шуудангийн сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх ерөнхий нөхцөл, шаардлагыг тогтоож өгөх, орлого хуваарилах нөхцөл, зарчим, журмыг тодорхой тусгах; Хариуцлагын асуудлыг тогтоосон 12 дахь хэсгийг холбогдох хууль тогтоомж руу эшлэл хийх замаар зохицуулах” гэсэн зөвлөмжийг тусган шинэчлэн боловсруулжээ.  Хорооны хуралдаанаар дээрх 2 журмын шинэчилсэн төслийг тус тус авч хэлэлцээд, Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.4 дэх заалтыг үндэслэн хорооны хуралдааны 2017 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 16 тоот тогтоолыг гаргаж шийдвэрлэв. Тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар “Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам”-ыг, хоёрдугаар хавсралтаар “Шуудангийн сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам”-ыг тус тус  шинэчлэн баталсан болно. Энэхүү тогтоол батлагдсантай холбогдуулан тус хорооны 2014 оны 21 дүгээр тогтоол, 2014 оны 53 дугаар тогтоолыг тус тус хүчингүй болгосон.   

Хорооны хуралдаанаар баталсан 2017 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 16 тоот тогтоолыг хорооны Даргын 2017 оны 5 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01/575 албан ХЗДХЯ-нд улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээр хүргүүлсэн бөгөөд ХЗДХЯ-ны Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн 3731 дугаарт 2017 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр бүртгүүлсэн болно. Уг тогтоолыг Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу Хууль, зүй дотоод хэргийн яам хянан үзэж, захиргааны хэм, хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд 3732 дугаарт бүртгэсэн ба эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем (www.legalinfo.mn), хорооны цахим хуудас (www.crc.gov.mn)-д оруулав.

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.1, 10.1.4, 10.1.5 дах заалт, 13 дугаар зүйлийн 13.3 дах хэсэг,  14 дүгээр зүйлийн 14.1.1 дэх заалт, Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.2 дах заалтыг тус тус үндэслэн “Тусгай зөвшөөрөл олгох, сэргээх, хүчингүй болгох тухай” 2017 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 17 тоот 3 хавсралт бүхий тогтоолыг батлав. Энэхүү тогтоолын хавсралтаар 9 хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох, 1 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг сэргээх, 1 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох асуудлыг тус тус хэлэлцэн шийдвэрлэсэн.

Хуралдаанаар “тусгай зөвшөөрлийн тухай” асуудлыг хэлэлцэх явцад хорооны зарим гишүүдээс гаргасан саналын дагуу тусгай зөвшөөрлийн чиглэлээр баталсан тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийн (олгосон, өөрчлөлт оруулсан, сэргээсэн, түдгэлзүүлсэн, хүчингүй болгосон, дуусгавар болгосон), холбогдох статистик мэдээлэл, судалгаа, төлбөр тооцооны тайлан, радио давтамжийн хуваарилалт, мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлт талаар нэгдсэн тайланг Даргын зөвлөл, хорооны хуралдаанд танилцуулах, тусгай зөвшөөрлийн гэрээний биелэлт, хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг эрчимжүүлэх арга хэмжээг авч ажиллахыг хорооны бүтцийн нэгжийн дарга (газар, хэлтэс) нарт үүрэг болгохоор шийдвэрлэв.

Тус хорооны хуралдаанаар “Харилцаа холбооны үйлчилгээний тариф тогтоох аргачлал”-ын төслийг авч хэлэлцээд, Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.5 дах заалтыг үндэслэн 2017 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 18 тоот тогтоолыг баталж шийдвэрлэсэн ба энэхүү тогтоолын хавсралтаар “Харилцаа холбооны үйлчилгээний тариф тогтоох аргачлал”-ыг шинэчлэн баталсан болно. Аргачлалыг шинэчлэн баталснаар харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэгчдэд өөрийн үйлчилгээний үнэ, тарифыг урт хугацааны турш үр ашигтайгаар тогтоох боломжийг бүрдүүлнэ. Харилцаа холбооны салбарын давамгайлагч үйлчлэгч болон шинээр үйлчилгээ эрхлэхээр хүсэлт гаргасан хуулийн этгээд нь үйлчилгээний тарифаа аргачлалын дагуу тогтоох, түүнчлэн үйлчилгээ эрхлэгч нь өөрийн үндсэн үйл ажиллагааны ашигт ажиллагааны төвшинг хангах боломжтой үнэ тарифын бодлогоо зөв тодорхойлох, тухайн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өртгөө тооцоход аргачлалыг ашиглана. Уг тогтоол батлагдсантай холбогдуулан тус хорооны 2015 оны 07 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгов. Хорооны Даргын 2017 оны 5 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01/575 албан тоотоор “Харилцаа холбооны үйлчилгээний тариф тогтоох аргачлал”-ыг ХЗДХЯ-ны улсын бүртгэлд хянуулан бүртгүүлэхээр хүргүүлэв. Уг аргачлалыг ХЗДХЯ-ны Захиргааны хэм, хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн улсын бүртгэлийн 3732 дугаарт 2017 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр бүртгүүлэн баталгаажуулж, эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн систем (www.legalinfo.mn), хорооны цахим хуудас (www.crc.gov.mn)-д байршуулан хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж байна.  

