Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2015 оны ээлжит 5 дугаар хуралдааны мэдээлэл
ХХЗХ

Монгол улсын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо (цаашид ХХЗХ гэх)-ны 2015 оны ээлжит 5 дугаар хуралдаан 2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр болов. Уг хуралдаанаар нийт 5 асуудлыг хэлэлцэн 3 тогтоолыг баталж, хуралдааны 3 тэмдэглэлийг тус тус гарган шийдвэрлэсэн.

Тус хорооны хуралдаанаар “Монгол Улсын хэмжээнд 31.0-33.4ГГц-ын давтамжийн зурваст ажиллах радио релейний системийг зохион байгуулах шаардлага, сувгийн хуваарилалт”-ын төслийг хэлэлцээд, гишүүдийн саналыг тусган 2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн “Давтамжийн зурвас дахь сувгийн шаардлага,  хуваарилалтыг батлах тухай” 23 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан болно. Олон Улсын цахилгаан холбооны байгууллагын радио давтамжийн зохицуулалтын баримт бичигт (Radio regulation, Article 5) радио давтамжийн тодорхой зурвасуудыг дэлхийн улс орнуудын радио холбооны суурин үйлчилгээнд (радио релей) зориулан төлөвлөсөн байдаг. Энэхүү төлөвлөлтийг баримтлан манай улсын радио давтамжийн төлөвлөлтөд 31.0-33.4 ГГц давтамжийн зурваст суурин үйлчилгээний  шууд харагдах зайн дунд, их багтаамжийн радио релейний системийг зохион байгуулах, ашиглалтын шаардлага, сувгийн хуваарилалтыг хийсэн юм. Уг давтамжийн зурвас нь бүгд суурин, хөдөлгөөнт холбооны радио релейний сүлжээнд ашиглах, бусад зурвас, үйлчилгээнд нөлөөлөхгүйгээр ямар ч системтэй зэрэгцүүлэн ашиглах, радио релейний сувгийн хуваарилалтыг мэдээллийн багтаамжаас хамааруулан 112МГц, 56МГц, 28МГц, 14МГц, 7МГц-ийн сувгийн өргөнтэй хуваарилан зохицуулалтыг хийх, зурваст сансрын судалгааны үйлчилгээ, радио навигацийн систем, хиймэл дагуул хоорондын холбоо бүгд ашиглагдаж болохыг харгалзаж үзэн зурвасыг ашиглах, давтамжийн зурваст ялгаатай олон төрлийн үйлчилгээ хоорондын уялдаа холбоотой давтамжийн хуваарилалт хийснээр давтамжийн зурвасыг үр ашигтай ашиглах, хэрэглээг дэмжих боломжийг тус тус бүрдүүлэх ач холбогдолтой юм.

Хуралдааны 2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн 24 тоот тогтоолоор “Мэдээлэл, Холбооны Сүлжээ ХХК (МХС ХХК)-ийн худаг, сувагчлалын түрээсийн тарифыг батлах тухай” 2014 оны 11 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болголоо. Уг тогтоолыг хүчингүй болгосон үндэслэл нь Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК-иас худаг, сувагчлал түрээслэн ашиглаж буй нэр бүхий үйлчилгээ эрхлэгчдийн зүгээс 2014 оны 2 дугаар сард албан бичгээр хотын доторхи кабель шугамын сувагчлал, худгийг түрээслэх үнэ тарифт өөрчлөлт оруулах гомдол, саналууд ирүүлсэн. Уг саналуудыг ХХЗХ-ноос судалгаа хийж, хянан үзээд Өрсөлдөөний тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт зүй ёсны монополь үйлчилгээний үнэ тарифийн дээд хязгаарыг тогтоолгох тухай хүсэлтийг уламжилсан. Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газраас 2012 онд МХС ХХК-ийн худаг сувагчлалын түрээсийн үйлчилгээг зүй ёсны монополь байдалтай үйлчилгээ үзүүлэгч гэж тодорхойлсон байдаг бөгөөд тус газраас уг үйлчилгээний үнэ тарифийн дээд хязгаарыг “Өрсөлдөөний тухай” Монгол Улсын  хуулийн 6.1.2-т заасны дагуу  2015 оны 5 дугаар сарын 08-ны өдрийн 11 тоот тогтоолоор баталсан байна.  Иймээс тус хорооны 2014 оны 11 дүгээр тогтоолыг Монгол Улсын “Харилцаа холбооны тухай хууль”-ийн 9.1.5 заалтыг үндэслэн хүчингүй болгохоор шийдвэрлэсэн болно. Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан хуралдааны тэмдэглэлээр тогтоосон тарифын дээд хязгаарт багтаан кабелийн худаг, сувагчлал түрээслэх тарифыг батлан мөрдүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг МХС ХХК-д, тэмдэглэлийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг тус хорооны Зах зээл, үнэ тарифын албанд тус тус даалгав

Хуралдааны  2015 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн “Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох тухай” 25 дугаар тогтоолын хавсралтаар:

  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн  10.1.1, Харилцаа холбооны тухай хуулийн  9.1.2, Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 2.2 дахь заалтуудыг үндэслэн 50 иргэн, ААН, хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрлийг олгох;
  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 10.1.1, , Харилцаа холбооны тухай хуулийн  9.1.2 дахь заалтуудыг үндэслэн 4 хуулийн этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн хамрах хүрээнд өөрчлөлт оруулах;
  • Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн  14.1, 14.1.5, Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журмын 8.1, тус хорооны Дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 2.2 дахь заалтуудыг үндэслэн 9 хуулийн этгээдийн эзэмшиж байсан  тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохоор тус тус шийдвэрлэв.

