Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хуралдаанаас гарсан тогтоол, шийдвэрийн жагсаалт
ХХЗХ

 

 
2017
 
 
2016
 
 
2015
 
 
2014
 
 
2013
 
 
2012
 
 
2011
 
 
2010-2002
 
 
 
Дугаар Огноо Товч агуулга
1 Тогтоол 01 2017.01.31 Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны хуралдааны дэг)
2 Тогтоол 02 2017.01.31 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай (2016 оны 44 тоот тогтоол)
3 Тогтоол 03 2017.01.31 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай (2015 оны 21 тоот тогтоол)
4 Тогтоол 04 2017.01.31 БНҮҮС-д 2017 онд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
5 Тогтоол 05 2017.01.31 Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, сэргээх, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох тухай
6 Тогтоол 06 2017.02.24 Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох тухай
7 Тогтоол 07 2017.02.24 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
8 Тогтоол 08 2017.02.24 Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ-г шинэчлэн тогтоох тухай (2017 оны 57 тоот тогтоолоор хүчингүй болгож шинэчлэн баталсан)
9 Тогтоол 09 2017.03.31 Радио давтамжийн 2300-2400МГц-ийн зурвасын зохицуулалт, техникийн нөхцөл шаардлага батлах тухай
10 Тогтоол 10 2017.03.31 Радио давтамжийн 2500-2690МГц-ийн зурвасын зохицуулалт, техникийн нөхцөл шаардлага батлах тухай
11 Тогтоол 11 2017.03.31 Харилцааны радио станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлага батлах тухай (2017 оны 31 тоот тогтоолоор хүчингүй болгож шинэчлэн баталсан)
12 Тогтоол 12 2017.03.31 Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох тухай
13 Тогтоол 13 2017.04.14 Тусгай зөвшөөрлийн ангилалд нэмэлт оруулах тухай
14 Тогтоол 14 2017.04.14 Тусгай зөвшөөрөл олгох, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох тухай
15 Тогтоол 12/15 2017.04.28 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай (СЕХ, ХХЗХ-ны 2016 оны 29/17 тоот хамтарсан тогтоол: “Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам” )
16 Тогтоол 16 2017.04.28 Журам шинэчлэн батлах тухай (Хавсралт-1: Сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам”, Хавсралт-2: “Шуудангийн сүлжээ хооронд харилцан холболт хийх, гэрээний ерөнхий нөхцөл, орлого хуваарилах журам”)
17 Тогтоол 17 2017.04.28 Тусгай зөвшөөрөл олгох, сэргээх, хүчингүй болгох тухай
18 Тогтоол 18 2017.04.28 Аргачлал батлах тухай
19 Тогтоол 19 2017.05.31 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ-г шинэчлэн тогтоох тухай (2017 оны 58 тоот тогтоолоор хүчингүй болгож шинэчлэн баталсан)
20 Тогтоол 20 2017.05.31 Сонгон шалгаруулалт зохион байгуулах тухай (“Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы радиогийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэх, радио давтамж ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт”)
21 Тогтоол 21 2017.05.31 Үндсэн хөрөнгө ашиглалтаас хасч, актлах тухай
22 Тогтоол 22 2017.05.31 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
23 Тогтоол 23 2017.05.31 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
24 Тогтоол 24 2017.05.31 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
25 Тогтоол 25 2017.05.31 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
26 Тогтоол 26 2017.06.30 Тогтоол хүчингүй болгох тухай (2012 оны 78 тоот тогтоол)
27 Тогтоол 27 2017.06.30 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
28 Тогтоол 28 2017.06.30 Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
29 Тогтоол 29 2017.06.30 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
30 Тогтоол 30 2017.06.30 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
31 Тогтоол 31 2017.06.30 Харилцааны радио станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлага тогтоож, батлах тухай
32 Тогтоол 32 2017.06.30 Радио релейнд ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлага тогтоож, батлах тухай
33 Тогтоол 33 2017.06.30 Дансны авлага хаах тухай
34 Тогтоол 34 2017.07.28 Үнэ тариф тогтоох тухай (Үүрэн холбооны багцын үйлчилгээний үнэ тариф)
35 Тогтоол 35 2017.07.28 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
36 Тогтоол 36 2017.07.28 Тусгай зөвшөөрөлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
37 Тогтоол 37 2017.07.28 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
38 Тогтоол 38 2017.08.30 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
39 Тогтоол 39 2017.08.30 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
40 Тогтоол 40 2017.08.30 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
41 Тогтоол 41 2017.09.28 Утасгүй холболтын технологийн (Wi-Fi)  радио станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлагыг тогтоож, батлах тухай
42 Тогтоол 42 2017.09.28 Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлагыг тогтоож, батлах тухай
43 Тогтоол 43 2017.09.28 Нэвтрүүлэх болон хүлээн авах антенны төхөөрөмжийг бүртгэлжүүлэх нөхцөл шаардлагыг тогтоож, батлах тухай
44 Тогтоол 44 2017.09.28 Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжийн радио давтамжийн хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлага тогтоож, батлах тухай
45 Тогтоол 45 2017.09.28 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
46 Тогтоол 46 2017.09.28 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
47 Тогтоол 47 2017.10.27 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
48 Тогтоол 48 2017.10.27 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
49 Тогтоол 49 2017.10.27 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх тухай
50 Тогтоол 50 2017.10.27 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
51 Тогтоол 51 2017.10.27 Нөхцөл шаардлагад өөрчлөлт оруулах тухай (2017 оны 43 тоот тогтоол: Нэвтрүүлэх болон хүлээн авах антенны төхөөрөмжийг бүртгэлжүүлэх нөхцөл шаардлагыг тогтоож, батлах тухай)
52 Тогтоол 52 2017.11.30 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
53 Тогтоол 53 2017.11.30 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
54 Тогтоол 54 2017.11.30 Тусгай зөвшөөрөл сэргээх
55 Тогтоол 55 2017.11.30 Тусгай зөвшөөрөл түдгэлзүүлэх тухай
56 Тогтоол 56 2017.11.30 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
57 Тогтоол 57 2017.11.30 Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ-г шинэчлэн тогтоож батлах тухай
58 Тогтоол 58 2017.11.30 Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ-г шинэчлэн тогтоож батлах тухай
59 Тогтоол 59 2017.12.27 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай
60 Тогтоол 60 2017.12.27 Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулах тухай
61 Тогтоол 61 2017.12.27 Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болгох тухай
62 Тогтоол 62 2017.12.27 Тогтоолын холбогдох хэсгийг цуцлах тухай