(Хуралдааны баталсан тогтоолын жагсаалт, холбогдох хавсралтыг үзнэ үү).

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2017/06/20
Мэдээ мэдээлэл
ДЭЛХИЙН РАДИО ХОЛБООНЫ ЭЭЛЖИТ ИХ ХУРАЛ - 2019 ЭХЭЛЛЭЭ
Ээлжит Дэлхийн Радио Холбооны Их Хурал нь 2019 оны 10 сарын 27-11 сарын 22-ны хооронд Арабын Бүгд Найрамдах Египет улсын Шарим-эл-Шейх хотноо зохион байгуулагдах бөгөөд ОУЦХБ-ын гишүүн 193 орны 3000 гаруй төлөөлөгч оролцоно.
10.23
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
2019 оны 9 сар: Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн хөтөлбөрт тавигдах нөхцөл шаардлагын биелэлтэд хийсэн хяналт, мониторингийн аналитик тайлан
10.21
“Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форум болно
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон НҮБ-ын Хүүхдийн сан хамтран “Цахим орчны хүүхэд хамгаалал” форумыг 2019 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна
10.18
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
РӨН-ийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд 2019 оны 10-р сарын эхний хагаст хийсэн суурин хяналтын мэдээ
10.17
Зүүн бүсийн аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалтыг хийлээ
Улаанбаатар хотын алслагдсан Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүд болон Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд сумд, Говьсүмбэр, Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж буй тус хорооноос тусгай зөвшөөрөлтэй үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагааг газар дээр нь шалгаж, холбогдох хууль тогтоомж түүнд нийцүүлэн гаргасанжурам, нөхцөл шаардлагын биелэлт болон тусгай зөвшөөрлийн гэрээний хэрэгжилтийн байдалд хэмжилт, шалгалтыг хийж, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчлийг арилгах, таслан зогсоох, шударга өрсөлдөөнийг бий болгох зорилгоор шалгалтыг 2019 оны 08-р сарын 21-нээс 31-ний өдрүүд, 09-р сарын 4-нөөс 16-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэлээ.
10.16
MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх ажлын чиглэлийг тодорхойлох MNS ISO IEC 17065:2013 стандартад нийцүүлэн боловсруулсан Чанарын тогтолцооны багц журмын төсөл болон Чанарын гарын авлагын төсөлд санал авч байна
10.16
Монгол Улс БНХАУ-тай хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын гэрээ байгууллаа
Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс хоорондын хил орчмын радио давтамжийн зохицуулалтын хүрээнд III уулзалт 2019 оны 10 дугаар сарын 9-нөөс 11-ний өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Бээжин хотноо болж өнгөрлөө.
10.16
Бусдад зөв мэдээллийг түгээе
Цахим орчин, нийгмийн сүлжээнд нийтэлсэн аливаа худал хуурмаг мэдээлэл нь өвсөнд гал тавихтай адил хурдан тархаж, олон нийтийн санаа бодлыг үймүүлэх, төөрөлдүүлэх, улмаар нийгмийн эмх замбараагүй байдал үүсэж, үндэсний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөх хүртэл хор уршигтай. Тиймээс та аливаа мэдээллийг бусдад түгээхээсээ өмнө fake news буюу худал мэдээлэл мөн эсэхийг нягтлан шалгаж сураарай. Зөвхөн зөв мэдээллийг л бусдад түгээцгээе.
10.14
Сургалт зохион байгуулах тухай
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын мэргэжилтэнд мэргэшлийн зэрэг олгох сургалтыг тус сургууль дээр 2019 оны 10-р сарын 30-ээс 12 сарын 5-ны хооронд зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Энэ удаагийн сургалтаар зөвлөх болон мэргэшсэн инженерийн сургалт, сунгалтыг хийнэ.
10.14
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2019 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
10.11