ХХЗХ-ны хуралдааны тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг тайлагнах ажлын хүрээнд дотоод хяналт, аудитын тогтолцоог  ХХЗХ-ны үйл ажиллагаанд шинээр нэвтрүүлэх талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд болон цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын тухай танилцуулгыг тус хуралдаанаар хэлэлцэв. Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, аудитын тогтолцоог нэвтрүүлэх талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнг сайшааж, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг эрчимжүүлж ажиллахыг холбогдох албадад хуралдааны тэмдэглэлээр үүрэг болголоо.

Тус хуралдаанаар хорооны ажлын албадаас хамтран боловсруулсан “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт телевиз, радиогийн өргөн нэвтрүүлэг хүргэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага”-ын баримт бичгийн төслийн тухай танилцуулгыг авч хэлэлцээд, хорооны гишүүдээс өгсөн удирдамж, саналуудыг тусган тус хорооны 2015 оны ээлжит 6 дугаар хуралдаанд хэлэлцүүлэхийг хорооны хуралдааны тэмдэглэлээр ажлын албанд даалгасан болно.

(Хуралдааны баталсан тогтоолын жагсаалт, хавсралтыг үзнэ үү).

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2015/05/25
Мэдээ мэдээлэл
“ЦАХИМ ОРЧИН АШИГЛАН СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА ЯВУУЛАХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.
Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хууль 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр батлагдсан. Тус хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.9 дахь хэсэгт заасны дагуу “ЦАХИМ ОРЧИН АШИГЛАН СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГАА ЯВУУЛАХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ыг Цагдаагийн төв байгууллага, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны саналыг үндэслэн Сонгуулийн ерөнхий хороо хамтран баталж, мөрдүүлнэ.
02.17
Вэб контентийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх аргачлал
Вэб контентийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх аргачлал
02.17
IPTV системийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх аргачлал
IPTV системийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх аргачлал
02.17
Шуудангийн салбарт мөрдөгдөх зохицуулалтын баримт бичиг шинэчлэгдлээ
Шуудангийн салбарт мөрдөгдөх зохицуулалтын баримт бичиг шинэчлэгдлээ
02.17
“РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ НЭВТРҮҮЛЭХ,ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.
Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хууль 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр батлагдсан. Тус хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.20 дахь хэсэгт заасны дагуу “РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ НЭВТРҮҮЛЭХ,ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ”-ыг Сонгуулийн Ерөнхий хороо, Харилцаа холбооны зохицуулах хороотой хамтран батлана.
02.14
Дэлхийн радиогийн өдөр
Өнөөдөр 2020 оны 02 дугаар сарын 13 ны өдөр ЮНЕСКО-с тунхагласан “Дэлхийн радиогийн өдөр” тохиож байгааг тохиолдуулан Радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчид болон нийт сонсогчиддоо Дэлхийн радиогийн өдрийн баярын мэндийг дэвшүүлье.
02.13
2020 он 1 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
2020 он 1 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ
02.13
Шуудангийн шинэчлэгдсэн стандартын эмхэтгэл хэвлэгдэн гарлаа
Шуудангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль 2019 оны 05 дугаар сарын 30-нд батлагдсанаар тус хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлттэй нийцүүлэн, салбарын нийт 43 стандартыг дахин хянаж, 27 стандартыг хүчингүй болгож, нэгтгэн шинэчлэх ажил хийгдсэн.
02.13
Мобиком корпораци ХХК –аас ирүүлсэн 12/232 тоот албан хүсэлтийн дагуу радио давтамжийн харилцан нөлөөлөл тогтоох хэмжилт
Мобиком корпораци ХХК –аас ирүүлсэн 12/232 тоот албан хүсэлтийн дагуу радио давтамжийн харилцан нөлөөлөл тогтоох хэмжилт
02.12
Мобиком корпораци ХХК –аас ирүүлсэн 03/79 тоот албан хүсэлтийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшинг тодорйлох хэмжилт
Мобиком корпораци ХХК –аас ирүүлсэн 03/79 тоот албан хүсэлтийн дагуу радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хүний биед үзүүлэх нөлөөний аюулгүйн түвшинг тодорйлох хэмжилт
02.12