 

 

 

С.Дашбалбар
ШИНЭЧЛЭГДСЭН: 2018/01/16
Мэдээ мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны ээлжит 12 дугаар хуралдааны мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны ээлжит 12 дугаар хуралдааны мэдээлэл
01.08
Улаанбаатар хотын тоон телевизийн хамрах хүрээний 2017 оны 4-р улирлын хэмжилтийн тайлан
Улаанбаатар хотын тоон телевизийн хамрах хүрээний 2017 оны 4-р улирлын хэмжилтийн тайлан
01.03
Увс, Архангай аймагт ажилласан ажлын тайлан
Увс, Архангай аймагт ажилласан ажлын тайлан
01.03
Ази, номхон далайн цахилгаан холбооны байгууллагын ерөнхий ассемблейн 14 дүгээр чуулган, удирдлагын хорооны ээлжит 41 дүгээр хуралдаанд оролцлоо.
Ази, номхон далайн цахилгаан холбооны байгууллага-АНДЦХБ (Asia-Pacific Telecommunity)-ын 3 жил тутам зохион байгуулагддаг Ерөнхий Ассемблейн 14 дүгээр чуулган (14-th APT Session of the General Assembly), Удирдлагын хорооны ээлжит 41 дүгээр хуралдаан (41-th Session of the APT Management Committee) 2017 оны 11 дүгээр сарын 14-23-ны өдрүүдэд Тайландын Вант Улсын нийслэл Бангкок хотноо амжилттай зохион байгуулагдлаа.
12.25
Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын хүрээнд Улаанбаатар хотын өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрт хийсэн судалгаа
Өргөн нэвтрүүлгийн зохицуулалт, нөхцөл шаардлагын хүрээнд Улаанбаатар хотын өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, кабелийн сувгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрт хийсэн судалгаа
12.19
“МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖИЛД МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН МАНЛАЙЛАЛ, ЧИГ ХАНДЛАГА” нээлттэй хэлэлцүүлэг, хурлын зөвлөмж
“МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖИЛД МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН МАНЛАЙЛАЛ, ЧИГ ХАНДЛАГА” нээлттэй хэлэлцүүлэг, хурлын зөвлөмж
12.18
Баталгаажуулалтын үнэлгээний хорооны 2017 оны ээлжит 9,10,11,12 дугаар хуралдааны шийдвэр
Баталгаажуулалтын үнэлгээний хорооны 2017 оны ээлжит 9,10,11,12 дугаар хуралдааны шийдвэр
12.18
2017 оны 3 дугаар улирал
2017 оны 3 дугаар улирал
12.12
Тусгай дугаарын нөхцөл шаардлагын хэрэгжилтийн байдал
Тус хорооноос 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор “Тусгай дугаар ашигласан ярианы үйлчилгээний зохицуулалт”-ын баримт бичгийг баталсан ба уг баримт бичгийн хүрээнд тусгай дугаарын үйлчилгээ, түүнтэй холбоотойгоор үүсэх харилцааг зохицуулдаг.
12.12
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны ээлжит 11 дүгээр хуралдааны мэдээлэл
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2017 оны ээлжит 11 дүгээр хуралдааны мэдээлэл
12.08